Drukuj

Jakie obowiązki powoduje zmiana w trakcie roku podatkowego miejsca zamieszkania (rezydencji podatkowej) z Polski na Niemcy.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze w odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 29.08.2003r. dot. opodatkowania osoby zagranicznej uprzejmie wyjaśnia:

Ad.1. Opisana w piśmie sytuacja tj. zmiana miejsca zamieszkania dokonana w roku podatkowym powoduje zmianę rezydencji podatkowej co wynika z umowy o zapobieżeniu podwójnego opodatkowania zawartej między Polską a Niemcami.

Ad.2. Zmiana rezydencji z Polski do Niemiec powoduje ustanie obowiązku samodzielnego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy z tyt. wynagrodzeń otrzymanych od pracodawcy niemieckiego (PIT-51).

Ad.3. W przypadku zmiany rezydencji w ciągu roku podatkowego na podatniku ciąży obowiązek złożenia zeznania za rok podatkowy urzędowi skarbowemu właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych przed opuszczeniem terytorium RP, lub zakończeniu na tym terytorium działalności gospodarczej zgodnie z art. 45 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.).

Natomiast o ile pobyt podatniczki w Polsce był krótszy niż 183 dni w roku podatkowym to właściwym do rozliczenia dochodów z wynagrodzeń otrzymanych od pracodawcy niemieckiego jest organ podatkowy w Niemczech. W tej sytuacji przysługuje podatniczce zwrot zaliczek uiszczonych przy składaniu deklaracji PIT-51.

Jeżeli podatniczka dotychczas nie złożyła zeznania za 2003r. w zakresie rozliczenia wyłącznie dochodów uzyskanych od pracodawcy polskiego to ma możliwość wykazania w zeznaniu PIT-36 przychodów, kosztów uzyskania przychodu, dochodów i pobranej zaliczki przez płatnika, a także zaliczek wpłaconych na podstawie deklaracji PIT-51. Załącznikiem do zeznania winno być pisemne wyjaśnienie sytuacji w której powstała nadpłata.

W piśmie tym podatniczka powinna podać ilość dni pobytu w Polsce w roku podatkowym, ma ona bowiem wpływ na opodatkowanie tej części dochodów, które samodzielnie deklarowała w Polsce.

Ad. 4. Urząd Skarbowy nie widzi przeszkód w dokonaniu zwrotu nadpłaty na rachunek bankowy w Niemczech wskazany przez wnioskodawcę w zgłoszeniu rejestracyjnym lub w jego aktualizacji (NIP-3).

Podobne interpretacje: