Interpretacje w temacie: Przychody

Ścieżka aktualnego tematu
Podtematy

1. Sąd przy ponownym rozpoznaniu sprawy nie jest zwiazany treścią uzasadnienia wyroku, która nie odpowiada wymaganiom oceny prawej w rozumieniu art. 30 ustawu o Naczelnym Sądzie Administarcyjnym. W związku z powyższym jest obowiązany do merytorycznego rozpoznania skargi. 2. W braku odmiennych postanowień umowy spółki lub uchwały o podziale zysku między wspólników, dywidenda powinna być zrealizowana, tj. wypłacona wspólnikom bez zbędnej zwłoki w stosunku do dnia powzięcia przez zgromadzenie wspólników tej uchwały. 3. O ile zastrzeżenie odsetek w umowie powoduje, że umowa taka z woli stron staje się umową odpłatną, o tyle z samego roszczenia o odsetki ustawowe za opóźnienie spełnienia świadczenia pieniężnego nie można wywodzić żadnych wniosków co do charakteru opóźnionego świadczenia jako odpłatnego lub nieodpłatnego. 4. Pojęcie nieodpłatnego świadczenia, użyte w przepisie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie może być rozumiane w sensie cywilistycznym. 5. Dywidenda przyznana uchwałą walnego zgromadzenia wspólników spółki kapitałowej, a nie wypłacona im, jest dla spółki nieodpłatnym świadczeniem w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Od takiego świadczenia należy się podatek także wówczas, gdy spółka oddała później dywidendę wspólnikom z ustawowymi odsetkami za zwłokę. Ich wypłata nie czyni świadczenia odpłatnym.

Inspektor Kontroli Skarbowej z Urzędu Kontroli Skarbowej w K., decyzją z dnia 19 marca 1997 r., Nr 122/97, określił Polsko-Kanadyjskiemu Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Handlowemu "P. I." Spółce z o.o. w K. podatek dochodowy za dok 1995 w kwocie 644.929 zł wyliczony od dochodu w kwocie 1.612.323 zł. W uzasadnieniu decyzji podniesiono, że wyliczenie wyższego podatku dochodowego od osób prawnych za rok ...

Przychody

Urząd Skarbowy w Wieliczce działając na podstawie art. 14a par.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137 z 1997 r. poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 10.12.2002 r. informuje, iż: Zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 z 1994 r. poz. 591 ze zm.), jeżeli po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego jedno ...

Koszty uzyskania przychodów

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 ze zm.) Drugi Urząd Skarbowy w Tarnowie w odpowiedzi na pismo z dnia 20.12.2002 r. w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego, wyjaśnia: Stosownie do art. 4a. pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz 654 z późn. zm.) ...

Przychody

Urząd Skarbowy na podstawie art. 14 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - w odpowiedzi na pismo nr L.dz. 3619/K/2002 r. z dnia 25.11.2002 r. (wpływ 27.11.2002 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o stosowaniu przepisów prawa podatkoweąo - wyjaśnia co następuje: * w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych Stanowisko sp. z o.o. w ...

Zwolnienia przedmiotowe

Urząd Skarbowy Kraków-Śródmieście w odpowiedzi na pismo Spółki z dnia 16.12.2002 r. (data wpływu do Urzędu: 16.12.2002 r.) w sprawie dotyczącej dotacji otrzymywanych przez SA ze środków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) - działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Tutejszy Urząd Skarbowy w piś ...

Przychody

W odpowiedzi na pismo z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie opodatkowania dochodów z najmu w 2003 r. w świetle ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach wyjaśnia, co następuje: Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych w art. 12 ust. 1 wymienia szereg zdarzeń, uznanych przez ustawodawcę za przy ...

Koszty uzyskania przychodów

W związku z pismem z dnia 26.02.2003 r., działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. udziela poniżej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. W art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 56, poz.654) ok ...


Przychody

W odpowiedzi na pismo z dnia 16-04-2003 r., w sprawie momentu zaliczenia do przychodów podatkowych przychodów z tytułu dostawy wody indywidualnym odbiorcom w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach wyjaśnia, co następuje. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w art. 12 ust. 1 stanowi, co jest przychodem w rozumieniu tej ...

Czy w przypadku umorzenia przez Wojewodę odsetek od nieterminowych wpłat należności głównej i oprocentowania z tytułu zobowiązania wobec Skarbu Państwa za odpłatne nabycie budynków i urządzeń - na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami - należy umorzone odsetki zaliczyć do przychodów ?

W nawiązaniu do pisma Urzędu Skarbowego Łódź-Śródmieście z dnia 30.04.2003 r., nr US II-2/423/12/03, będącego odpowiedzią na zapytanie Spółki z dnia 03.04.2003 r. oraz pisma Jednostki z dn. 8.05.2003 r., Izba Skarbowa w Łodzi wskazuje, iż stanowisko Urzędu Skarbowego zaprezentowane w ww. piśmie - w zakresie zaliczenia do przychodów umorzonych odsetek z tytułu nieterminowych wpłat zobowiązań wobec ...

Generowanie strony w 73 ms