Drukuj

Jak należy księgować koszty uzyskania przychodów w przypadku uzyskiwania przychodów z działalności gospodarczej polegającej na zbiórce i wywozie odpadów komunalnych stałych, zbiórce i przerobie odpadów przemysłowych innych niż niebezpieczne oraz zbiórce i przerobie odpadów niebezpiecznych, w związku ze zmianą art. 12 ust. 3d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z otrzymanym pismem (bez znaku) z dnia 10.03.2004 r. w sprawie interpretacji przepisów podatkowych dotyczących stosowania przepisu art. 15 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), w przypadku osiągania przychodów określonych w art. 12 ust. 3d ww. ustawy, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu, na podstawie przedstawionych danych, biorąc pod uwagę własną interpretację podatnika w tej sprawie, wyjaśnia:

Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym spółka z o.o. zajmuje się zbiórką i wywozem odpadów komunalnych stałych, zbiórką i przerobem odpadów przemysłowych innych niż niebezpieczne oraz zbiórką i przerobem odpadów niebezpiecznych.

W myśl znowelizowanego przepisu art. 12 ust. 3d cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za datę powstania przychodu należnego w przypadku rozliczeń z tytułu dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub gazu przewodowego, świadczenia usług telekomunikacyjnych za wyjątkiem usług opłacanych za pomocą żetonów (monet) lub kart w tym telefonicznych oraz usług rozprowadzania wody, gospodarki ściekami, wywozu i unieszkodliwiania odpadów, uważa się wynikający z faktury termin płatności, a jeśli termin ten nie został określony, to ostatni dzień miesiąca, w którym wystawiono fakturę. Tak więc stanowisko spółki w zakresie przychodów jest prawidłowe.

W związku ze zmianą przepisów podatkowych w zakresie przychodów i przedstawionym stanem faktycznym spółka ma wątpliwości dotyczące kosztów uzyskania przychodów takich jak koszty operacyjne i ogólnozakładowe, które w danym okresie (miesiąc) nie dotyczą wszystkich przychodów a tylko części za sprawą wprowadzonego przepisu art. 12 ust. 3d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z ustawową definicją dochodu zawartą w art. 7 ust. 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochodem jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Ustalenie różnicy (dochodu), zgodnie z przywołanym art. 7 ust. 2 ustawy, a więc potrącenie kosztów nie jest możliwe, jeżeli podatnik nie uzyskał przychodu, dla którego poniósł koszty. Artykuł 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu uzyskania przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Jest to ustawowa definicja kosztów uzyskania przychodów, według której dokonuje się kwalifikacji wydatków ponoszonych przez podatnika jako kosztów związanych z uzyskaniem przychodu.

Zapis art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wskazuje, w jaki sposób należy dokonywać potrącenia wydatków uznanych za koszty uzyskania przychodu od tego przychodu. Stosownie do powyższego przepisu, kosztami uzyskania przychodu są te koszty, które dotyczą tego roku (odpowiednio miesiąca), tzn.:

  1. koszty poniesione w danym roku i wiążące się z przychodem tego roku,
  2. koszty poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy, lecz dotyczące przychodów roku podatkowego,
  3. koszty określone co do rodzaju i kwoty koszty uzyskania, które zostały zarachowane, chociaż ich jeszcze nie poniesiono, jeżeli odnoszą się do przychodów danego roku podatkowego.

W przedmiotowej sprawie będzie miał zastosowanie pkt 2, zgodnie z którym koszty poniesione w jednym miesiącu np.: w styczniu 2004 r., lecz dotyczące przychodów uzyskanych w lutym 2004 r. są potrącane w miesiącu lutym 2004 r. i analogicznie koszty poniesione w lutym 2004 r., lecz dotyczące przychodów uzyskanych w marcu 2004 r. są potrącane w marcu 2004 r.

Odnosząc się do kwestii ewidencjonowania zarówno przychodów, jak i kosztów uzyskania przychodów, tutejszy organ podatkowy zauważa, iż w myśl przepisu art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnik jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji rachunkowej zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 12, poz. 591 ze zm.) w sposób umożliwiający prawidłowe ustalenie dochodu (straty) oraz podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wobec powyższego stanowisko spółki w sprawie kosztów uzyskania przychodów nie jest prawidłowe.

Podobne interpretacje: