Drukuj

Czy korzystne ceny za zakup towarów i usług uzyskiwane przez Spółkę w wyniku prowadzonych negocjacji są świadczeniem częściowo odpłatnym?

P O S T A N O W I E N I E


Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 3 lutego 2004 r. (wpływ do tut. Urzędu 15 lutego 2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny


postanawia:


- uznać stanowisko Strony za prawidłowe.


U z a s a d n i e n i e


Z przedstawionego przez Stronę we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej jako operator sieci W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Spółka dokonuje licznych zakupów towarów, usług i praw majątkowych związanych z prowadzoną działalnością, w tym: służących działalności reklamowej, marketingowej, handlowej, do świadczenia usług telekomunikacyjnych, infrastruktury telekomunikacyjnej, usług budowlanych i remontowych, samochodów, wyposażenia biura i salonów firmowych, usług informatycznych i oprogramowania komputerowego.Często stosowaną metodą wyłaniania przyszłych kontrahentów, są konkursy ofert i przetargi ( w tym przetargi elektroniczne), w ramach których o dostawę na rzecz Spółki rywalizuje kilka podmiotów. Negocjowane umowy na dostawę towarów czy usług zawierane są na wolnym rynku pomiędzy podmiotami niezależnymi. Przy zastosowaniu powyższych metod Spółka otrzymuje korzystne ceny, uzależnione od wielkości obrotów dokonanych z kontrahentem, okresu współpracy, będące również odzwierciedleniem prestiżu i wiarygodności jaką Spółka cieszy się na rynku

Według Strony w przedstawionym stanie faktycznym negocjowane przez Spółkę ceny na zakup towarów i usług mają charakter rynkowy, a tym samym Spółka nie otrzymuje świadczeń częściowo odpłatnych oraz rzeczy i praw częściowo odpłatnych w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Według Spółki korzystne ceny uzyskiwane przez Spółkę w wyniku prowadzonych negocjacji są wyrazem warunków cenowych, na jakie przystały dwa niezależnie działające na rynku podmioty. Do zawarcia transakcji dochodzi dopiero wówczas, gdy jej strony uznają, że ich wzajemne świadczenia są w pełni ekwiwalentne. Zdaniem Spółki, nie można więc uznać, że Spółka płacąc cenę, pomniejszoną o wynegocjowany rabat uzyskała świadczenie, rzecz czy prawo częściowo nieodpłatne.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15.02.1992 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 ze zm.) o podatku dochodowym od osób prawnych o podatku dochodowym od osób prawnych, w brzmieniu nadanym art. 1 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 18.11.2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przychodem, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 13 i 14, jest w szczególności wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych, spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie.Sposób określania wartości rzeczy, praw oraz świadczeń częściowo odpłatnych reguluje art. 12 ust. 5a i 6a w/w ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 12 ust. 5a i 6a wartością rzeczy, praw lub świadczeń częściowo odpłatnych stanowiącą przychód podatnika jest różnica między wartością tych rzeczy, praw lub świadczeń ustaloną według zasad określonych w ust. 5 i 6, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika. Zasady wyrażone w art. 12 ust. 5 i 6 oznaczają odniesienie do cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami, prawami lub świadczeniami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania. Oznacza to, że pojęcie "wartości rynkowej" nie jest pojęciem ustandaryzowanym. Identyczny produkt, prawo, czy też świadczenie mogą mieć różną wartość rynkową, która uzależniona będzie od szeregu czynników, takich jak czas, miejsce czy skala transakcji. Przepis art. 14 ust. 3 stosuje się odpowiednio, w przypadku kiedy wartość określona przez podatnika będzie znacznie odbiegać od wartości rynkowej rzeczy lub praw. W takim przypadku organ podatkowy powinien wezwać podatnika do zmiany tej wartości lub wskazania przyczyn uzasadniających podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej. W rzeczywistości gospodarczej możliwe są bowiem sytuacje, w których ustalona odpłatność nie będzie odzwierciedlała wartości rynkowej rzeczy, prawa lub świadczenia, będzie jednakże wynikiem okoliczności uzasadniających wskazanie innej wartości niż wartość rynkowa.
Z treści wniosku wynika, że Spółka organizuje przetargi, konkursy ofert oraz negocjuje warunki dostaw towarów i usług pomiędzy niezależnie działającymi na rynku podmiotami. Ustalenie ceny następuje na zasadzie wzajemnego porozumienia pomiędzy Spółką a jej kontrahentem, w wyniku którego płatność dokonywana przez Spółkę na rzecz jej kontrahenta stanowi ekwiwalent wykonanego przez niego świadczenia. W związku z powyższym uzyskana cena na zakup towarów i usług ma charakter rynkowy.
Ze świadczeniem częściowo odpłatnym mamy do czynienia wówczas, gdy świadczenie jednej ze stron nie spotyka się z w pełni ekwiwalentnym świadczeniem drugiej strony. W świetle powyższego, w przedmiotowej sytuacji mamy do czynienia ze świadczeniem wzajemnie ekwiwalentnym, nie mają więc zastosowania przepisy art. 12 ust. 1 pkt 2 oraz art. 12 ust. 5 i 5a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Mając powyższe na uwadze postanowiono jak na wstępie.
Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz obowiązującego w tym stanie faktycznym stanu prawnego.

P o u c z e n i e

Niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla Strony i jest wiążąca dla organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej właściwych dla Strony #8722; do czasu jej zmiany lub uchylenia (art. 14b § 1 i 2 ustawy-Ordynacja podatkowa). Na niniejsze postanowienie służy Stronie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, za pośrednictwem Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia (art. 14a § 4 w związku z art. 236 § 2 pkt 1 ustawy-Ordynacja podatkowa).

Podobne interpretacje: