Drukuj

Dotyczy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych zwrotnych pożyczek udzielanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową swoim członkom.

Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu, umocowany art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.), zmienia interpretację udzieloną podatnikowi - Spółdzielni Mieszkaniowej - przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Krapkowicach pismem z dnia 4 sierpnia 2004x. nr PM-436-RD/3/04 w zakresie opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych zwrotnych pożyczek udzielanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową swoim członkom, wyjaśniając co następuje:

Stosownie do uregulowań art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. nr 86, poz. 959 ze zm.), podatkowi od czynności cywilnoprawnych nie podlegają czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest z niego zwolniona, z wyjątkiem umów sprzedaży i zamiany zwolnionych z podatku od towarów i usług, których przedmiotem są nieruchomości lub ich części albo prawo użytkowania wieczystego.

Podstawowe znaczeniu dla wyjaśnienia kwestii podlegania podatkowi od czynności cywilnoprawnych ma więc ustalenie czy konkretna umowa jest opodatkowana, zwolniona od podatku od towarów i usług, czy też nie podlega ustawie o VAT.

Zgodnie z przepisem art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535) zwolnienia przedmiotowe w podatku VAT stosuje się do usług wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy o VAT. W pozycji 3 tego załącznika znajdują się usługi pośrednictwa finansowego: PKWiU sekcja J ex (65-67). Zatem udzielanie pożyczek przez Spółdzielnie na rzecz swoich członków, jako usługa udzielania pożyczek, świadczona poza systemem bankowym (PKWiU 65.22.10-00.90) jest zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Odnośnie przytoczonego w interpretacji Urzędu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku VAT na mocy którego Urząd uznał, iż przedmiotowe umowy pożyczki nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż nie stanowią obrotu w rozumieniu tego przepisu, Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu zauważa, że art. 29 ust. 1 ma zastosowanie jedynie do pożyczkobiorców i nie może stanowić podstawy prawnej przy zwolnieniu z opodatkowania w opisanym stanie faktycznym.

Odnosząc powyższe do zacytowanego wyżej przepisu ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stwierdza się, że umowy pożyczki udzielane przez Spółdzielnię Mieszkaniową swoim członkom - jako zwolnione od podatku VAT - nie podlegają , stosownie do uregulowań art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, opodatkowaniu tym podatkiem.

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawych (Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.), do przychodów nie zalicza się otrzymanych lub zwróconych pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów). W myśl natomiast art. 12 ust. 4 pkt 2 wyżej cyt. ustawy do przychodów nie zalicza się kwot naliczonych, lecz nie otrzymanych odsetek od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów).

Podobne interpretacje: