Drukuj

Jak rozliczyć dochody uzyskiwane z tytułu prowadzenia działalności dospodarczej, prowadzonej w ramach spółki komandytowej?

P o s t a n o w i e n i e

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie art. 216 i art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 21 lutego 2006r., który złożono w tutejszym organie podatkowym w dniu 22 lutego 2006 r., w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie możliwości opodatkowania dochodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej liniowym podatkiem dochodowym od osób fizycznych stwierdza, że stanowisko Pana zawarte we wniosku jest prawidłowe.

U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z przepisem art. 14a §1 ww. Ordynacji podatkowej, stosownie do swojej właściwości m.in. naczelnik urzędu skarbowego na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Natomiast zgodnie z §2 tegoż art. 14a składając wniosek podatnik, płatnik lub inkasent jest obowiązany do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego oraz własnego stanowiska w sprawie.

Z przedstawionego w piśmie z dnia 21 lutego 2006r., stanu faktycznego wynika, iż prowadzi Pan jako osoba fizyczna działalność gospodarczą w ramach spółki komandytowej X Sp. z o.o., /jest Pan komandytariuszem spółki/, przedmiotem wykonywania działalności spółki jest doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania oraz działalność produkcyjna, usługowa i handlowa. Jako komandytariusz spółki jest Pan uprawniony do prowadzenia jej spraw oraz wyrażania zgody na czynności przekraczające zakres zwykłych czynności spółki, natomiast nie posiada Pan uprawnień do jej reprezentowania. Dochody z tego źródła opodatkowuje Pan na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. według stawki 19%.

Równocześnie wskazał Pan, że jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę w X Sp. z o.o. /będącej komplementariuszem ww. spółki komandytowej/ jako członek zarządu. W związku z pełnioną funkcją jest Pan zobowiązany do prowadzenia spraw spółki, reprezentowania jej we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
Jak wynika z informacji zawartych we wniosku X Sp. z o.o. spółka komandytowa, w ramach której prowadzi Pan działalność gospodarczą, podjęła decyzję o nawiązaniu współpracy ze spółką Y Sp. z o.o., w której jest Pan zatrudniony.
Współpraca ma polegać na nabywaniu od spółki z o.o. jej wyrobów a następnie odsprzedawaniu ich swoim odbiorcom bez przetwarzania ich lub po ich przetworzeniu.

Do tutejszego organu podatkowego zwrócił się Pan z prośbą o jednoznaczną wykładnię, czy w powyższej sytuacji dochody uzyskiwane przez Pana z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej w ramach spółki komandytowej mogą korzystać z opodatkowania na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też będzie Pan musiał zastosować się do sankcji przewidzianej w przepisach art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, skutkującej obowiązkiem opodatkowania dochodów ze stosunku pracy w spółce z o.o. i dochodów ze spółki komandytowej według skali podatkowej przewidzianej w art. 27 ust. 1.

Pana zdaniem, dochody uzyskiwane z działalności prowadzonej w ramach spółki komandytowej zaliczane są do dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej i w związku z tym mogą być opodatkowane na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych czyli 19% liniowym podatkiem dochodowym.

Mając na uwadze zaistniały stan faktyczny i prawny stwierdza się, iż stanowisko zawarte w przedmiotowym wniosku jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisami art.9a ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz. U. z 2000 r. nr 14 poz. 176 ze zm./ jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2 /tj. na zasadach określonych w art. 30c ww. ustawy/, uzyska z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub w formie spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

  • wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub
  • wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym
    - w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do złożenia właściwych deklaracji o wysokości dochodu osiągniętego od początku roku i wpłacenia zaliczek obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek od zaległości z tytułu tych zaliczek.

W myśl art. 30c ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, uzyskanych przez podatników o których mowa w art. 9a ust. 2, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Z powyższych przepisów jednoznacznie wynika, że z opodatkowania podatkiem liniowym nie mogą korzystać podatnicy uzyskujący z pozarolniczej działalności gospodarczej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy odpowiadających czynnościom, które podatnik wykonywał lub wykonuje w ramach stosunku pracy.

W złożonym wniosku podkreśla Pan, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie świadczy Pan swojemu pracodawcy usług, a jedynie zamierza nabywać jego wyroby do dalszej odsprzedaży po ich uprzednim przetworzeniu lub bez przetwarzania.

Ponadto w ramach prowadzonej działalności gospodarczej prowadzi Pan sprawy spółki komandytowej oraz w ramach umowy o pracę prowadzi Pan sprawy spółki z o.o., natomiast jako osoba prowadząca działalność w ramach spółki komandytowej nie świadczy usług polegających na prowadzeniu spraw spółki z o.o., w której jest Pan zatrudniony i w związku z tym nie uzyskuje przychodu z tego tytułu.

Wobec powyższego w przedstawionej sytuacji nie stwierdzono przesłanek powodujących utratę prawa do opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. przy zastosowaniu 19% stawki podatku.

Mając na uwadze powyższe stwierdza się, że stanowisko zajęte przez Pana we wniosku jest prawidłowe.

Jednocześnie Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje, iż powyższa interpretacja o zakresie stosowania przepisów prawa dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Pana we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Ponadto, w myśl przepisów art. 14b §1 i §2 ww. ustawy Ordynacja podatkowa nie jest dla Pana wiążąca, wiąże natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej właściwe dla Pana i może zostać zmieniona lub uchylona wyłącznie w drodze decyzji w trybie określonym w §5.

Zgodnie z art. 14a §4 ww. ustawy Ordynacja podatkowa na powyższe postanowienie służy zażalenie, które zgodnie z przepisem art. 236 §2 pkt 1 tej ustawy wnosi się w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu za pośrednictwem tut. organu podatkowego.

Zgodnie z przepisem art. 222, w związku z art. 239 Ordynacji podatkowej, zażalenie to powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia.

Podobne interpretacje: