Drukuj

Czy odsetki uzyskane od singapurskich certyfikatów depozytowych są zwolnione z opodatkowania w Polsce?

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 216, art. 14a § 4 oraz art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zmianami) w związku ze złożonym wnioskiem Spółki w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów z dnia 04.08.2005r. (data wpływu do urzędu - 12.08.2005r), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Mokotów

postanowia

nie potwierdzić stanowiska Spółki dotyczącego rozstrzygnięcia kwestii czy odsetki uzyskane od singapurskich certyfikatów depozytowych są na mocy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym w Polsce.

UZASADNIENIE

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca kupuje certyfikaty depozytowe emitowane przez Bank oddział w Singapurze oferowane przez Towarzystwo Inwestycyjne z siedzibą w Wiedniu. Spółka jest rezydentem Polski i nie prowadzi działalności na terenie Singapuru przez położony tam zakład (stałą placówkę). Bank oddział w Singapurze jest zakładem i posiada status banku licencjonowanego. Certyfikaty depozytowe, które Spółka nabywa są certyfikatami kuponowymi o stałym oprocentowaniu. Są to dłużne papiery wartościowe denominowane w PLN, o okresie wykupu trwającym 20 lat. Emitent ma prawo do przedpłacania przyszłych okresowych kuponów odsetkowych po ich aktualnej wartości bieżącej. Spółka ma prawo utrzymać nabyte certyfikaty aż do terminu zapadalności. Certyfikaty mogą być również wykupywane przed tym terminem.

Według stanowiska Spółki zawartego we wniosku, którego tutejszy organ nie podziela, odsetki wypłacane Spółce z tytułu posiadania certyfikatów depozytowych zwolnione są na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Polską i Singapurem z podatku dochodowego w Polsce.

Warunek zwolnienia z opodatkowania w Polsce dochodów wymienionych w Umowie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Singapuru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Singapurze dnia 23.04.1993 r. (publikacja: Dz. U. z 1994 r. nr 38, poz. 139) zawiera artykuł 24 umowy. Zgodnie z jego brzmieniem "jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy może być opodatkowany w Singapurze, to Polska zwolni taki dochód od opodatkowania."

Odsetki uzyskiwane przez Wnioskodawcę w związku z posiadanymi Certyfikatami depozytowymi mieszczą się w definicji odsetek zawartej w wyżej wymienionej umowie. Art. 11 ust. 5 umowy stanowi bowiem:

"określenie "odsetki" oznacza dochody z wszelkiego rodzaju roszczeń wynikających z długów, zarówno zabezpieczonych, jak i nie zabezpieczonych prawem zastawu hipotecznego, jak również inny dochód zrównany z dochodem od pożyczek przez ustawodawstwo Państwa, w którym dochód powstaje, a w szczególności dochód z pożyczek publicznych i dochód z obligacji lub skryptów dłużnych, w tym premie i nagrody mające związek z takimi pożyczkami, obligacjami lub skryptami dłużnymi. Opłat karnych z tytułu opóźnionych płatności nie uważa się za odsetki w rozumieniu niniejszego artykułu."

Zgodnie z artykułem 11 ust. 1 umowy: "Odsetki, które powstają z Umawiającym się Państwie i są wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie." Jako Umawiające się Państwo, będące miejscem powstania odsetek należy rozumieć Singapur, jako drugie Umawiające się Państwo, gdzie ma miejsce siedziba osoby, której wypłacane są odsetki rozumieć należy Polskę.

Opodatkowanie odsetek w państwie ich uzyskania czyli w Singapurze jest możliwe pod warunkami określonymi w art. 11 ust. 2 umowy: "...odsetki takie mogą być opodatkowane także w Umawiającym się Państwie, w którym powstają, i zgodnie z ustawodawstwem tego Państwa, ale gdy odbiorca odsetek jest ich właścicielem, podatek w ten sposób ustalony nie może przekroczyć 10% kwoty brutto tych odsetek. Właściwe władze Umawiających się Państw ustalą w drodze wzajemnego porozumienia sposób stosowania tego ograniczenia."

Postanowień wymienionych ustępów 1 i 2 art. 11 umowy nie stosuje się zgodnie z zapisem ustępu 3 tego artykułu jedynie w przypadku, gdy odbiorca odsetek wykonuje w Państwie, w którym powstają odsetki, działalność zarobkową przy pomocy zakładu położonego w tym Państwie i jeżeli wierzytelność, z której tytułu są płacone odsetki, jest rzeczywiście związana z takim zakładem.

Powołane jednak wyżej zapisy art. 11 umowy, w sposób jednoznaczny określają miejsce opodatkowania dochodów z odsetek uzyskiwanych na terenie Singapuru przez polskiego rezydenta. Opodatkowanie w Singapurze jest możliwe jedynie w przypadku zawarcia dodatkowego porozumienia międzynarodowego lub w przypadku działania poprzez znajdujący się na terenie tego państwa zakład (stałą placówkę). W przedstawionym we wniosku stanie faktycznym przepis art. 24 umowy nie może mieć więc zastosowania.

Zgodnie więc ze stanem faktycznym przedstawionym we wniosku do określenia miejsca opodatkowania odsetek uzyskanych z singapurskich certyfikatów depozytowych stosuje się przepisy cytowanego wyżej art. 11 ust. 1 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską i Singapurem. Zgodnie z tym przepisem uzyskane w Singapurze odsetki z tytułu posiadanych certyfikatów depozytowych podlegają opodatkowaniu w Polsce.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że odsetki od certyfikatów depozytowych naliczane według stałej stopy procentowej, wypłacane są Spółce w sposób miesięczny oraz, że może nastąpić przedpłacenie przez emitenta przyszłych okresowych kuponów odsetkowych. Przychód podatkowy w Spółce powstaje więc nie rzadziej niż co miesiąc.

Odsetki od posiadanych certyfikatów depozytowych traktowane są zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) jak przychody finansowe. Przychody z tytułu odsetek określają art. 12 ust. 4 pkt 1 wyżej wymienionej ustawy stanowiący, m.in., iż do przychodów nie zalicza się otrzymanych lub zwróconych pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek, oraz art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowiący, że do przychodów nie zalicza się kwot naliczonych lecz nie otrzymanych odsetek od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów). W świetle powyższego, naliczone odsetki stają się przychodem lub kosztem podatkowym z chwilą ich faktycznego otrzymania lub zapłaty.

Zgodnie z art. 14a § 4 Ordynacji podatkowej na postanowienie służy Stronie prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika tutejszego Urzędu w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

Podobne interpretacje: