Drukuj

Czy wartość nominalną udziałów (akcji) w spółce kapitałowej objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa zalicza się do przychodów?

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po zapoznaniu się z treścią pisma „F.” S.A. w R. z dnia 22.06.2004 r. (znak: 1295/FR/06/04, data wpływu do tut. Urzędu 28.06.2004 r.) o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, udziela poniższych wyjaśnień:

Z przedstawionego przez spółkę stanu faktycznego wynika, że zajmuje się ona świadczeniem usług handlowych w formie zorganizowanych centrów handlowych. Spółka zamierza wnieść zorganizowaną część prowadzonego przedsiębiorstwa w formie aportu do nowo tworzonej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Przeniesiona zostanie własność części budynku, wniesione zostaną wartości niematerialne i prawne jak np. umowy z kontrahentami, umowy z dzierżawcami, zobowiązania i należności, zatrudnieni pracownicy, których przejmie nowo tworzona spółka. Zostanie przeniesiona również własność poprzez wniesienie aportem całego wyposażenia i towarów oddziału firmy. Podatnik w przedmiotowym piśmie wnosi zapytanie czy w opisanym jak wyżej przypadku nominalna wartość udziałów w spółce kapitałowej objęta w zamian za wkład niepieniężny w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa będzie przychodem w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.).

Definicje przedsiębiorstwa i zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawarte zostały w art. 4a pkt 3 i 4 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który stanowi że:
- przedsiębiorstwo – pojęcie to oznacza przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego,
- zorganizowana część przedsiębiorstwa – to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

  1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa),
  2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości,
  3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości, wynikające z innych stosunków prawnych,
  4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne,
  5. koncesje, licencje i zezwolenia,
  6. patenty i inne prawa własności przemysłowej,
  7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne,
  8. tajemnice przedsiębiorstwa,
  9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Z treści art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, że do przychodów zalicza się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce kapitałowej albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Mając powyższe na uwadze, tut. organ podatkowy stwierdza, iż wkład niepieniężny (aport) opisany w zapytaniu wypełnia definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawartą w art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w związku z czym nie będzie miał zastosowania przepis art. 12 ust. 1 pkt 7 tej ustawy, co oznacza, iż wartość nominalną udziałów (akcji) w spółce kapitałowej objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie zalicza się do przychodów.

Stanowisko spółki w przedmiotowej sprawie jest prawidłowe.

Niniejszej odpowiedzi udzielono w oparciu o aktualny stan prawny i faktyczny przedstawiony w zapytaniu.

Podobne interpretacje: