Drukuj

Czy przychody i koszty uzyskania przychodów związane z administrowaniem nieruchomościami, stanowiącymi majątek własny Gminy, obejmującym najem i dzierżawę składników majątku Gminy należy uwzględnić przy obliczaniu zaliczek oraz wypełnianiu zeznania podatkowego, w przychodach I kosztach Zakładu budżetowego – administratora.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. u. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 30 września 2009 r. (data wpływu 01.10.2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodów i kosztów uzyskania przychodów związanych z administrowaniem nieruchomościami, stanowiącymi majątek własny Gminy, obejmującym najem i dzierżawę składników majątku Gminy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 01 października 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodów i kosztów uzyskania przychodów związanych z administrowaniem nieruchomościami, stanowiącymi majątek własny Gminy, obejmującym najem i dzierżawę składników majątku Gminy.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej jest zakładem budżetowym, będącym jednostką organizacyjną Gminy, nie posiadającym osobowości prawnej.

Zadaniem Zakładu jest gospodarowanie oddanym Mu w administrowanie zasobem lokalowym Gminy. w ramach administrowania Zakład zawiera z najemcami umowy najmu w imieniu Właściciela – Gminy, ewidencjonuje przychody, ściąga należności.

W swoich księgach rachunkowych ma zarachowane przychody powierzonego w administrowanie majątku Gminy. Przychody dotyczą lokali mieszkalnych i użytkowych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Zakład powinien od 2007 r. i w latach kolejnych, przy wyliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych oraz rocznej deklaracji CIT-8, ujmować przychody i koszty ich uzyskania, związane z administrowaniem nieruchomościami w zakresie obejmującym najem i dzierżawę składników majątkowych Gminy...

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle obowiązujących przepisów, Zakład nie powinien przy wyliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych oraz rocznej deklaracji CIT-8, ujmować przychodów i kosztów ich uzyskania związanych z administrowaniem nieruchomościami w zakresie obejmujących najem i dzierżawę składników majątkowych Gminy.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, zakład budżetowy odpłatnie wykonuje wyodrębnione zadania i pokrywa koszty swojej działalności z przychodów własnych, z zastrzeżeniem otrzymania dotacji przedmiotowej, podmiotowej lub celowej.

Natomiast, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dochody z tytułu administrowania przez Zakład majątkiem Gminy, stanowią dochód Gminy.

W myśl art. 12 ust. 1pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 13 i 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, przychodem jest również wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie.

Jak stanowi art. 12 ust. 3 powołanej ustawy, za przychody związane z działalnością gospodarczą i działami specjalnymi produkcjo rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

W konsekwencji do przychodów podatkowych zalicza się tylko takie przychody, które są należne Zakładowi. Nie są to zatem przychody jakiekolwiek, lecz tylko te, w stosunku do których Zakładowi przysługuje uprawnienie rozporządzania nimi jak własnymi. Natomiast jak wyraźnie wskazuje wyżej zacytowany art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dochody z tytułu administrowania przez Zakład majątkiem Gminy, stanowią dochód własny Gminy, bowiem źródłem dochodów własnych Gminy jest dochód pochodzący z majątku Gminy.

Sposób prowadzenia gospodarki finansowej zakładów budżetowych określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształceniu w inną formę organizacyjno-prawną (Dz. u. Nr 116, poz. 783).

Zgodnie z § 46 ust. 1 ww. rozporządzenia w brzmieniu obowiązującym w 2007 r. – wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze, w pobranych kwotach są przekazywane przez zakład budżetowy odpowiednio na dochody państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, z zastrzeżeniem ust. 2.

W myśl § 46 ust. 2 ww. rozporządzenia wskazano, że przychodami zakładu budżetowego mogą być wpływy związane ze świadczonymi przez zakład usługami związanymi z administrowaniem, zarządzaniem nieruchomościami w zakresie obejmującym najem i dzierżawę składników majątkowych odpowiednio Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze.

Na podstawie § 46 ust. 3 ww. rozporządzenia wpływy z tytułu świadczonych usług, o których mowa w ust. 2, pomniejszone o koszty ich uzyskania, stanowią dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Zauważyć należy jednak, że rozporządzeniem Ministra Finansów z 30 stycznia 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną jednostkę organizacyjno-prawną (Dz. u. Nr 23, poz. 135), treść ww. przepisu § 46 uległa zmianie i otrzymała następujące brzmienie: Pobrane wpływy z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze, z wyjątkiem należnego podatku od towarów i usług są przekazywane przez zakład budżetowy na dochody budżetu państwa.

W konsekwencji wprowadzonej zmiany, wyłączono samorządowe zakłady budżetowe, w tej części z zakresu ww. regulacji rozporządzenia, co jednak, zdaniem Zakładu, mając na względzie charakter uzyskiwanych przychodów i ewentualnych dochodów, nie wpływa na zakres obowiązków podatkowych w zakresie objętym zapytaniem.

Podsumowując, Zakład stoi na stanowisku, iż nie powinien uwzględniać przy wyliczaniu zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a suma zaliczek należnych za poprzednie miesiące oraz w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu(poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8) przychodów i kosztów uzyskania przychodów związanych z administrowaniem nieruchomościami w zakresie obejmującym najem i dzierżawę składników majątkowych Gminy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz. u. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przychodem jest również wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych, spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie.

Jak stanowi art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za przychody związane z działalnością gospodarcza i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

W konsekwencji do przychodów podatkowych zalicza się tylko takie przychody, które są należne Zakładowi.

Nie są to zatem przychody jakiekolwiek, lecz tylko te w stosunku, do których Zakładowi przysługuje uprawnienie do ich otrzymania i które stanowią przysporzenie majątku Wnioskodawcy.

Otrzymanymi pieniędzmi lub wartościami pieniężnymi są w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 1 omawianej ustawy tylko wartości, które powiększają aktywa majątkowe podatnika, a więc takie, którymi może on rozporządzać jak własnymi.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. u. Nr 203, poz. 1966 ze zm. – t. j. z 2008 r., Dz. u. Nr 88, poz. 539 ze zm.) źródłami dochodów własnych gminy są dochody z majątku gminy.

Jednostki samorządu terytorialnego prowadzą gospodarkę komunalną na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. u. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 ze zm.). Zgodnie z art. 1 ust. 2 powołanej ustawy gospodarka komunalna obejmuje w szczególności zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności, w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Jednocześnie w art. 2 ustawodawca wskazuje bezpośrednio na podmioty, które mogą prowadzić gospodarkę komunalną, są to w szczególności zakład budżetowy lub spółka prawa handlowego.

Sposób prowadzenia gospodarki finansowej zakładów budżetowych określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną (Dz. u. z 2006 r. Nr 116, poz. 783 ze zm.).

Zgodnie z § 46 ust. 1 ww. rozporządzenia – w brzmieniu obowiązującym w 2007 r. - wpływy z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze w pobranych kwotach są przekazywane przez zakład budżetowy odpowiednio na dochody budżetu państwa lub na dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z zastrzeżeniem ust. 2.

W § 46 ust. 2 ww. rozporządzenia wskazano, że przychodami zakładu budżetowego mogą być wpływy związane ze świadczonymi przez zakład budżetowy usługami związanymi z administrowaniem, zarządzaniem nieruchomościami w zakresie obejmującym najem i dzierżawę składników majątkowych odpowiednio Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze.

Na podstawie § 46 ust. 3 ww. rozporządzenia wpływy z tytułu świadczonych usług, o których mowa w ust. 2, pomniejszone o koszty ich uzyskania stanowią dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Zauważyć należy jednak, ze rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inna formę organizacyjno-prawną (Dz. u. Nr 23, poz. 135) treść ww. przepisu § 46 uległa zmianie i otrzymała następujące brzmienie „Pobrane wpływy z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz innych umów o podobnym charakterze, z wyjątkiem należnego podatku od towarów i usług, są przekazywane przez zakład budżetowy na dochody budżetu państwa”.

W konsekwencji wprowadzonej zmiany, wyłączono samorządowe zakłady budżetowe w tej części z zakresu ww. regulacji rozporządzenia.

Wnioskodawca - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej jest zakładem budżetowym, będącym jednostką organizacyjną Gminy.

Zakład administruje zasobami lokalowymi Gminy, tj. zawiera z najemcami umowy najmu w imieniu Gminy, ewidencjonuje przychody, ściąga należności.

Wobec tego, opisane w stanie faktycznym dochody z tytuły administrowania majątkiem gminy nie stanowią przychodów własnych Zakładu, a dochód własny Gminy.

Ponadto stwierdzić należy, iż wyłączenie samorządowych zakładów budżetowych z regulacji wynikającej z § 46 rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inna formę organizacyjno-prawną ww. jednostek, mając na względzie charakter uzyskiwanych przychodów i ewentualnych dochodów Zakładu, nie wpływa na zakres obowiązków podatkowych w ramach objętych zapytaniem.

Reasumując, Zakład nie ma obowiązku uwzględniania przy wyliczaniu zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące oraz w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8) przychodów i kosztów uzyskania przychodów związanych z administrowaniem nieruchomościami w zakresie obejmującym najem i dzierżawę składników majątkowych Gminy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. u. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Podobne interpretacje: