Drukuj

1. Czy w przedstawionym wyżej stanie faktycznym wniesienie przez podatnika (osobę prawną) nieruchomości tytułem wkładu niepieniężnego (aport) do nowo zawiązanej spółki komandytowej, na pokrycie swojego wkładu z zastrzeżeniem, że wartość nieruchomości wnoszonej do nowo zawiązanej spółki komandytowej tytułem wkładu niepieniężnego (aportu) będzie wyższa od wartości księgowej tej nieruchomości i będzie odpowiadała wartości rynkowej nieruchomości, będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. 2900 r. Nr 54 poz. 654) — dalej także ustawa o PDOP? 2. W jaki sposób należy określić wartość początkową wnoszonych nieruchomości dla potrzeb ewidencji środków trwałych w spółce komandytowej? 3.W jaki sposób należy określić dochód do opodatkowania w przypadku sprzedaży (odpłatnego zbycia) nieruchomości przez spółkę komandytową, a w szczególności jak należy określić wysokość kosztów uzyskania przychodów w momencie odpłatnego zbycia nieruchomości przez spółkę komandytową.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia z dnia 10.07.2009 r. (data wpływu 16.07.2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodów w związku z wniesieniem przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16.07.2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodów w związku z wniesieniem przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Podatnik będący osobą prawną (spółką akcyjną), jest właścicielem nieruchomości. Podatnik zamierza wnieść nieruchomość tytułem wkładu niepieniężnego (aport) do nowo zawiązanej spółki komandytowej, na pokrycie swojego wkładu. Kolejnymi wspólnikami w ww. Spółce komandytowej będą osoby fizyczne lub prawne. Wartość nieruchomości wnoszonej do spółki komandytowej tytułem wkładu niepieniężnego (aportu), będzie wyższa od wartości księgowej tej nieruchomości i będzie odpowiadała wartości rynkowej nieruchomości. Wartość rynkowa nieruchomości zostanie wskazana w umowie spółki komandytowej. Od wartości rynkowej wkładu niepieniężnego podatnik zapłaci 0,5% podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatnik dopuszcza możliwość sprzedaży nieruchomości przez spółkę komandytową.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

  1. Czy w przedstawionym wyżej stanie faktycznym wniesienie przez podatnika (osobę prawną) nieruchomości tytułem wkładu niepieniężnego (aport) do nowo zawiązanej spółki komandytowej, na pokrycie swojego wkładu z zastrzeżeniem, że wartość nieruchomości wnoszonej do nowo zawiązanej spółki komandytowej tytułem wkładu niepieniężnego (aportu) będzie wyższa od wartości księgowej tej nieruchomości i będzie odpowiadała wartości rynkowej nieruchomości, będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. 2900 r. Nr 54 poz. 654) — dalej także ustawa o PDOP...
  2. W jaki sposób należy określić wartość początkową wnoszonych nieruchomości dla potrzeb ewidencji środków trwałych w spółce komandytowej...
  3. W jaki sposób należy określić dochód do opodatkowania w przypadku sprzedaży (odpłatnego zbycia) nieruchomości przez spółkę komandytową, a w szczególności jak należy określić wysokość kosztów uzyskania przychodów w momencie odpłatnego zbycia nieruchomości przez spółkę komandytową.

Przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej stanowi odpowiedź na pytanie nr 1. W przedmiocie pytania nr 2 i 3 wydane zostaną odrębna interpretacje indywidualne.

Zdaniem Wnioskodawcy(ad. do pytania nr 1):

Podatnik stoi na stanowisku, że w sytuacji opisanej w stanie faktycznym tj. w sytuacji wniesienia przez podatnika (osobę prawną) nieruchomości tytułem wkładu niepieniężnego (aportu) do nowo zawiązanej spółki komandytowej, na pokrycie swojego wkładu, gdzie wartość nieruchomości wnoszonej do spółki komandytowej tytułem wkładu niepieniężnego (aportu) będzie wyższa od wartości księgowej tej nieruchomości (u podatnika tj. w spółce akcyjnej) i będzie odpowiadała wartości rynkowej nieruchomości nie skutkuje powstaniem przychodu, a zatem podatnik nie jest zobowiązany do uiszczenia z jakiegokolwiek tytułu podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r., nr 54, poz. 654, ze zm. dalej, jako „ustawa o PDOP”).

Katalog czynności podlegających opodatkowaniu, na gruncie ustawy o PDOP, nie przewiduje zdarzenia w postaci wniesienia jako wkładu niepieniężnego (aportu) udziałów w nieruchomości do spółki komandytowej. Regulowana jest natomiast przez ustawę o PDOP sytuacja objęcia udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny (art. 12 ust. 1 pkt 7).

Na gruncie przepisów Kodeksu spółek handlowych, nie ulega wątpliwości, że jedynymi spółkami posiadającymi osobowość prawną są spółki kapitałowe tj. spółka akcyjna oraz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Przymiotu tego nie posiadają spółki osobowe, w tym spółka komandytowa. Zatem przepis art. 12 ust. 1 pkt 7 nie może stanowić podstawy opodatkowania transakcji wniesienia wkładów w postaci nieruchomości lub udziału w nieruchomości do spółki komandytowej, gdyż stanowi on podstawę wyłącznie dla spółek kapitałowych. Na gruncie Ustawy nie powstaje w takiej sytuacji dochód do opodatkowania, mamy zatem do czynienia ze zdarzeniem nieopodatkowanym. Nie ma również podstaw do opodatkowania zdarzenia przyszłego opisanego przez podatnika stosując inne przepisy Ustawy. Stanowisko prezentowane przez podatnika znajduje uzasadnienie w wielu interpretacjach przepisów prawa podatkowego wydanych przez organy podatkowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Podobne interpretacje: