Drukuj

Czy w przypadku umorzenia udziałów w drodze nabycia udziałów przez spółkę bez wynagrodzenia dla wspólników wartość nominalna umorzonych udziałów przeksięgowana na inne kapitały spółki (pokrycie straty) nie stanowi dla niej przychodu podatkowego?

W odpowiedzi na wniosek z dnia 17.02.2004 r. (wpłynął do tut. Urzędu 18.02.2004.) o wydanie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, działając w trybie art. 14a. § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje:

Jak wynika z pisma Podatnika, w związku z występowaniem niepokrytej straty z lat ubiegłych planowane jest umorzenie części udziałów w Spółce w celu pokrycia straty. Wobec tego powzięto zamiar umorzenia udziałów za zgodą wspólników w drodze nabycia udziałów przez Spółkę bez wynagrodzenia dla wspólników.

Tryb umarzania udziałów reguluje art. 199 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.). Zgodnie z art. 199 § 1 udział może być umorzony tylko w przypadku, gdy umowa spółki tak stanowi. Umorzenie udziału wymaga uchwały zgromadzenia wspólników (art. 199 § 2 ustawy Kodeks spółek handlowych).

W myśl art. 199 § 3 w przypadku umorzenia dobrowolnego za zgodą wspólnika nabycie udziału przez spółkę może nastąpić bez wynagrodzenia. W wyżej opisanej sytuacji Spółka nie uzyska dochodu. Zatem nabycie części udziałów bez wynagrodzenia wspólników w celu ich umorzenia jest dla Spółki podatkowo obojętne, gdyż nie uzyska ona przychodu.

Organ podatkowy potwierdza stanowisko Podatnika, że: w przypadku umorzenia udziałów bez wynagrodzenia dla wspólników wartość nominalna umorzonych udziałów przeksięgowana na inne kapitały spółki nie stanowi dla niej przychodu podatkowego.

Podobne interpretacje: