Drukuj

Kiedy powstanie przychód, jeżeli fakturę VAT za energię elektryczną wystawiono z datą 31.12.2003 r. a następnie refakturowano w dniu 13.01.2004 r.?

Naczelnik Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 z 1997 r., poz. 926 ze zm.) udziela interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, w związku z pisemnym zapytaniem Spółki.

Wnosząca zapytanie Spółka przedstawiła stan faktyczny, z którego wynika, że:
- Spółka otrzymała fakturę VAT z zakładu energetycznego wystawioną z datą 31.12.2003 r.
- Następnie Spółka dokonała refakturowania ww. faktury w dniu 13.01.2004 r. wskazując termin płatności na 16.01.2004 r.

Na tle takich okoliczności faktycznych Podatnik formułuje stanowisko, iż przychód podlegający opodatkowaniu powstanie w grudniu 2003 r. Naczelnik Lubuskiego Urzędu Skarbowego stwierdza, że stanowisko to jest nieprawidłowe.

Do powyższych okoliczności należy zastosować obecnie obowiązujący przepis prawa podatkowego, który brzmi: - art. 12 ust. 3d pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – w przypadku rozliczeń z tytułu dostaw energii elektrycznej za datę powstania przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 3 uważa się, wynikający z faktury termin płatności, a jeżeli termin nie jest określony, ostatni dzień miesiąca, w którym wystawiono fakturę.

Podobne interpretacje: