Drukuj

Opodatkowanie otrzymanych przez pracowników odszkodowań z tytułu rozwiązania umowy o pracę przed upływem okresu gwarantowanego i ujęte w tych odszkodowaniach odprawy wypłacane na zasadach przepisów ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładów pracy.

Działając na zasadzie art.14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu w odpowiedzi na pismo z dnia 21.04.2004 r. w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, dochodów uzyskanych przez osoby otrzymujące odszkodowania z tytułu rozwiązania umowy o pracę przed upływem okresu gwarantowanego i ujęte w tych odszkodowaniach odprawy wypłacane na zasadach przepisów ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładów pracy przedstawia co następuje:
Otrzymane przez pracowników odszkodowania z tytułu rozwiązania umowy o pracę przed upływem okresu gwarantowanego i ujęte w tych odszkodowaniach odprawy wypłacane na zasadach przepisów ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładów pracy zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 14 z 2000 r. poz. 176 ze. zm.) stanowią przychód ze stosunku pracy i w myśl przepisów tej ustawy ich równowartość stanowić będzie przychód wpływający na wysokość dochodu do opodatkowania.
Art. 21 ust. l pkt. 3 w/w ustawy o podatku dochodowym określa, że wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw z wyjątkiem : (...) odpraw i odszkodowań wypłacanych na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, (...) odszkodowań wynikających z zawartych umów lub ugód.
Jak wynika z treści przedmiotowego pisma i załączonych do niego dokumentów, odszkodowania wypłacane będą na warunkach ustaleń zawartych w "Pakiecie Socjalnym Spółek", a więc ich wysokość i zasady nie wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw.
Zatem nie mogą tu mieć zastosowania przepisy art. 21 ust. 1 pkt. 3 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podobne interpretacje: