Drukuj

Czy wspólnota mieszkaniowa w przypadku gdy nie prowadzi działalności gospodarczej jest zobowiązana do prowadzenia ewidencji oraz składania sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego?

Stan faktyczny:

Osiedle mieszkaniowe składa się z trzech Wspólnot mieszkaniowych - ogółu właścicieli, którzy dokonują wpłat zaliczek na koszty eksploatacyjne i fundusz remontowy. Wspólnoty te innych przychodów nie uzyskują i nie prowadzą działalności gospodarczej. Właściciele nie są członkami spółdzielni.

Ocena prawna stanu faktycznego:

Zasady powstania i funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych określa ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.). Zgodnie z art. 6 tej ustawy ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości tworzy wspólnotę mieszkaniową.

W myśl art. 29 ust. 1 tej ustawy zarząd lub zarządca któremu zarząd nieruchomością powierzono (...) jest obowiązany prowadzić dla każdej nieruchomości wspólnej określoną przez wspólnotę mieszkaniową, ewidencję pozaksięgową kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej.

Zakres i sposób prowadzenia ewidencji pozaksięgowej wymaga podjęcia uchwały właścicieli lokali (art. 22 ust. 2 i ust. 3 pkt 10 tej ustawy).

Uchwalenie ustalonej formy prowadzenia ewidencji należy do ogółu właścicieli każdej wspólnoty. Ustalona przez nich (według zasad określonych przez każdą wspólnotę odrębnie) ewidencja pozaksięgowa nie musi przybierać formy księgi rachunkowej. Jednakże podejmując decyzję o zakresie i sposobie jej prowadzenia, muszą uwzględnić aby przedmiotowa ewidencja spełniała wymogi zakreślone w przepisach ustaw - o własności lokali i podatkowych.

Wspólnoty mieszkaniowe jako jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) (w stanie prawnym obowiązującym w 2004r.) są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.

W świetle powyższego ma zastosowanie art. 9 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. w myśl, którego – podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy (...).

Ponieważ uchwalane przez ogół właścicieli ewidencje mają charakter ewidencji pozabilansowych, zasady ich prowadzenia jakie wynikają z innych ustaw niż wyżej powołanych nie są obowiązujące. Tym samym, Wspólnoty nie mają obowiązku składania we właściwym urzędzie skarbowym sprawozdań finansowych, wymienionych w ustawie o rachunkowości.

Na mocy art. 5 ustawy z dnia 12 listopada 2003r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 202, poz. 1957) i art. 2 ustawy z dnia 18 listopada 2004r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych ustaw (Dz.U. Nr 254, poz. 2533) Wspólnoty do dnia 31 grudnia 2006r. w zakresie określonym w art. 17 ust. 1 pkt 4m ustawy z dnia 15 lutego 1992r. (w brzmieniu obowiązującym w 2003r.) korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego. Jednakże powyższe nie zwalnia je z obowiązku składania miesięcznych deklaracji (art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992r.) oraz składania zeznań rocznych o osiągniętym w ciągu roku podatkowego dochodu (art. 27 ust. 1 tej ustawy). Jeśli jednak wspólnoty właściwemu urzędowi skarbowemu przedłożą w formie pisemnej oświadczenie (art. 25 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 15.02.1992r.), że są podatnikami zwolnionymi od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4m, nie osiągają przychodów z działalności wymienionej w art. 17 ust. 1a pkt 1 oraz nie dokonują wydatków na cele inne niż określone w art. 17 ust. 1b, 1e,i 1f wówczas mogą być zwolnione z obowiązku składania od tego dnia miesięcznych deklaracji.

Podobne interpretacje: