Drukuj

czy kwoty stanowiące „równowartość umorzonych zobowiązań, z realizacji programu restrukturyzacji na podstawie odrębnych ustaw nie stanowią przychodu na podstawie art. 12 pkt. 4 ust. 6 oraz ust. 8 lit.c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.”

Odpowiadając na zapytanie Spółki zawarte w piśmie z dnia 28.04.2004r. (data wpływu do tutejszego urzędu – 11 maja 2004r.), złożone w trybie art. 14a ustawy ordynacja Podatkowa, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie informuje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego – dotyczących nie zaliczania do przychodów kwot stanowiących równowartość umorzonych zobowiązań w wyniku realizacji programu restrukturyzacji na podstawie odrębnych ustaw.

Z treści przedłożonych dokumentów wynika;

1. Decyzją Naczelnika urzędu Skarbowego Warszawa – Mokotów Nr US 33/.../..../...../04/ z dnia 21.04.2004r. o zakończeniu restrukturyzacji firmy – podjętą na podstawie art. 207 i 67 ust. 1 ustawy Ordynacja podatkowa oraz art. 21 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2003r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców (Dz.U. nr 155, poz. 1287 ze zm.) – umorzone zostały należności z tytułu podatku od towarów i usług za okres XI i XII w wysokości:

należność główna – 11.111,11 zł

odsetki wyliczone na dzień wydania decyzji - 22.222,22 zł

2. Spółka w piśmie z dnia 28.04.2004r. zamieszcza w przedmiotowej sprawie swoje stanowisko, będące zarazem pytaniem –

czy kwoty stanowiące „równowartość umorzonych zobowiązań, z realizacji programu restrukturyzacji na podstawie odrębnych ustaw nie stanowią przychodu na podstawie art. 12 pkt. 4 ust. 6 oraz ust. 8 lit.c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.”

1/ Spółka nieprecyzyjnie określiła w swym stanowisku numerację przepisów regulujących przedmiot zapytania, dlatego w niniejszej informacji posługujemy się numeracją zgodną z ustawą.

2/ Stosownie do postanowień art. 12 ust. 4 pkt. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) – do przychodów nie zalicza się zwróconych umorzonych lub zaniechanych podatków i opłat stanowiących dochody budżetu państwa albo budżetów jednostek samorządu terytorialnego, nie zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.

3/ Natomiast z treści przepisów zawartych w art. 12 ust. 4 pkt. 8 lit.c wynika, iż do przychodów nie zalicza się kwot stanowiących równowartość umorzonych zobowiązań , w tym także z tytułu pożyczek (kredytów), jeżeli umorzenie zobowiązań jest związane z realizacją programu restrukturyzacji na podstawie odrębnych ustaw.

Jednocześnie wg art. 4a pkt. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - określenie program restrukturyzacji na podstawie odrębnych ustaw – oznacza restrukturyzację na podstawie ustaw:

a)z dnia 26 listopada 1998r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach z zadaniach gmin górniczych,

b)z dnia 7 października 1999r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP,

c)z dnia 14 lipca 2000r. o restrukturyzacji finansowej górnictwa siarki

d)z dnia 24 sierpnia 2001r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego ‘Polskie Koleje Państwowe:’

e)z dnia 24 sierpnia 2001r. o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali.

Z powyższego wynika, że przepisy wynikające z przytoczonego art. 12 ust. 4 pkt. 8 lit. c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie dotyczą restrukturyzacji przeprowadzonej w Spółce XXX, natomiast zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt. 6 tej ustawy – kwoty z tytułu umorzenia należności w podatku od towarów i usług za okres XI i XII 2000r., w wysokości ogółem 97.881,40 zł – nie są przychodem Spółki dla celów podatkowych.

Podobne interpretacje: