Drukuj

Moment powstania przychodu powstałego z tytułu refundacji leków.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a, 216 § 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zmian.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek

postanawia

uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym w dniu 19.01.2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, jako nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka prowadzi punkty apteczne. W związku ze sprzedażą środków farmaceutycznych otrzymuje częściową refundację do cen leków, zgodnie z umową podpisaną z Narodowym Funduszem Zdrowia. Do tej pory Spółka dolicza refundację od NFZ do przychodów w CIT-2 w miesiącu, kiedy staje się należna, a nie w momencie otrzymania.

Zdaniem wnioskodawcy w opisanej sytuacji, Spółka postępuje prawidłowo, gdyż kwota sprzedaży razem z należną refundacją jest rejestrowana na kasie fiskalnej. W zależności od wysokości sprzedaży (ogółem z refundacją) jest naliczana wartość sprzedanych środków farmaceutycznych w cenie zakupu, będącą kosztem uzyskania przychodu. W celu poprawnego ustalenia przychodów w danym okresie i przypadających im kosztów uzyskania, Spółka uznała iż poprawniej będzie uwzględnić refundację w przychodach firmy w momencie jej naliczenia, a nie otrzymania.

Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa – Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek stwierdza co następuje:

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54 poz. 654 z późn. zmian.) przychodami są otrzymane pieniądze, wartości pieniężne w tym również różnice kursowe. Stosownie zaś do art. 12 ust. 3 cytowanej ustawy za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej osiągnięte w roku podatkowym uważa się przychody należne, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Przychodami z działalności gospodarczej są również otrzymane subwencje, dotacje, dopłaty oraz inne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów lub zwrot wydatków.Za moment powstania przychodu, z zastrzeżeniem ust. 3c i 3d, uważa się dzień wystawienia faktury lub rachunku, nie później jednak niż ostatni dzień miesiąca, w którym nastąpiło:

- wydanie rzeczy lub zbycie prawa majątkowego,

- wykonanie usługi,

- otrzymanie zapłaty za wykonanie świadczenia.

Z uwagi na fakt, że podatnicy prowadzący apteki osiągają przychody ze sprzedaży leków lub materiałów medycznych w postaci utargów dziennych oraz refundacji ceny leku lub materiału medycznego wydawanego bezpłatnie, częściowo odpłatnie lub za opłatą ryczałtową, moment uzyskania przychodu należy określić w sposób odmienny dla każdej z w/w sytuacji.Za datę uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży odpłatnej, realizowanej w postaci utargów dziennych – zgodnie z art. 12 ust. 3a uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku), nie później jednak niż ostatni dzień miesiąca, w którym wydano rzecz. W przypadku, gdy apteka uzyskuje od Narodowego Funduszu Zdrowia refundację ceny leków wydawanych bezpłatnie, częściowo odpłatnie lub opłacanej w sposób ryczałtowy, za dzień uzyskania przychodu uznaje się dzień, w którym podatnik otrzymał refundację.

Jednocześnie organ podatkowy informuje, że powyższa interpretacja w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Powyższa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Podobne interpretacje: