Drukuj

Czy strata powstała na zbyciu singapurskich certyfikatów depozytowych stanowi koszt uzyskania przychodów?

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 216, art. 14a § 4 oraz art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zmianami) w związku ze złożonym wnioskiem Spółki w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów z dnia 04.08.2005r. (data wpływu do urzędu - 12.08.2005r), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Mokotów

postanawia

uznać za prawidłowe stanowisko Spółki dotyczące rozstrzygnięcia kwestii czy strata powstała na zbyciu singapurskich certyfikatów depozytowych stanowi koszt uzyskania przychodów.

UZASADNIENIE

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca kupuje certyfikaty depozytowe emitowane przez Bank oddział w Singapurze oferowane przez Towarzystwo Inwestycyjne z siedzibą w Wiedniu. Spółka jest rezydentem Polski i nie prowadzi działalności na terenie Singapuru przez położony tam zakład (stałą placówkę). Bank oddział w Singapurze jest zakładem i posiada status banku licencjonowanego. Certyfikaty depozytowe, które Spółka nabywa są dłużnymi papierami wartościowymi denominowanymi w PLN, o stałym oprocentowaniu, płatnym w postaci miesięcznych kuponów, o okresie wykupu trwającym 20 lat. Emitent ma prawo do przedpłacania przyszłych okresowych kuponów odsetkowych po ich aktualnej wartości bieżącej. Spółka ma prawo utrzymać nabyte certyfikaty aż do terminu zapadalności. Certyfikaty mogą być również wykupywane przed tym terminem.

Jako odpowiedź na pierwsze pytanie we wniosku: „czy strata powstała na zbyciu singapurskich certyfikatów depozytowych stanowi koszt uzyskania przychodów...” podatnik sformułował własne stanowisko w sposób następujący: „wartość kapitałowa jest kosztem uzyskania przychodów przy określeniu dochodu z transakcji sprzedaży certyfikatów na zasadach ogólnych.”

Tutejszy organ zgadza się ze stanowiskiem Spółki mimo, że nie stanowi ono bezpośredniego odniesienia do zadanego pytania.

Certyfikaty depozytowe jako bankowe dłużne papiery wartościowe emitowane w oparciu o przepisy Prawa bankowego (art.90 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe Dz. U. z 2002r. Nr 72 poz. 665 ze zmianami) są potwierdzeniem zdeponowania w danym banku określonej sumy pieniężnej na ściśle określony czas i przy danym oprocentowaniu. Po upływie określonego terminu właściciel certyfikatu otrzymuje nominał plus należne odsetki. Ma on jednak prawo do wcześniejszej sprzedaży tego instrumentu na rynku wtórnym.

Opodatkowanie transakcji dotyczących papierów wartościowych regulują zapisy art. 12 ust. 1, art. 15 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy z dn. 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.). Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy przychodem są w szczególności „otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe”. Zgodnie z zasadą ogólną dotyczącą zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów, wyrażoną w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty:

- poniesione (w sposób definitywny) w celu uzyskania przychodów

- nie wyłączone z kosztów na podstawie katalogu zawartego w art. 16 ust. 1

Zgodnie z zapisem art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie stanowią kosztów uzyskania przychodów-w momencie ich poniesienia-wydatki na objęcie (nabycie pierwotne) lub nabycie (nabycie pochodne) papierów wartościowych. Wydatki te stają się jednak kosztem uzyskania przychodu w momencie ustalania dochodu z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, w tym dochodu z tytułu wykupu ich przez emitenta.

Z powyższego wynika, że wydatek poniesiony na objęcie lub nabycie papierów wartościowych „zawieszony” jest jako koszt podatkowy do momentu zbycia tych papierów lub ich wykupu przez emitenta. Z chwilą zbycia papierów wartościowych powstaje u nabywcy (wierzyciela) przychód podatkowy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy oraz koszt podatkowy zgodnie z zapisem art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy, a powstała różnica stanowi dochód (stratę) na tej operacji.

W nawiązaniu do zadanego we wniosku Spółki pytania o możliwość zaliczenia powstałej w wyniku sprzedaży certyfikatów straty do kosztów uzyskania przychodów, należy wyjaśnić, że w przypadku zbycia certyfikatów po cenie niższej niż cena ich zakupu powstaje strata. Jednakże, jak już zostało wyjaśnione, do kosztów uzyskania przychodów zalicza się wartość kapitałową (nabycia) certyfikatu, a wartość otrzymanych pieniędzy ze sprzedaży certyfikatu stanowi przychód podatnika. Powstała w wyniku transakcji zbycia certyfikatów strata przyczyni się więc niewątpliwie do obniżenia wyniku finansowego Spółki, nie będzie jednak w żadnym momencie stanowić kosztu uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 14a § 4 Ordynacji podatkowej na postanowienie służy Stronie prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem tutejszego Urzędu w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

Podobne interpretacje: