Interpretacje w temacie: Zasady ustalania różnic kursowych

Ścieżka aktualnego tematu

Według jakiego kursu należy przeliczać na złote poniesione koszty oraz uzyskane przychody w walutach obcych w myśl przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w przypadku wyboru ustalania różnic kursowych na podstawie przepisów o rachunkowości ?

Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 25.01.2007 r. (data wpływu do Urzędu 30.01.2007 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie p ...

Czy podatnik ustalający różnice kursowe w oparciu o metodę rachunkową może rozliczyć powstałe różnice przy nabyciu środka trwałego zgodnie z ustawą o rachunkowości lub MSR (czyli bezpośrednio zaliczyć w koszty uzyskania przychodów), czy w tej mierze powinien stosować zasady z art. 16g ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i uwzględnić w wartości początkowej środka trwałego?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8 poz. 60 z późniejszymi zmianami) oraz art. 9b ust. 1 pkt 2, art. 15 ust. 6, art. 15a, art. 16 ust. 1 pkt 1b, art. 16h ust. 1 pkt 1, art. 16g ust. 1 pkt 1, art. 16g ust. 3 i 5 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity z 2000 r. Dz. ...

Czy zgodnie z art. 9b ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dokonując potrąceń przy przelewach – realizując płatności wobec dostawcy w wysokości zmniejszonej od zobowiązania pierwotnego - należy w dniu dokonania tych kompensat rozpoznawać dodatnie lub ujemne podatkowe różnice kursowe od kompensowanych zobowiązań i należności i wliczać tak powstałe różnice kursowe do przychodów lub kosztów?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 7 lutego 2007 r. (data wpływu do tutejszego organu podatkowego 7 lutego 2007 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatk ...

Czy w związku z wyborem dla celów podatkowych bilansowej metody ustalania różnic kursowych należy ustalać różnice kursowe od własnych środków zgromadzonych na rachunkach dewizowych

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze. zm.), Naczelnik Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy, po analizie złożonego w dniu 13 marca 2007r. wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego postanawia uznać, że przedstawione przez ...


Czy zapis art. 9b ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oznacza, iż podstawę do obliczenia różnic kursowych powstałych przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również przy sprzedaży walut będzie stanowiła: - wycena bilansowa (zarówno roczna, jak i z poszczególnych kwartałów), - wartość poprzedzająca wycenę bilansową (roczną i kwartalną), która zostanie „przywrócona” poprzez wystornowanie wyceny bilansowej (zarówno rocznej, jak i kwartalnej)

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy po analizie złożonego w dniu 13 marca 2007r. wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego p o s t a n a w i a uznać, że przed ...

Czy Spółka prawidłowo rozlicza różnice kursowe na podstawie przepisów o rachunkowości ze skutkiem dla celów rozliczeń podatkowych?

Wnioskiem z 22.06.2007 r. (data wpływu do tut. Urzędu 25.06.2007 r.) Spółka zwróciła się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do następującego stanu faktycznego: Spółka produkuje prefabrykowane domy mieszkalne w technologii szkieletu drewnianego. Elementy domów (ściany, stropy, dachy) ...

Czy Bank, który dla celów podatkowych stosuje rachunkową metodę ustalania różnic kursowych, może rozpoznać jako koszty uzyskania przychodów bądź przychody podatkowe różnice kursowe od udzielonych pożyczek denominowanych.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 22.06.2007r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy Bank, który dla celów podatkowych stosuje rachunkową metodę ustalania różnic kursowych ...

Metoda ustalania różnic kursowych na podstawie ksiąg rachunkowych w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...


Generowanie strony w 51 ms