Drukuj

Gmina jest udziałowcem w spółce. Spółka po podziale zysku przez Walne Zgromadzenie Udziałowców wypłaca dywidendy potracając podatek w wysokości 19%. Czy Spółka powinna wypłacić Gminie dywidendę w kwocie brutto (bez potrącania podatku)?

Zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) od podatku zwolnione są jednostki samorządu terytorialnego w zakresie dochodów określonych w przepisach o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Jednostkami samorządu terytorialnego są gminy, powiaty oraz województwa.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego określa ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966). Przepisy tej ustawy zawierają postanowienia, iż dochodami własnymi gminy mogą być również inne dochody należne tym jednostkom na podstawie przepisów odrębnych ustaw (art. 4 ust. 1 pkt 12).

Wypłacana gminie dywidenda jest dochodem należnym w wyniku realizacji ustawowych uprawnień udziałowca spółki kapitałowej (w tym przypadku spółki z o.o.) wynikających z postanowień ustawy z dnia 15 września 2000 r. -Kodeks Spółek Handlowych.

W tej sytuacji zwolnienie podmiotowe gmin obejmuje także podatek dochodowy od dochodów z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Wobec powyższego należy uznać za prawidłowe stanowisko Spółki, iż płatnicy, o których mowa w art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dokonujący wypłat z tytułu dywidendy czy innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych na rzecz gmin nie pobierają podatku dochodowego od tych wypłat.

Podobne interpretacje: