Drukuj

Czy w świetle obowiązujących przepisów za datę powstania powyższego przychodu w po-datku dochodowym od osób prawnych uważa się datę wystawienia faktury, czy też powyższy przychód należy podzielić i deklarować proporcjonalnie do stopnia wykonania usługi?

Spółka z o.o. zajmuje się świadczeniem usług serwisowych w zakresie pielęgnacji roślin w siedzibie klienta. Wynagrodzenie za świadczone usługi zgodnie z zapisem w umowie płatne jest kwartalnie z góry na podstawie wystawianych przez spółkę faktur VAT (np. faktura wystawiona 07.01.2004r. dotyczy okresu styczeń-marzec .2004r.)


Ocena prawna stanu faktycznego:


Stosownie do treści art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r., nr 54, poz. 654 ze zm.) za przychody związane z działalnością go-spodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwró-conych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Z dniem 1 stycznia 2003r. wprowadzony został przepis art. 12 ust. 3a, w którym ustawodaw-ca określił ściśle datę powstania przychodu z działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 3 tego artykułu. Od 1 stycznia 2004r. ustawodawca dokonał dalszego doprecyzowania brzmienia tego przepisu stanowiąc, że za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrze-żeniem ust. 3c i 3d dzień wystawienia faktury (rachunku), nie później jednak niż ostatni dzień mie-siąca, w którym:

  1. wydano rzecz, zbyto prawo majątkowe, lub
  2. wykonano usługę, w tym częściowo wykonano usługę, jeżeli jej częściowe wykonanie stanowi wynikający z umowy lub z odrębnych przepisów tytuł do zapłaty, lub
  3. otrzymano zapłatę za wykonanie świadczenia - w pozostałych przypadkach.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że na podstawie postanowień umowy zawartej przez spółkę z jej kontrahentami, otrzymywane przez nią należności za świadczone usługi serwiso-we płatne kwartalnie z góry na podstawie wystawianych faktur VAT.

A zatem w świetle powyższych przepisów, za datę powstania przychodu z tytułu świadcze-nia przez spółkę usług serwisowych - należy uznać dzień wystawienia faktury, nie później jednak niż ostatni dzień miesiąca, w którym częściowo wykonano tę usługę, czyli 1/3 kwoty otrzymanej za każdy miesiąc wykonanej usługi.

Podobne interpretacje: