Drukuj

Czy wkład niepieniężny (aport) opisany w zapytaniu wypełnia definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawartą w art. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i czy w związku z tym nie będzie miał zastosowania art. 12 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy?

Działając na podstawie art. 14a § 1, § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), art. 4a pkt 3 i 4, art. 12 ust. 1 pkt 7, art. 15 ust. 1k pkt 2 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po rozpatrzeniu wniosku jednostki z dnia 23.03.2005 r. (bez znaku, z datą wpływu do tut. Urzędu 30.03.2005 r.), uzupełnionego pismem z dnia 13.05.2005 r. z datą wpływu 19.05.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji w części dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego, postanawia uznać stanowisko jednostki przedstawione w przedmiotowym wniosku za prawidłowe.

Z treści pisma wynika, że L. sp. z o.o. zajmująca się obrotem hurtowym produktów petrochemicznych, produkcją oleju opałowego zamierza wnieść zorganizowaną część prowadzonego przedsiębiorstwa w formie aportu do istniejącej spółki z o.o. Zdaniem jednostki, cyt.: "przeniesiona zostanie zorganizowana część przedsiębiorstwa dotycząca handlu paliwami, produkcji materiałów petrochemicznych w tym oleju opałowego, przetwarzanie odpadów. Wniesione zostaną wartości niematerialne i prawne jak np. umowy z kontrahentami, umowy z dzierżawcami, koncesja na obrót paliwami ciekłymi, koncesja na magazynowanie paliw, na wytwarzanie oleju opałowego, zezwolenie na skup olejów przepracowanych, zobowiązania i należności, zatrudnieni pracownicy, których przejmie nowa spółka. W formie aportu do spółki zostaną wniesione zdolności i umiejętności pracownicze, których przejmie spółka z o.o. na podstawie art. 23 § 1 kodeksu pracy. Oznacza to dla pracowników, iż poza zmianą pracodawcy nic się nie zmieni. Nowa spółka przejmie ciągłość zatrudnienia, prawa do urlopów, staż pracy, szkolenia, badania lekarskie, okresy wypowiedzeń, itp. Zostanie przeniesiona również własność całego wyposażenia, towarów i środków trwałych dotyczących tej części przedsiębiorstwa. W ślad za produkcją materiałów petrochemicznych nie nastąpi przeniesienie hali produkcyjnej gdyż firma "L." sp. z o.o. nie posiada własnej hali. Zostaną wniesione prawa wynikające z umowy dzierżawy na co wyraził już wstępną zgodę właściciel nieruchomości. Ponadto wniesione zostaną również wszelkie urządzenia dotyczące produkcji...". Podatnik w przedmiotowym piśmie wnosi zapytanie, czy ww. wkład niepieniężny wypełnia definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawartej w art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i czy w związku z tym nie będzie miał zastosowania art. 12 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy. Zdaniem wnioskodawcy opisany wkład spełnia definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa i w związku z tym przepis art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie ma w tym przypadku zastosowania.

Mając powyższe na uwadze Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie wyjaśnia, co następuje:

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do przychodów dla celów podatkowych zalicza się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce kapitałowej albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Generalnie więc w przypadku wniesienia aportu powstaje przychód w wysokości nominalnej wartości udziałów (akcji). Przychód nie powstanie jednak w przypadku objęcia udziałów lub akcji w zamian za przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część. Wyjaśnienia wymaga więc pojęcie przedsiębiorstwa i jego zorganizowanej części. W tym pierwszym przypadku ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 4a pkt 3) odsyła do art. 55 § 1 kodeksu cywilnego. Zgodnie z zawartą tam definicją termin przedsiębiorstwo oznacza zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

  1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa),
  2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe co do nieruchomości lub ruchomości,
  3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych,
  4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne,
  5. koncesje, licencje i zezwolenia,
  6. patenty i inne prawa własności przemysłowej,
  7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne,
  8. tajemnice przedsiębiorstwa,
  9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Natomiast zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, zgodnie z art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Jak z powyższego wynika, zorganizowana część mienia przedsiębiorstwa to taki zespół składników materialnych i niematerialnych, który może stanowić odrębnie zakład mogący realizować zadania gospodarcze. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których w przyszłości będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu dotychczasowego przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Reasumując stwierdzić zatem należy, iż poszczególne składniki materialne i niematerialne muszą być połączone czynnikiem organizacyjnym, którego wartość uwzględniona jest również przy wycenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Mając powyższe na uwadze, tut. organ podatkowy stwierdza, iż wkład niepieniężny (aport) opisany w zapytaniu wypełnia definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawartą w art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w związku z czym nie będzie miał zastosowania art. 12 ust. 1 pkt 7 tej ustawy. Dodatkowo wyjaśnia się, iż w przypadku, gdy przedmiotem aportu jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, przychód i koszt jego uzyskania ustala się dopiero w momencie odpłatnego zbycia udziałów lub akcji objętych w zamian za taki aport na podstawie art. 15 ust. 1k pkt 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Niniejszej interpretacji dokonano w oparciu o przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz stan prawny obowiązujący na dzień złożenia wniosku, zmiana którego może spowodować, iż stanie się ona nieaktualna. Interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Podobne interpretacje: