Drukuj

W jakiej dacie powinny być ewidencjonowane faktury korygujące, w dacie wystawienia korekty czy w dacie wystawienia faktury pierwotnej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 19.11.2009r. (data wpływu 20.11.2009r.) uzupełnione pismem z dnia 11.02.2010r. (data nadania 11.02.2010., data wpływu 15.02.2010r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie z dnia 05.02.2010r. Nr IPPB5/423-738/09-2/DG (data nadania 05.02.2010r., data doręczenia 09.02.2010r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie zmniejszenia lub zwiększenia przychodu wynikającego z wystawionej faktury korygującej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 listopada 2009r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zmniejszenia/zwiększenia przychodu wynikającego z wystawionej faktury korygującej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków i z tego tytułu wystawia faktury VAT na odbiorców swoich usług. Do tych faktur wystawiane są faktury korygujące w następujących przypadkach:

  1. błędne wskazanie wadliwego wodomierza,
  2. błędny odczyt wodomierza,
  3. nieodpowiednia jakość wody

po pozytywnie rozpatrzonej reklamacji zgłoszonej przez kontrahenta.

Ad. 1 Zgodnie z § 37 pkt a Regulaminu ilość dostarczonej wody „w przypadku przejściowej niesprawności wodomierza, nie przekraczającej 3-ch miesięcy, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 6 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza lub w oparciu o ustalone prawem przeciętne normy zużycia.” Zgodnie z § 5 pkt 3 umowy na dostarczanie wody i odbiór ścieków w razie niesprawności wodomierza ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a w przypadkach gdy takie obliczenie nie jest możliwe stosuje się do rozliczeń przeciętne normy zużycia wody określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70).”

Ad. 2 Błąd odczytu przez inkasenta lub kontrahenta, który sam podał stan licznika.

Ad. 3 Zgodnie z § 24 pkt 2 Regulaminu dostarczania wody i odbioru ścieków na terenie miasta i gminy Warka „w przypadku niedotrzymania ciągłości dostaw usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody, na wniosek Usługobiorcy, Usługodawca może w rozliczeniach za dostarczone usługi stosować upust w wysokości do 20% należnej wyliczonej kwoty należności”.

Ponadto Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie wywozu i utylizacji odpadów komunalnych i z tego tytułu wystawia faktury VAT na odbiorców swoich usług. W zdecydowanej większości mieszkańcy miasta i gminy mają zawarte umowy tzw. ryczałtowe, w których opłaty uzależnione są od liczby osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym oraz od stawki jednostkowej za osobę na miesiąc. Do tych faktur wystawiane są faktury korygujące w przypadku, gdy obciążono nienależnie za osobę która zmarła przed wystawieniem faktury lub nabyła prawo do zwolnienia z opłat.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

  1. W jakiej dacie powinny być ewidencjonowane faktury korygujące, w dacie wystawienia korekty czy w dacie wystawienia faktury pierwotnej...
  2. W jakiej dacie, dla celów podatku od towarów i usług, powinny być ujęte faktury korygujące w rejestrze sprzedaży VAT i w deklaracji podatku VAT...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej są zagadnienia dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych, tj. pytanie oznaczone nr 1. W części dotyczącej podatku od towarów i usług, tj. pytanie oznaczone nr 2 wydana została odrębna interpretacja indywidualna.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, tj. pytania oznaczonego nr 1:

W odniesieniu do przyczyny korekty określonej powyżej w punkcie 1 i 2, mając na uwadze wyrok WSA w Warszawie z dnia 29 listopada 2007 roku sygn. Akt III SA/WA 1516/07, w którym czytamy, że: „w przypadku gdy faktura pierwotna była wystawiona prawidłowo, a konieczność wystawienia faktury korygującej wiązała się z okolicznościami które zaistniały już po dokonaniu pierwotnej sprzedaży, korektę rozlicza się na bieżąco”, uznajemy, że faktury korygujące winny być ewidencjonowane dla celów podatku dochodowego od osób prawnych w dacie ich wystawienia, gdyż błędne wskazanie wadliwego wodomierza traktujemy jako okoliczność, która zaistniała już po dokonaniu sprzedaży — wystawieniu faktury pierwotnej. Bowiem o tym, że wodomierz jest wadliwy Zakład dowiaduje, się dopiero w toku prac i ustaleń w trakcie rozpatrywania reklamacji kontrahenta. Natomiast o tym, że nastąpiło błędne odczytanie wodomierza Zakład dowiaduje się dopiero w momencie zakwestionowania ilości pobranych m3 wody przez kontrahenta. Błędny odczyt następuje w sytuacji gdy dostęp do wodomierza jest utrudniony lub szybka wodomierza jest oszroniała lub zaparowana. W odniesieniu do przyczyny korekty określonej powyżej w punkcie 3, tj. nieodpowiedniej jakości wody, zgodnie z Regulaminem po pozytywnie rozpatrzonej reklamacji zgłoszonej przez kontrahenta, Usługodawca może w rozliczeniach za dostarczone usługi stosować upust w wysokości do 20% należnej wyliczonej kwoty należności. A zatem, jeżeli przyczyną korekty jest nieodpowiednia jakość wody, stosowany jest upust. Kwestię tą reguluje art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, według którego za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także przychody należne, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. A zatem w myśl art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w takim przypadku należy pomniejszyć przychód miesiąca, w którym tą fakturę korygującą wystawiono. Natomiast w przypadku korekt dotyczących opłat za wywóz odpadów komunalnych również mając na uwadze zacytowany powyżej wyrok WSA w Warszawie z dnia 29 listopada 2007 roku sygn. akt. III SA/WA 1516/07, uznajemy, że faktury korygujące winny być ewidencjonowane dla celów podatku dochodowego od osób prawnych w dacie ich wystawienia, gdyż fakt, że osoba zmarła, bądź że przysługuje jej zwolnienie z opłat traktujemy jako okoliczność, która zaistniała już po dokonaniu sprzedaży — wystawieniu faktury pierwotnej. Zgodnie bowiem z § 1 pkt 2 uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych, zwalnia się z opłat za wywóz odpadów komunalnych osoby, które ukończyły lub w bieżącym roku kalendarzowym ukończą 80 rok życia oraz osoby o orzeczonym znacznym stopniu niepełnosprawności. Zakład dopiero w momencie przedłożenia dokumentu tożsamości może stwierdzić, czy osoba ukończyła 80 lat i przysługuje jej zwolnienie z opłat począwszy od początku roku lub wcześniej. To samo dotyczy sytuacji w przypadku przedłożenia dokumentów potwierdzających znaczny stopień niepełnosprawności. O tym, że osoba zmarła dowiadujemy się od rodziny już po wystawieniu faktury pierwotnej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia opisanego w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Podobne interpretacje: