Drukuj

W jaki sposób określić przychody i koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu wykonywania pracy społecznie użytecznej przez osoby skazane wyrokiem sądu?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łańcucie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), art. 12 ust. 1 pkt 2, art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku nr: L.dz.G.K/052/2005, złożonego w dniu 28.02.2005 r. (uzupełnionego 10.03.2005 r.) przez Gospodarstwo Komunalne w C. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w kwestii podatku dochodowego od osób prawnych, postanawia uznać, że przedstawione przez stronę stanowisko jest nieprawidłowe w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku.

W dniu 28.02.2005 r. Gospodarstwo Komunalne w C. złożyło w tutejszym Urzędzie wniosek, uzupełniony pismem z dnia 10.03.2005 r., w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Gospodarstwo Komunalne w C. jest zakładem budżetowym Gminy C. realizującym zadania z zakresu zaopatrzenia w wodę oraz oczyszczania ścieków komunalnych. W styczniu 2005 r. do jednostki zostały skierowane osoby skazane wyrokiem Sądu Grodzkiego na wykonanie pracy społecznie użytecznej na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23.03.2004 r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna (Dz. U. Nr 56, poz. 544). Osoby te wykonują głównie prace porządkowe na obiektach będących własnością Gminy C. W zależności od wysokości wyroku, skazani mają do odpracowania różną liczbę godzin w konkretnie wyznaczonym okresie czasu. Przepisy ww. rozporządzenia nakładają na Gospodarstwo m.in. obowiązki ponoszenia wydatków związanych z organizacją i przebiegiem pracy skazanych (koszty niezbędnych badań lekarskich, ubezpieczenie OC i NW), prowadzenia ewidencji tych prac oraz ustalania wysokości kwot odpowiadających wynagrodzeniu należnemu za takie prace, gdyby były one wykonywane w ramach stosunku pracy. W świetle przedstawionych faktów, Podatnik postawił pytanie w jaki sposób określić przychody i koszty uzyskania przychodów z tytułu wykonywania pracy społecznie użytecznej przez osoby skazane.

Zdaniem jednostki, przychód wypracowany przez osoby skierowane wyrokiem sądu do pracy w Gospodarstwie Komunalnym jest marginalny i czysto księgowy (wirtualny) i powinien być równy kosztom uzyskania przychodów - tj. wydatkom (fizycznie wydatkowanym środkom finansowym) związanym z organizacją i przebiegiem pracy tych osób. Taki model ustalania przychodów i kosztów uzyskania przychodów nie spowoduje powstania dochodu podlegającego opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Gospodarstwo Komunalne zostało powołane do wypełniania swoich statutowych zadań z zakresu zaopatrzenia w wodę oraz oczyszczania ścieków komunalnych. W planie finansowym na 2005 r. znajdują się niezbędne koszty oraz przychody związane z ww. formami działalności. Zdaniem jednostki, osoby skierowane do Gospodarstwa celem wykonania pracy społecznie użytecznej wykonują tę pracę głównie na rzecz innych jednostek podległych gminie.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łańcucie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, po zapoznaniu się z przedstawionym we wniosku stanem faktycznym, wyjaśnia:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23.03.2004 r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna (Dz. U. Nr 56, poz. 544), reguluje tryb wyznaczania przez właściwy organ samorządu terytorialnego podmiotów, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności i praca społecznie użyteczna oraz określa m.in. obowiązki tych podmiotów w związku z zatrudnieniem ww. osób, a także szczegółowe zasady gospodarowania środkami uzyskanymi z wykonywania tej kary i pracy. Zapis § 11 ust. 1 tego rozporządzenia określa, że podmiot wyznaczony, obowiązany do przyjęcia skazanych w celu wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie użytecznej, jest obowiązany prowadzić ewidencję prac wykonywanych przez skazanych oraz ustalać wysokość kwot odpowiadających wynagrodzeniu należnemu za takie prace, gdyby były one wykonywane w ramach stosunku pracy. Z kolei przepis § 11 ust. 2 ww. rozporządzenia stanowi, że "z kwot, o których mowa w ust. 1, pokrywa się wszystkie wydatki związane z organizowaniem pracy wykonywanej przez skazanych, a zwłaszcza koszty niezbędnych badań lekarskich, środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz ubezpieczenia skazanych od następstw nieszczęśliwych wypadków (...)".

Odnosząc powyższe przepisy na grunt ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), wskazać należy na zapis art. 12 ust. 1 pkt 2. Zgodnie z jego brzmieniem przychodem jest "wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń (...)". Z powyższego wynika, iż nieodpłatnie wykonywana praca przez skazanych ustalona w kwocie odpowiadającej wysokości wynagrodzenia należnego za taką pracę stanowić będzie przychód jednostki. Natomiast wydatki, o których mowa w § 11 ust. 2 ww. rozporządzenia jako związane z przychodem Gospodarstwa osiągniętym w związku z zatrudnieniem osób skazanych stanowić będą, zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, koszt uzyskania przychodów. Zatem Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łańcucie nie potwierdza stanowiska podatnika w przedmiotowej sprawie.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez podatnika we wniosku z dnia 28.02.2005 r. i stanu prawnego obowiązującego w dniu udzielenia tej interpretacji. Zgodnie z art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa udzielona interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika. Jak stanowi art. 14b § 2 ww. ustawy, jest jednak wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w art. 14b § 5.

Podobne interpretacje: