Drukuj

Czy gminna biblioteka publiczna jest zobowiązana do składania zeznań podatkowych CIT-8?

Biblioteka Publiczna Gminy X złożyła wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w zakresie przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.).

Wniosek dotyczy ustalenia, czy Biblioteka Publiczna Gminy X jest zobowiązana do składania zeznań CIT-8.

Z przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, że Biblioteka Publiczna Gminy X działa jako samorządowa jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną. Jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez organizatora i funkcjonuje jako instytucja kultury, finansowana z budżetu gminy jedynie za pomocą dotacji. Statutową działalnością biblioteki jest bezpłatne wypożyczanie książek, z czego nie osiąga przychodów. W zakresie prowadzonej działalności uzyskuje przychody jedynie z tytułu świadczonych usług kserograficznych oraz za niezwrócenie materiałów bibliotecznych. Zasady i warunki korzystania z biblioteki określa regulamin nadany przez jej dyrektora.

Przychodami biblioteki są też środki finansowe pochodzące z nagród jakie biblioteka zdobywa wygrywając konkursy organizowane dla instytucji kultury. Środki pochodzące z nagród w całości przeznaczane są na prowadzenie działalności statutowej.Zdaniem Biblioteki Publicznej Gminy X przychody osiągane przez bibliotekę nie stanowią przychodów dla celów podatkowych, które powinny być wykazywane w zeznaniu CIT-8.

Organ podatkowy ocenia stanowisko Podatnika jako nieprawidłowe i stwierdza co następuje:

Biblioteka Publiczna Gminy X działa jako gminna samorządowa jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną. Została wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez organizatora i funkcjonuje jako instytucja kultury.

Aktem prawnym regulującym zasady funkcjonowania podmiotów prowadzących działalność kulturalną polegającą na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury jest ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 ze zm.).

Analiza treści tego aktu prawnego wskazuje, że ustawodawca zawarł w nim regulacje organizacyjno-prawne dotyczące jednostek prowadzących działalność kulturalną, które mają charakter przepisów szczególnych w stosunku do innych ustaw.

Regulacje prawne zawarte w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej nie zawierają odesłania do innych ustaw, a zatem unormowania w niej zawarte mają charakter kompletny i wyczerpujący.

Instytucje kultury powołane do życia na podstawie art. 9 do art. 11, art. 13 i art. 14 wymienionej ustawy uzyskują osobowość prawną i rozpoczynają działalność z chwilą wpisania do rejestru prowadzonego przez organizatora, gospodarują samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzą samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków.

Powyższa regulacja prawna, kształtująca powołanie do życia jednostek kultury, ich status, zasady funkcjonowania oraz finansowania na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. odnosi się wprost do bibliotek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Do ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej odsyła również art. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 ze zm.), która to ustawa nie zawiera przepisów określających zasady finansowania bibliotek. Z powyższych ustaleń dotyczących obowiązujących regulacji prawnych wynika jednoznacznie, że gminna biblioteka publiczna winna działać jako samorządowa jednostka organizacyjna, posiadająca osobowość prawną i rozpoczynająca działalność z chwilą wpisania do rejestru prowadzonego przez organizatora, funkcjonująca w formie instytucji kultury, finansowana z budżetu gminy jedynie za pomocą dotacji. W zakresie prowadzonej działalności biblioteka może uzyskiwać przychody z tytułu świadczonych usług informacyjnych, bibliograficznych, reprograficznych oraz wypożyczeń międzybibliotecznych, wypożyczenia materiałów audiowizualnych, w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne, za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych, za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych, przy czym zasady i warunki korzystania z biblioteki określa regulamin nadany przez jej dyrektora (kierownika) – art. 14 ust. 2 i ust. 4 ustawy o bibliotekach.

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), zgodnie z zapisem w art. 1 ust. 1, reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób prawnych i spółek kapitałowych w organizacji, zwanych dalej podatnikami.

Przepis art. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zawiera katalog zwolnień podmiotowych. Podmioty wymienione w tym artykule są zwolnione od podatku dochodowego, a co za tym idzie nie składają deklaracji i zeznań podatkowych.

W katalogu podmiotów zwolnionych od podatku dochodowego od osób prawnych, wymienionych w art. 6 ust. 1 od pkt 1 do pkt 14 nie zostały wyszczególnione samorządowe jednostki organizacyjne funkcjonujące jako instytucje kultury.

Gminna Biblioteka Publiczna, funkcjonująca jako samorządowa jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną, będąca instytucją kultury, nie jest objęta zwolnieniem podmiotowym od podatku dochodowego od osób prawnych.

Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy, z wyjątkiem zwolnionych od podatku na podstawie art. 6 ust. 1, art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a) i przepisów ustawy wymienionej w art. 40 ust. 2 pkt 8, są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym - do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

Biorąc powyższe pod uwagę, Biblioteka Publiczna Gminy X jest zobowiązana na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do składania zeznań podatkowych CIT-8, w których wykazuje się zarówno przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, jak i zwolnione od tego podatku.

Zatem odnosząc przedstawiony stan faktyczny do obowiązujących przepisów prawa podatkowego, stwierdzić należy, że stanowisko Podatnika w sprawie przedstawionej we wniosku jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Podobne interpretacje: