Drukuj

Czy wystąpi obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych, od towarów i usług, dochodowym od osób prawnych w razie wniesienia dopłaty do likwidowanej spółki przez jednostkę samorządu terytorialnego?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie zgodnie z art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o stosowaniu przepisów prawa podatkowego odnośnie:

  • podatku od towarów i usług,
  • podatku od czynności cywilnoprawnych,
  • podatku dochodowego od osób fizycznych,

uprzejmie informuje:

Z przedstawionych okoliczności wynika, że z uwagi na toczącą się likwidację spółki zachodzi konieczność zaspokojenia pasywów spółki, które stanowią dług o charakterze cywilnoprawnym wobec jednoosobowej spółki Gminy Miejskiej X., wynikający z zaległości w odprowadzaniu opłat. W celu likwidacji pasywów spółka zamierza skorzystać z formy umożliwiającej przejęcie pasywów poprzez instytucję wstąpienia przez Gminę Miejską w dług - art. 519 k. c.

W chwili wstąpienia w dług z tytułu zobowiązań cywilnoprawnych spółki, w likwidacji po stronie spółki powstanie sytuacja równoznaczna z umorzeniem tych zobowiązań znajdujących się po stronie pasywów spółki. Ponadto w wyniku rozliczenia byłych umów o zarządzanie z Gminą Miejską X. powstanie problem wierzytelności, które w okresie inwentaryzacji okażą się ściągalne, lecz obecnie jest to możliwe w postępowaniu sądowym jedynie na imię Gminy Miejskiej X., zatem nastąpi przejście w wyniku rozliczenia tych umów wymienionych wierzytelności na budżet Gminy Miejskiej X. Zarząd Budynków Mieszkalnych w X. sp. z o. o. w likwidacji nie ma obecnie legitymacji do dochodzenia tych wierzytelności nie będąc ani ich właścicielem, ani zarządcą zasobem mieszkaniowym Gminy Miejskiej X. Zatem czynność polegąjaca na przekazaniu wierzytelności ściągalnych ich właścicielowi w trybie rozliczania umów spowoduje z kolei sytuację równoznaczną z umorzeniem tych zobowiązań po stronie aktywów spółki.

W tej sytuacji pojawia się po stronie spółki wątpliwość, czy na tle art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zaistnieje potrzeba zaksięgowania tych zobowiązań zarówno po stronie aktywów i pasywów jako wartości stanowiącej przychód opodatkowany od strony spółki tym podatkiem z tytułu zobowiązań umorzonych, bowiem ustawa mówi o zobowiązaniach umorzonych nie wskazując czy chodzi o stronę zobowiązania dług, czy też wierzytelność.

Z kolei rozliczenie byłych umów o zarządzanie zasobem miasta pochodzących z lat ubiegłych spowoduje przejście wierzytelności przysługujących od najemców zasobu komunalnego na budżet miasta, co wywołuje pewną wątpliwość w zakresie obowiązku w podatku od towarów i usług.

Jak również w momencie zaistnienia obowiązku w podatku dochodowym od osób prawnych stwarza potencjalną możliwość zaistnienia konieczności wniesienia przez Gminę Miejską X. dopłaty do likwidowanej spółki na jego pokrycie. Zatem w tej kwestii powstaje wątpliwość w zakresie uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnej od wniesionej przez Gminę Miejską dopłaty.

1. Podatek od towarów i usług:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega, odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W opinii Urzędu Statystycznego w Łodzi Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych, sprzedaż/zbycie wierzytelności własnych – powstałych na skutek świadczenia usług lub sprzedazy wyrobów (wyprodukowanych przez dany podmiot gospodarczy, czy też będący przedmiotem handlu danego podmiotu) - nie jest usługą w rozumieniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

W zwiazku z powyższym należy uznać, że przejście wierzytelności przysługujących od najemców zasobu komunalnego na budżet miasta nie jest czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług w rozumieniu powołanej ustawy.

2. Podatek od czynności cywilnoprawnych:

Treść art. 9 pkt 11 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 86, poz. 959 ze zm.) w wersji obowiazującej w 2004 r. brzmi:
zwalnia się od podatku nastepujące czynności cywilnoprawne – umowy spółki, w części dotyczącej kapitału, jego podwyższenia, dopłat, pożyczek udzielanych spółce przez wspólnika (akcjonariusza) oraz nieodpłatnego używania rzeczy lub praw majątkowych wniesionych do spółki przez osoby prawne określone w art. 8 pkt. 2-5. Zgodnie z pkt. 4 powołanego artykułu zwolnieniu podlega czynność jeżeli stroną jest jednostka samorządu terytorialnego. Podatnik jest jednostką, której jedynym wspólnikiem (100% udziałów) jest Gmina Miejska X. będąca jednostka samorządu terytorialnego. Zatem dopłaty wniesione przez jedynego wspólnika Gminę Miejską X. objęte są zwolnieniem podmiotowym stosownie do art. 9 pkt 11 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, z uwagi na to że Gmina Miejska X. jest jednostką samorządową, wymienioną w art. 8 pkt 4 wyżej wymienionej ustawy.

3. Podatek dochodowy od osób prawnych:

W zakresie dotyczącym umorzonych zobowiązań spółki tutejszy organ podatkowy informuje, że wartość umorzonego długu będzie stanowiła przychód spółki podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, bowiem zgodnie z zapisem w art. 12 ust. 4 pkt 8 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) przychodami są również wartości umorzonych zobowiązań.

Natomiast w kwestii ujęcia do przychodów z tytułu przekazania wierzytelności Gminie Miejskiej X, nie będzie stanowiło przychodu podlegającego opodatkowaniu tym podatkiem ponieważ zgodnie z Państwa wyjaśnieniem uzupełniającym (pismo z dnia 18.01.2005 r.) przychody powyższe stanowiące wierzytelność były już ujmowane jako przychód spółki w dotychczasowych rozliczeniach podatku dochodowego od osób prawnych.

Powyższej informacji udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony w zapytaniu oraz obowiązujące w tym okresie przepisy prawa podatkowego.

Podobne interpretacje: