Interpretacje w temacie: Sprzedaż nieruchomosci i praw majątkowych

Ścieżka aktualnego tematu

Sprzedaż nieruchomosci i praw majątkowych

Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz art. 14a § 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 z 1997 roku, poz. 926 z późn. zm.) Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach w odpowiedzi na pismo z dnia 31.01.2003 r. (data wpływu do Urzędu 03.02.2003 r.) w sprawie skutków podatkowych wynikających ze sprzedaży lokalu wyjaśnia, że przychody ze sprzedaży środków trwałych podlegają opodat ...

1. Przepisy k.p.a. jak i Ordynacji podatkowej nie określają, czy opinia sporządzona przez kilku biegłych musi być wyrażona w kilku osobnych dokumentach, czy wystarczy opisanie wyników ekspertyzy i przedstawienie oceny kilku biegłych w jednym akcie. 2. Mając na względzie art. 14 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do końca 1998 r. należy stwierdzić, że w przepisach regulujących postępowanie podatkowe, ustawodawca mówiąc „opinia biegłych” miał na myśli rodzaj dowodu, a nie liczbę specjalistów, których ocenę winien poznać organ podatkowy. Zatem ze względu na wykładnię systemową i celowościową należałoby dopuścić możliwość skutecznego przeprowadzenia dowodu z opinii jednego biegłego. 3. Ustalenie wartości rynkowej zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych winno nastąpić nie na podstawie, a tylko z uwzględnieniem opinii biegłych, przez co zasadne jest dopuszczenie jako dowodu wszystkiego co mogłoby przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, w szczególności opinii sporządzonych w innych sprawach.

Prokurator Generalny wniósł rewizję nadzwyczajną od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego - Ośrodka Zamiejscowego w Lublinie z dnia 22 listopada 2000 roku, I SA/Lu 887/99, w sprawie ze skargi „L” Spółki Akcyjnej w L. na decyzję Izby Skarbowej w Lublinie z dnia 13 lipca 1999 roku w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 1996 rok. Wyrokowi temu za ...

Dotyczy zawarcia umowy leasingu z Europejskim Funduszem Leasingowym; momentu uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych i obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług z tytułu świadczenia w kraju usług leasingu.

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.07.2003 r. /data wpływu do tut. Urzędu 5.08.2003 r./ uzupełnione w dniu 18.08.2003 r., i 4.09.2003 r. w sprawie zawartej umowy leasingu z Europejskim Funduszem Leasingowym Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm./ wyjaśnia: Zgodnie z art. 12 ust.3 ustawy z dn ...

Sposób podatkowego rozliczanie kontraktów terminowych na Warszawski Indeks Giełdowy WIG 20. Czy ustalenie przez Izbę Rozrachunkową Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) obowiązku dopłaty z tytułu straty na dziennej wycenie posiadanych kontraktów futures jest kosztem stanowiącym koszt uzyskania przychodów? Czy ustalenie przez Izbę Rozrachunkową KDPW nabycia prawa do zysku na dziennej wycenie posiadanych kontraktów futures stanowi przychód podlegający opodatkowaniu?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Wola, odpowiadając w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 1997r. Nr 137 poz. 926 z późn. zm./, na pismo z dnia 28.01.2004r. (data wpływu do Urzędu 11.02.2004r.) informuje, że nie podziela stanowiska podatnika dotyczącego zaliczania w każdym dniu wyceny do przychodów podatkowych i kosztów uzyskania przychodów zysków i stra ...

Pytanie dotyczy przychodu z odpłatnego zbycia akcji oraz zaliczania do kosztów uzyskania przychodu wydatków na ich nabycie.

Wnioskująca w latach 1997-2000 nabyła akcje spółki poprzez objecie kolejnych ich emisji w całości za wkład gotówkowy w wysokości 53.613.049,87 zł. W 2001r. ogłoszono likwidację spółki, której akcje nabył Podatnik. Z uwagi na złą sytuację finansową likwidowanej firmy i pogłębiające się zadłużenie (strata za lata 1997-2002 wyniosła 54.495.000,00 zł), Wnioskująca zmuszona była uznać, iż ma miejsce tr ...

Co stanowi przychód z odpłatnego zbycia praw majątkowych?

Odpowiadając na pismo z dnia 08.03.2004 r .na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 – Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137 , poz. 926 ze zm) informuję , że zgodnie z art. 14 ust,1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz. U.z 2000 r Nr 54 poz, 654 ze zm.) przychodem z odpłatnego zbycia praw majątkowych jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umo ...

Kiedy powstaje przychód z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego będącego własnością osoby prawnej: czy jest to data podpisania aktu notarialnego, czy data oddania nieruchomości do użytkowania, czy też data wydania lokalu osobie kupującej?

Spółka jest współużytkownikiem wieczystym działki gruntu, na którym buduje budynek wielomieszkaniowy celem sprzedaży lokali mieszkalnych. W trakcie budowy tego budynku nastąpiła sprzedaż jednego z lokali mieszkalnych w stanie surowym zamkniętym wraz z częścią prawa użytkowania wieczystego działki gruntu. Z umowy sprzedaży tego lokalu, sporządzonej w formie aktu notarialnego wynika, że Spółka w dni ...

Pytanie Spółki dotyczy opodatkowania w 2004 roku podatkiem dochodowym od osób prawnych przychodów ze sprzedaży budynku, stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności oraz związane z nim prawo wieczystego użytkowania, firmie zagranicznej, mającej siedzibę w Szwecji, a także konieczności uzyskania zezwolenia przy zakupie nieruchomości przez firme zagraniczną.

Odpowiadając na zapytanie Spółki z dnia 28.05.2004 r., uzupełnione pismem z dnia 09.06.2004 r., w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, w trybie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), dotyczące opodatkowania w 2004 r. podatkiem dochodowym od osób prawnych przychodów ze sprze ...

W jakiej dacie powstają należne z tytułu sprzedaż nieruchomości - lokali mieszkalnych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście w odpowiedzi na pismo Jednostki L.dz. 441/04 z dnia 10 marca 2004 r. (data wpływu: 11.03.2004 r.) w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, działając w trybie art. 14 a ustawy z dnia 29.08. 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz 926 ze zm.) informuje: W myśl art. 12 ust. 3 a ustawy z dnia 15 lutego 1 ...

Dotyczy powstania przychodu w związku z dokonaniem zamiany nieruchomości.

Dyrektor Izby Skarbowej działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) ustalił, iż odpowiedź udzielona przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu pismem z dnia 20 stycznia 2004 r. Nr PB3/423-24/03 na zapytanie Przedsiębiorstwa ... w ... z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie powstania przychodu w związku z doko ...

Generowanie strony w 11 ms