Drukuj

Czy przy sprzedaży nieruchomości rolnej zobowiązany jest do dokonania zapłaty podatku w wysokości 10%?

Pismem z dnia 30 marca 2004 r. Podatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Elblągu o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczących zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości dokonanego w 2004 r. na mocy art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 poz. 176 z 2000 r. ze zm.).

Opisując stan faktyczny Podatnik poinformował, że w 2004 r. dokonał sprzedaży niezabudowanej nieruchomości rolnej o powierzchni 1,38 ha położonej w miejscowości J., którą nabył na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego I Wydziału Cywilnego z dnia 15 kwietnia 2003 r.

Ponadto podatnik informuje, iż dla osoby kupującej, przedmiotowa nieruchomość będzie dalej stanowiła gospodarstwo rolne. W związku z wyżej opisanym stanem faktycznym Podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy:

- przy sprzedaży w/w nieruchomości zobowiązany jest do dokonania zapłaty podatku w wysokości 10%?

Zdaniem Podatnika przy sprzedaży nieruchomości rolnej nie powinien wystąpić podatek w wysokości 10%.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Elblągu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie dotyczy przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny lub leśny.

Należy zaznaczyć, iż zgodnie z art. 2 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy ilekroć w ustawie jest mowa o gospodarstwie rolnym, oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym.

Według brzmienia art. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. Nr 94, poz. 431 ze zm.) za gospodarstwo rolne uważa się: obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, w wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nie posiadającej osobowości prawnej.

Reasumując powyższe organ podatkowy stwierdza, że:

Sprzedaż w/w nieruchomości rolnej dokonana przez Podatnika będzie podlegała przedmiotowemu zwolnieniu wynikającemu, z przepisu zawartego w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, że wolne od podatku są przychody z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego.

W związku z powyższym nie ma obowiązku zapłaty podatku w wysokości 10% od sprzedanej nieruchomości rolnej.

Podobne interpretacje: