Drukuj

Poprawność wykazania przychodów za sprzedaży esportowanego towaru na który to przychód składają się dwa elementy wykazane w dwóch fakturach, a ryzyko oszacowania wartości przychodu według ceny rynkowej na podstawie art. 14 ustawy podatku dochodowym od osób prawnych.

Umowa sprzedaży należy do kategorii umów dwustronnie zobowiązujących, na podstawie których każda ze stron zobowiązana jest do świadczenia wobec drugiej, tego, co sama otrzymuje. Z istoty swej umowa sprzedaży ma charakter odpłatny i odpowiednikiem świadczenia sprzedawcy jest umówiona cena. Cena jaką otrzymuje sprzedawca jest więc ekwiwalentem tego, czego się ze swego majątku wyzbywa, dokonując przysporzenia kupującemu. Ekwiwalentność ceny w stosunku do przedmiotu sprzedaży jest ujmowana subiektywnie, gdyż co do zasady strony określają w umowie wysokość ceny odpowiadającej wartości sprzedawanej rzeczy lub prawa. Również przepis art. 14 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54, poz.654 z 2000 r. ze zm.), co do zasady, przyjmuje za przychód z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych wartość wyrażoną w cenie określonej w umowie sprzedaży, stanowiąc że przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Cena ta jednak powinna odpowiadać wartości rynkowej zbywanych rzeczy lub praw majątkowych.

Przepis art. 14 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy określona umową cena zbycia, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, upoważnia organ podatkowy do określenia przychodu w wysokości wartości rynkowej. Podanie w umowie sprzedaży ceny nieekwiwalentnej nie stanowi o nieważności takiej umowy, ponieważ to strony ostatecznie decydują o tym czy transakcja jest dla nich opłacalna. Organ podatkowy posiada jednak prawo do oceny skutków prawno podatkowych zawieranych umów. Dokonanie oceny zawieranych umów w zakresie skutków podatkowych wiąże się jednak z obowiązkiem przeprowadzenia stosownych postępowań podatkowych, na co wyraźnie wskazuje także treść przepisu art. 14 ww. ustawy.

Należy zwrócić uwagę, że zastosowanie tego przepisu nie jest uzależnione od spełnienia przesłanki istnienia określonego związku pomiędzy stronami transakcji

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż na wartość sprzedaży eksportowej składać będą się dwie częściowe faktury. Przepisy prawa podatkowego nie zabraniają takiego sposobu rozliczania się pomiędzy kontrahentami jeżeli oczywiście sposób ten nie jest wykorzystywany do obejścia przepisów prawa podatkowego należącego do sfery prawa publicznego.

Ponadto tut. Urząd informuje, iż jeżeli cena wynikająca z powyższych faktur nie będzie odbiegać bez uzasadnionej przyczyny od wartości rynkowej zbywanych rzeczy to w powyższym stanie nie będzie miał zastosowania przepis art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Informacja powyższa wydana została w odniesieniu do przedstawionego w piśmie Podatnika stanu faktycznego sprawy oraz obowiązujących w chwili jej wydania przepisów prawa.

Podobne interpretacje: