Drukuj

„Czy bonus pieniężny uzależniony od obrotu oraz upusty cenowe są kosztami uzyskania przychodów?”

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 16 grudnia 2008 r. (data wpływu do tut. BKIP 17 grudnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów bonusu, którego przyznanie uzależnione jest od obrotu - jest prawidłowe

UZASADNIENIE

W dniu 17 grudnia 2008 r. został złożony do tut. BKIP wniosek Podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów bonusu, którego przyznanie uzależnione jest od obrotu.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca zawarł umowę ze Spółką X. Przedmiotem zawartej umowy jest dostarczanie – sprzedaż dla Spółki X mięsa drobiowego i wędlin. W ramach tej umowy podpisano również załącznik do niej o nr 3 – zwany „Warunki handlowe sprzedaży”. W ramach tych warunków zapisano:

 1. Termin płatności – 14 dni,
 2. Miejsce realizacji dostawy: placówki sieci detalicznej,
 3. Upusty (obniżki ceny) udzielone Kupującemu przez Sprzedawcę:


Przy cenach negocjowanych tzw. upust stały oraz 5% minimalny upust w związku z promocyjną sprzedażą towarów po niższej cenie, który jest liczony od ceny netto zakupu, od 18 dnia przed rozpoczęciem promocji i przez cały czas jej trwania; Sprzedawca sprzedaje Kupującemu po cenie obniżonej o upust lub dokonuje rozliczenia fakturą korygującą najpóźniej do 10 dnia po zakończeniu promocji.

Dodatkowo upust dla nowo wprowadzonego produktu w wysokości 10% na okres 1-miesiąca od daty pierwszego zakupu nie podlega sumowaniu z upustem promocyjnym liczonym od wartości dostaw nowo wprowadzonego produktu w tym okresie. Sprzedawca sprzedaje kupującemu po cenie obniżonej o upust lub dokonuje rozliczenia fakturą korygującą do 10 dnia po upływie wskazanego okresu,

 1. Termin płatności – 14 dni,
 2. Miejsce realizacji dostawy: placówki sieci detalicznej,
 3. Upusty (obniżki ceny) udzielone Kupującemu przez Sprzedawcę:Przy cenach negocjowanych tzw. upust stały oraz 5% minimalny upust w związku z promocyjną sprzedażą towarów po niższej cenie, który jest liczony od ceny netto zakupu, od 18 dnia przed rozpoczęciem promocji i przez cały czas jej trwania; Sprzedawca sprzedaje Kupującemu po cenie obniżonej o upust lub dokonuje rozliczenia fakturą korygującą najpóźniej do 10 dnia po zakończeniu promocji. Dodatkowo upust dla nowo wprowadzonego produktu w wysokości 10% na okres 1-miesiąca od daty pierwszego zakupu nie podlega sumowaniu z upustem promocyjnym liczonym od wartości dostaw nowo wprowadzonego produktu w tym okresie. Sprzedawca sprzedaje kupującemu po cenie obniżonej o upust lub dokonuje rozliczenia fakturą korygującą do 10 dnia po upływie wskazanego okresu,
 4. Bonus (miesięczny oraz roczny) za osiągnięcie obrotu, przyznany Kupującemu przez Sprzedającego, za osiągnięcie miesięcznego obrotu i dodatkowo zaosiągnięcie obrotu rocznego. Rozliczenie bonusu odbywa się w oparciu o obrót zarejestrowany w systemie Spółki X zgodnego z umowną definicją obrotu. Procent kalkulowanego bonusu zależny jest od obrotu i tak:
 • Powyżej 500,00 zł – 4% - dotyczy obrotu mięsem drobiowym,
 • Powyżej 500,00 zł – 5,5% - dotyczy obrotu wędlinami.

Bonus płatny jest w terminie 14 dni od daty wystawienia noty obciążeniowej, w której w pozycji „rodzaj obciążenia” wpisuje się „bonus”. Bonus zgodnie z warunkami umowy płatny jest w terminach miesięcznych. Również załącznik nr 3 reguluje monitorowanie stanów magazynowych, składanie zamówień, audyty procesu produkcyjnego i kary umowne dotyczące przedmiotowego obrotu.

Istotną kwestią wynikającą z zawartej pomiędzy stronami umowy jest chęć Sprzedawcy zachowania jej ciągłości oraz staranności w jej wykonywaniu. Z prowadzonych negocjacji pomiędzy stronami umowy wynika brak woli do zawarcia tego typu umowy przez Spółkę X w przypadku gdyby umowa ta nie zawierała funkcjonowania przedmiotowego bonusu. Rynek w bardzo dużym stopniu został zmonopolizowany i utrata sprzedaży na rzecz Spółki X powoduje bardzo duże prawdopodobieństwo drastycznego zmniejszenia sprzedaży dokonywanej przez Spółkę. Spółka nadmienia, że średnia miesięczna wartość sprzedaży przez Spółkę na rzecz Spółki X kształtuje się na poziomie 800.000,00 złotych netto. Należy mieć na uwadze funkcjonowanie zawartej pomiędzy stronami umowy, w następstwie której za każdy miesiąc będą wystawiane noty obciążeniowe na przedmiotowe bonusy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy bonus pieniężny uzależniony od obrotu jest kosztem uzyskania przychodów w Spółce...

Zdaniem Wnioskodawcy przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych jest – zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.)– dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; dochodem zaś – w myśl ust. 2 tego artykułu – jest nadwyżka sumy przychodów na kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych organ podatkowy ma obowiązek uznać konkretny wydatek za koszt uzyskania przychodów, jeżeli podatnik spełni jednocześnie poniższe warunki:

 • faktycznie poniesie wydatek, który nie został wymieniony w katalogu kosztów zawartych w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
 • wykaże związek tego wydatku z uzyskanym lub racjonalnie spodziewanym przychodem,
 • przedstawi dowód umożliwiający obiektywną ocenę, że okoliczności dotyczące powstania wydatku faktycznie miały miejsce.

Także w orzecznictwie podkreśla się, że gramatyczna wykładnia art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jednocześnie wskazuje, że Podatnik ma możliwość odliczenia dla celów podatkowych od przychodów wszelkich wydatków, pod tym warunkiem, że mają one związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie ma lub może mieć bezpośredni wpływ na wielkość osiągniętego przychodu (z wyroku NSA z dnia 07 marca 2001 r. sygn. akt III SA 64/00, podobnie NSA w wyroku z dnia 22 czerwca 2000 r. sygn. akt I SA/Ka 2466/98).

„Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że bonus obrotowy uzależniony jest od poziomu zakupów środków smarowych oraz od nieposiadania przeterminowanych należności w stosunku do Dostawcy. Bonus obrotowy związany jest z całokształtem realizowanej przez Odbiorcę sprzedaży bez odniesienia się do konkretnej transakcji, zatem jego przyznanie nie modyfikuje elementów zawartych umów zakupu i ich skutków podatkowych. Wypłata bonusu obrotowego przez Sprzedawcę powinna zostać uznana za koszt uzyskania przychodu ponieważ pomiędzy poniesieniem tego wydatku, a uzyskiwanymi przez Sprzedawcę przychodami istnieje związek przyczynowo-skutkowy wskazujący, że dzięki poniesieniu tego wydatku Sprzedawca osiągnął jak również mógł osiągnąć przychód. Z postanowień umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą a jej kontrahentem wynika, iż bonus obrotowy jest formą działania w zakresie intensyfikacji sprzedaży towarów i ma charakter motywacyjny. Wypłata premii pieniężnej (nawet przez potrącenie) jest formą dzielenia się z Odbiorcą wypracowanym przy jego udziale zyskiem. Przyznanie bonusu obrotowego jest uregulowane w pisemnej umowie o współpracy zawartej z Odbiorcą i jest dokumentowane notą obciążeniową wystawianą przez Odbiorcę. Reasumując, istnieją podstawy do uznania bonusów pieniężnych – od obrotu, wypłacanych zgodnie z zawartą umową za koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.”

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Podobne interpretacje: