Drukuj

Czy wskutek transakcji, w wyniku której Spółka nie przelewa środków na konto Wierzyciela, a zaspokojenie dotychczasowych Wierzycieli odbywa się poprzez spłatę zobowiązań przez osobę trzecią (Pożyczkodawcę), następuje podatkowa realizacja różnic kursowych powstałych w związku z odmiennym kursem waluty z dnia zaciągnięcia zobowiązań i dokonania przelewu środków na rachunek Wierzycieli?

P O S T A N O W I E N I E


Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, przedstawionej w piśmie z dnia 12 grudnia 2005 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu w dniu 13 grudnia 2005 r.)


p o s t a n a w i a


uznać stanowisko Spółki za prawidłowe.


U Z A S A D N I E N I E


Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka posiadała zobowiązania zarówno handlowe, jak i kredytowe zaciągnięte w Euro wobec XXX Group A.S. z siedzibą w Bratysławie i YYY Holding BVBA z siedzibą w Aalst (dotychczasowi udziałowcy Spółki) dalej: Spółki zbywające, a także wobec Kredyt Banku S.A. z siedzibą w Warszawie oraz wobec spółki ZZZ Global A.S. z siedzibą w Bratysławie dalej: Wierzyciele. Zobowiązania te wiązały się z działalnością operacyjną Spółki.

Wyżej wymienione Spółki zbywające, kierując się względami gospodarczymi, podjęły decyzję o sprzedaży udziałów spółki na rzecz ŻŻŻ S.a.r.I. z siedzibą w Luksemburgu dalej: Nabywca. Zawarcie transakcji sprzedaży udziałów zostało uzależnione od spłaty zobowiązań przez Spółkę wobec Wierzycieli. Mając powyższe na uwadze, w dniu 6 czerwca 2005 r. Spółki zbywające oraz Nabywca zawarły umowę sprzedaży udziałów, w której zostały sformułowane prawa i obowiązki poszczególnych uczestników transakcji zbycia udziałów Spółki. Zgodnie z tą umową, przeniesienie własności udziałów miało nastąpić pod zawieszającym warunkiem (i) dokonania zapłaty ceny sprzedaży przez nabywcę oraz (ii) uregulowania zadłużenia wobec Wierzycieli przez Spółkę. W celu uzyskania środków finansowych niezbędnych do ich spłaty Spółka zaciągnęła pożyczkę od QQQ dalej: Pożyczkodawca.

W wykonaniu umowy sprzedaży udziałów w dniu 6 czerwca 2005 r. została zawarta umowa rachunku powierniczego, którego stronami były: XXX Group A.S., YYY Holding BVBA, Nabywca, Pożyczkodawca, Spółka oraz Kredyt Bank S.A. Dla zabezpieczenia interesów stron transakcji sprzedaży udziałów ustalono, że środki finansowe na zakup udziałów oraz na zaspokojenie Wierzycieli zostaną zdeponowane przez Nabywcę oraz Pożyczkodawcę na rachunkach powierniczych w Kredyt Banku S.A. Rachunek powierniczy nr 1 został otwarty przez Nabywcę, a rachunek nr 2 przez Pożyczkodawcę. Zgodnie z ustalonymi pomiędzy stronami zasadami, w dniu 7 czerwca 2005 r. z konta powierniczego nr 2 zostały przelane kwoty wynikające z zobowiązań Spółki na odpowiednie konta Wierzycieli. Jednocześnie z konta powierniczego nr 1 została przekazana kwota odpowiadająca cenie nabycia akcji na rachunek Spółek zbywających. Istota transakcji przeprowadzonej przez Spółkę sprowadzała się zatem do spłaty przez Pożyczkodawcę zobowiązań Spółki wobec Wierzycieli. W szczególności Spółka podkreśla, iż uregulowanie przedmiotowego zadłużenia nie wiązało się z żadnymi operacjami finansowymi na rachunkach bankowych Spółki.

W powyższym stanie faktycznym Spółka wnosi o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy wskutek transakcji, w wyniku której Spółka nie dokonuje przelewu środków na konto Wierzyciela, a zaspokojenie dotychczasowych Wierzycieli odbywa się poprzez spłatę zobowiązań przez osobę trzecią (Pożyczkodawcę), następuje podatkowa realizacja różnic kursowych powstałych w związku z odmiennym kursem waluty z dnia zaciągnięcia zobowiązań (pożyczkowych lub handlowych) oraz dokonania przelewu środków na rachunek Wierzycieli?

W opinii Wnioskodawcy w przeprowadzonej przez Spółkę transakcji, w której Pożyczkodawca spłacił wierzytelności Spółki oraz gdzie spłata zobowiązań nie wiązała się z żadnymi operacjami pieniężnymi na rachunkach Spółki, nie doszło do realizacji dla celów podatku dochodowego od osób prawnych różnic kursowych.

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego po zapoznaniu się z przedstawionymi okolicznościami informuje, co następuje:

Dla potrzeb rozliczenia zobowiązania podatkowego mogą występować dodatnie lub ujemne różnice kursowe. Są one uzależnione od wahań kursu w górę lub w dół danej waluty wobec złotego. Z tego też względu różnice kursowe walut wpływają zarówno na przychód do opodatkowania, jak też koszty uzyskania przychodów.

Stosownie do treści przepisu art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) - dalej updop - przychodami są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Ponadto przepis art. 12 ust. 3 updop stanowi, że jeżeli przychody wyrażone są w walutach obcych, a między dniem ich uzyskania i dniem faktycznego otrzymania występują różne kursy walut, przychody te odpowiednio podwyższa się lub obniża o różnice wynikające z zastosowania kursu kupna walut z dnia faktycznego otrzymania przychodów, ustalonego przez bank, z którego usług korzystał uzyskujący przychód, oraz z zastosowania kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia uzyskania przychodu.

Prawo do korekty (podwyższenia lub obniżenia) przychodów i kosztów podatkowych o różnice wynikające z różnic kursów walut pomiędzy dniem otrzymania należności lub zapłaty zobowiązań wyrażonych w walutach obcych a dniem ich zarachowania wynika z przepisów art. 12 ust. 3 oraz art. 15 ust. 1 updop.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 updop, kosztami uzyskania przychodu są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursów średnich ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski z dnia poniesienia kosztu. Jeżeli koszty wyrażone są w walutach obcych, a między dniem ich zarachowania i dniem zapłaty występują różne kursy walut, koszty te odpowiednio podwyższa się lub obniża o różnice wynikające z zastosowania kursu sprzedaży walut z dnia zapłaty, ustalonego przez bank, z którego usług korzystał ponoszący koszt, oraz z zastosowania kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zarachowania kosztu.

Różnice kursowe występują wówczas, gdy wartość waluty obcej wyrażona w złotych w dacie zaistnienia zdarzenia gospodarczego jest inna niż wartość tej waluty w dacie faktycznego uregulowania należności lub zobowiązań. Różnice kursowe mogą powstać wyłącznie w odniesieniu do przychodów bądź kosztów, które zostały faktycznie zrealizowane w ramach prowadzonej działalności. Z tego też względu brak przychodu lub kosztu dla celów podatkowych uniemożliwia ustalenie różnic kursowych. Niezrealizowane różnice kursowe ujmowane są w bilansowym rachunku podatnika i nie wpływają na wysokość podstawy opodatkowania. Powołane powyżej przepisy wskazują, że o realizacji różnic kursowych dla celów podatkowych można mówić jedynie w przypadku faktycznej zapłaty zobowiązania lub faktycznego otrzymania należności. Element zapłaty jest jedną z przesłanek naliczania różnic kursowych. W szczególności powołane przepisy nakazują odwołanie się do kursów kupna (sprzedaży) walut z dnia faktycznego otrzymania przychodu (w przypadku kosztu - zapłaty) oraz zastosowania kursu średniego ogłaszanego przez NBP z dnia osiągnięcia przychodu (poniesienia kosztu).

W przedmiotowej sytuacji osoba trzecia (Pożyczkodawca) dokonuje przelewu środków pieniężnych bezpośrednio na konto Wierzyciela, natomiast nie wiąże się to z żadnymi operacjami na rachunku Spółki.

Brak kasowego rozliczenia Spółki na rzecz Wierzyciela, tzn. brak zapłaty w rozumieniu przepisów art. 12 ust. 2a, art. 12 ust. 3 oraz art. 15 ust. 1 i art. 15 ust. 1a updop, wyklucza uznanie, iż dla celów podatku dochodowego od osób prawnych nastąpiła realizacja różnic kursowych. W związku z powyższym, w opinii Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, wskutek przedmiotowej transakcji, w wyniku której Spółka nie dokonuje przelewu środków na konto Wierzyciela, a zaspokojenie dotychczasowych Wierzycieli odbywa się poprzez spłatę zobowiązań przez osobę trzecią (Pożyczkodawcę), dla celów podatku dochodowego od osób prawnych nie następuje realizacja różnic kursowych powstałych w związku z odmiennym kursem waluty z dnia zaciągnięcia zobowiązań (pożyczkowych lub handlowych) oraz dokonania przelewu środków na rachunek Wierzycieli.

Biorąc powyższe pod uwagę Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie postanowił jak w sentencji.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia i jest aktualna do czasu zmiany stanu prawnego i faktycznego przedstawionego przez Pytającego. Zmiana poszczególnych elementów stanu faktycznego może mieć wpływ na zmianę zakresu praw i obowiązków Podatnika.

Zgodnie z treścią art. 14b § 1 i 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla Podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia w drodze decyzji w trybie określonym w art. 14b § 5 w/w ustawy.

Podobne interpretacje: