Drukuj

Czy dochód uzyskany ze sprzedaży płodów rolnych nie będzie podlegał opodatkowaniu i czy Podatnik powinien zarejestrować działalność gospodarczą?

POSTANOWIENIE
w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Stosownie do postanowień art. 14a § 4 w związku z art.14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego, po zapoznaniu się ze stanowiskiem zawartym we wniosku z dnia 21.05.2007 roku i dokonaniu oceny prawnej; orzeka w następujący sposób:
- stanowisko jest prawidłowe

UZASADNIENIE

Przepis art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) zobowiązuje, stosownie do swojej właściwości organy podatkowe do udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach podatników, płatników lub inkasentów, w których nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa i postępowanie przed sądem administracyjnym na ich pisemny wniosek. Stosownie zaś do przepisu art. 14a § 4 ustawy Ordynacja podatkowa, udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego następuje w drodze postanowienia. W dniu 21.05.2007 roku zwrócono się do tutejszego organu z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. We wniosku odwołano się do następującego stanu faktycznego: Podatnik prowadzi gospodarstwo rolne i zamierza sprzedawać płody rolne wyprodukowane w swoim gospodarstwie rolnym w obrębie gospodarstwa, na zielonym rynku oraz w wyznaczonych miejscach na terenie innych województw.
Pytanie Podatnika brzmi: czy z tego tytułu powinien opłacać podatek dochodowy, czy dochód uzyskany ze sprzedaży płodów rolnych nie będzie podlegał opodatkowaniu i czy powinien Pan zarejestrować działalność gospodarczą?
Przedstawiono następujące stanowisko: „Moim zdaniem dochód uzyskany ze sprzedaży płodów rolnych wyprodukowanych w gospodarstwie rolnym nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym i nie będę miał obowiązku rejestrowania działalności gospodarczej w tym zakresie”.
Mając na względzie treść przepisu art. 14a § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, art. 2 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jedn. tekst Dz. U. z 2000 roku Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) art. 1 i art. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r. Nr 173 poz. 1807 z późn. zm.) oraz art. 5a ust. 1 pkt 2 ustawy z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269 poz. 2681 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego dokonując oceny prawnej przedstawionego stanowiska uznał, że stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.
Stosownie do postanowień art 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Natomiast zgodnie z przepisem ust. 2 tego artykułu działalnością rolniczą jest m in. działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza. Przepisy art. 1 i art. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej regulują m. in. podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jednocześnie wskazują, że postanowień ustawy nie stosuje się do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego (...). W myśl art. 5a ust. 1 pkt 2 ustawy z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą będący osobami fizycznymi - wraz z wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej mogą złożyć zgłoszenie identyfikacyjne albo aktualizacyjne. Z przedstawionego przez Podatnika stanu faktycznego wynika, iż prowadzi on gospodarstwo rolne oraz zamierza sprzedawać płody rolne wyprodukowane w tym gospodarstwie. Stosownie do powołanych wyżej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody ze sprzedaży płodów rolnych wyprodukowanych we własnym gospodarstwie należy kwalifikować jako przychody z działalności rolniczej. Czynności te zaś, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym, wyłączone są z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Nie stanowią one również działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Dlatego też Podatnik nie ma obowiązku składania wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, a także do aktualizacji w tut. organie zgłoszenia identyfikacyjnego.
Niniejsza interpretacja: dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę we wniosku jak wyżej i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia, nie jest wiążąca dla podatnika,płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Podobne interpretacje: