Drukuj

Czy powstanie, a jeżeli tak, to jaki, obowiązek podatkowy spółdzielni w likwidacji w świetle przepisów ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z koniecznością podziału majątku spółdzielni pozostałego po jej likwidacji, dokonanego zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia?

Pismem z dnia 4.02.2004 r. Spółdzielnia „S.” zwróciła się z prośbą o udzielenie interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w jej indywidualnej sprawie. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), udziela poniższych wyjaśnień:

Spółdzielnia w likwidacji w roku 2003 wniosła do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako aport swój majątek w postaci całego przedsiębiorstwa. Zdarzenie to zostało uwidocznione w Krajowym Rejestrze Sądowym. W zamian spółdzielnia otrzymała 6.594 udziały w kapitale tej spółki. W celu całkowitego zakończenia – jak pisze jednostka – procesu likwidacji spółdzielni zachodzi konieczność podziału majątku likwidowanej spółdzielni, którym są wyłącznie wspomniane powyżej udziały, pomiędzy jej członków.

Stosownie do treści art. 12 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nominalna wartość udziałów w spółce kapitałowej objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa nie stanowi dla wnoszącego przychodu. Przychód podatkowy nastąpi - stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 1 powoływanej ustawy - dopiero w momencie odpłatnego zbycia tych udziałów. Wówczas wysokość kosztów uzyskania tego przychodu określa się w oparciu o art. 15 ust. 1k pkt 2 powoływanej ustawy. Przepis ten stanowi, że koszt ten ustala się w wysokości wartości przedsiębiorstwa, wynikającej z ksiąg przedsiębiorstwa określonej na dzień objęcia udziałów, nie wyższej jednak niż ich wartość nominalna z dnia objęcia.

Skoro w analizowanym stanie faktycznym mamy do czynienia z podziałem majątku likwidowanej spółdzielni pomiędzy jej członków, dokonanym zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia, podjętą stosownie do treści art. 125 § 5 i § 5a ustawy z dnia 16.09.1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U z 2003 r. Nr 188, poz. 1848), a więc z nieodpłatnym na ich rzecz przekazaniem, stąd w spółdzielni nie wystąpi obowiązek podatkowy wynikający w przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Podobne interpretacje: