Drukuj

Czy opisany powyżej zakres i okoliczności powołania spółki oraz sposób udostępnienia spółce nieruchomości spełnia przesłanki art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym do podległych opodatkowaniu przychodów z działalności nie zalicza się świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych między innymi przez spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Miasta, przedstawione we wniosku z dnia 31 marca 2011 r. (data wpływu 31 marca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych w przypadku otrzymania przez nowopowstałą spółkę gruntów w nieodpłatne użyczenie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 marca 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych w przypadku otrzymania przez nowopowstałą spółkę gruntów w nieodpłatne użyczenie.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący opis zdarzenia przyszłego.

Miasto jest właścicielem działki nr 5 arkusz: 37 o powierzchni 40,9521 ha. Przedmiotowa działka objęta jest obowiązkowym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który przewiduje na większości działki realizację budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego. Przedmiotowa nieruchomość nie jest uzbrojona w infrastrukturę techniczną.

W związku z powyższym, Miasto zamierza zainicjować projekt, którego celem będzie doprowadzenie i rozprowadzenie na terenie działki nr 5 arkusz: 37 następującej infrastruktury technicznej:

 • sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej,
 • sieci gazowej,
 • sieci energetycznej,
 • dróg publicznych gminnych z oświetleniem i kanalizacją deszczową wraz z urządzeniami odwodnienia jezdni za pomocą studni chłonnych,
 • oraz założenie zieleni miejskiej.

Efektem powyższych działań będzie możliwość realizacji budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego na terenie ww. nieruchomości, zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Urząd Miasta zakłada, że podmiotem odpowiedzialnym za budowę ww. infrastruktury będzie nowopowołana spółka prawa handlowego – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością utworzona przez Miasto (na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. 97 Nr 9, poz. 43 ze zm.)). Udziały w kapitale zakładowym spółki będą należeć w całości (100%) do Miasta, które będzie jedynym wspólnikiem nowoutworzonej spółki. Jedynym przedmiotem działania spółki będzie realizacja zadań własnych Gminy w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)) w zakresie ww. infrastruktury.

Miasto zamierza oddać w używanie (na podstawie umowy użyczenia) nowoutworzonej spółce działkę nr 5, ark 37, w celu wyposażenia jej w opisaną powyżej infrastrukturę techniczną i zieleń.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy opisany powyżej zakres i okoliczności powołania spółki oraz sposób udostępnienia spółce nieruchomości spełnia przesłanki art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym do podległych opodatkowaniu przychodów z działalności nie zalicza się świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych między innymi przez spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie...

Zdaniem Wnioskodawcy, powołana do realizacji inwestycji budowy infrastruktury technicznej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne na os. spółka prawa handlowego ze 100% udziałem w kapitele zakładowym Miasta w świetle zapisów art. 1 ust. 2 oraz art. 9 ust. 1 ustawy o gospodarce komunalnej i art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym, uznać należy za spółkę użyteczności publicznej.

Jednocześnie, spółka ta używając nieodpłatnie środek trwały (w tym przypadku – grunt) od Miasta, na podstawie umowy użyczenia, w myśl art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie wykazuje przychodu do opodatkowania z tego tytułu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego, spółka prawa handlowego (tj. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), którą zamierza utworzyć Miasto będzie prowadzić działalność w zakresie realizacji zadań własnych Gminy w postaci budowy infrastruktury technicznej i zieleni, na oddanym spółce w używanie – na podstawie umowy użyczenia zawartej z Miastem - gruncie.

W myśl art. 710 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nie oznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy.

Skutkiem realizacji takiego zobowiązania na gruncie podatku dochodowego jest uzyskanie nieodpłatnego świadczenia przez biorącego.

Zgodnie bowiem z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.), przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez samorządowe zakłady budżetowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie.

Odnosząc powyższe unormowanie do analizowanej sytuacji, należy stwierdzić, że wyłączenie nieodpłatnego świadczenia otrzymanego przez nowopowstałą spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z kategorii przychodów jest uwarunkowane kumulatywnym spełnieniem następujących przesłanek:

 1. świadczenie zostało otrzymane od jednostki samorządu terytorialnego,
 2. jest ono związane z używaniem środków trwałych otrzymanych w nieodpłatny zarząd lub używanie,
 3. świadczeniobiorcą jest spółką użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostki samorządu terytorialnego.

Wypełnienie większości tych warunków wynika wprost z opisu zdarzenia przyszłego zawartego w treści wniosku:

 1. świadczenie będzie otrzymane od Gminy Miasto,
 2. będzie ono związane z nieodpłatnym używaniem gruntu na podstawie umowy użyczenia w celu jego uzbrojenia w infrastrukturę techniczną i zieleń,
 3. świadczeniobiorcą będzie nowopowstała spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z wyłącznym udziałem Gminy.

Kwestia uznania nowozawiązanej spółki prawa handlowego przez Miasto za spółkę użyteczności publicznej wymaga natomiast uwzględnienia przepisów dotyczących funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, definiujących pojęcie „użyteczności publicznej”. I tak, w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), zadaniami użyteczności publicznej, w rozumieniu ustawy, są zadania własne gminy, określone w art. 7 ust. 1, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych (art. 9 ust. 4 tej ustawy).

Otwarty katalog zadań własnych gminy, służących realizacji zbiorowych potrzeb wspólnoty zawiera powołany w zdaniu poprzednim art. 7 ust. 1 ustawy, który stanowi, iż zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

 1. ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
 2. gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
 3. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,

   3a) działalności w zakresie telekomunikacji,

 1. lokalnego transportu zbiorowego,
 2. ochrony zdrowia,
 3. pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
 4. gminnego budownictwa mieszkaniowego,
 5. edukacji publicznej,
 6. kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
 7. kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
 8. targowisk i hal targowych,
 9. zieleni gminnej i zadrzewień,
 10. cmentarzy gminnych,
 11. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
 12. utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
 13. polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
 14. wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;
 15. promocji gminy,
 16. współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.),
 17. współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, w celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.

Natomiast regulacja art. 9 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, iż formy prowadzenia gospodarki gminnej, w tym wykonywania przez gminę zadań o charakterze użyteczności publicznej, określa odrębna ustawa.

Zatem, na postawie art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236), ustawa określa zasady i formy gospodarki komunalnej jednostek samorządu terytorialnego, polegające na wykonywaniu przez te jednostki zadań własnych, w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. Gospodarka komunalna obejmuje w szczególności zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.

Natomiast stosownie do art. 2 ww. ustawy, gospodarka komunalna może być prowadzona przez jednostki samorządu terytorialnego w szczególności w formach samorządowego zakładu budżetowego lub spółek prawa handlowego.

Na mocy art. 9 ust. 1 ustawy o gospodarce komunalnej, jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, a także mogą przystępować do takich spółek.

W związku z powyższym, jednostkom samorządu terytorialnego przyznano - mocą powyższego artykułu - prawo tworzenia spółek z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółek akcyjnych, a także przystępowania do takich spółek.

Zatem, zgodnie z art. 3 ust. 1 tej ustawy, jednostki samorządu terytorialnego w drodze umowy mogą powierzać wykonywanie zadań z zakresu gospodarki komunalnej osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, (…).

W oparciu o powołane unormowania, spółkę użyteczności publicznej można określić jako spółkę kapitałową prawa handlowego, prowadzącą działalność w zakresie gospodarki komunalnej, rozumianej jako realizowanie zadań własnych gminy – zadań użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.

Przedstawiając opis zdarzenia przyszłego Wnioskodawca wskazał, iż jest On właścicielem działki o powierzchni 40,9521 ha. Przedmiotowa działka objęta jest obowiązkowym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który przewiduje na większości działki realizację budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego. W związku z faktem, iż przedmiotowa nieruchomość nie jest uzbrojona w infrastrukturę techniczną, Wnioskodawca zamierza zainicjować projekt, którego celem będzie doprowadzenie i rozprowadzenie na terenie działki następującej infrastruktury technicznej:

 • sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej,
 • sieci gazowej,
 • sieci energetycznej,
 • dróg publicznych gminnych z oświetleniem i kanalizacją deszczową wraz z urządzeniami odwodnienia jezdni za pomocą studni chłonnych,
 • oraz założenie zieleni miejskiej.

Efektem powyższych działań będzie możliwość realizacji budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego na terenie ww. nieruchomości. Urząd Miasta zakłada, że podmiotem odpowiedzialnym za budowę ww. infrastruktury będzie nowopowołana przez Wnioskodawcę spółka prawa handlowego – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Udziały w kapitale zakładowym spółki będą należeć w całości do Miasta, które będzie jedynym wspólnikiem nowoutworzonej spółki. Jedynym przedmiotem działania spółki będzie realizacja zadań własnych Gminy. Miasto zamierza oddać w używanie (na podstawie umowy użyczenia) nowoutworzonej spółce przedmiotową działkę, w celu wyposażenia jej w opisaną powyżej infrastrukturę techniczną i zieleni.

Z opisu przedmiotu działalności prowadzonej przez nowopowołaną przez Miasto spółkę prawa handlowego (tj. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością) wynika, że będzie ona realizować zadania użyteczności publicznej, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Spółka ta będzie mogła zatem zostać uznana za spółkę użyteczności publicznej, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Oznacza to, że w analizowanym przypadku spełnione zostaną wszystkie z wymienionych na wstępie uzasadnienia niniejszej interpretacji przesłanek wyłączenia wartości nieodpłatnego świadczenia otrzymanego przez nowoutworzoną przez Miasto spółkę z kategorii przychodów podatkowych.

Reasumując, wartość świadczenia, które otrzyma nowozawiązana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - spółka użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem Gminy – w postaci oddania jej w nieodpłatne używanie gruntu w celu uzbrojenia go w infrastrukturę techniczną i zieleń, na podstawie umowy użyczenia zawartej z Gminą, nie będzie stanowić przychodu podatkowego na mocy art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Podobne interpretacje: