Drukuj

Czy refundacja ze środków Funduszu Pracy kosztów poniesionych na doposażenie stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych jest przychodem opodatkowanym czy zwolnionym z opodatkowania?

P O S T A N O W I E N I E


Działając na podstawie art. 216, art. 14a § 4 oraz art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) w związku ze złożonym przez Spółkę z o.o. wnioskiem w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego z dnia 20.02.2006r. /wpływ do Urzędu 06.03.2006r./, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Mokotów


p o s t a n a w i a


uznać za prawidłowe stanowisko Spółki przedstawione we wniosku.


U Z A S A D N I E N I E


Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka zawarła w dniu 02.12.2005r. umowę z Powiatem Lubelskim reprezentowanym przez Starostę Lubelskiego, w imieniu którego działa Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie, dotyczącą refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów poniesionych na doposażenie stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych.
W miesiącu grudniu Spółka dokonała zakupu niezbędnych środków trwałych i w tym samym miesiącu uzyskała zwrot wszystkich poniesionych wydatków.

Pytani podatnika brzmi: Czy jest to przychód opodatkowany czy zwolniony z opodatkowania?

Zdaniem Wnioskodawcy otrzymana dotacja podlega zwolnieniu przedmiotowemu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i jednocześnie wydatki bezpośrednio sfinansowane z ww. przychodów nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt. 48 i 58.

Tutejszy organ podzielając stanowisko Spółki, wyjaśnia:

W powołanym przez Wnioskodawcę art. 17 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) jest mowa o zwolnieniu z opodatkowania dochodów uzyskanych przez podatnika od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy, tym także ze środków z programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego ministra lub agencje rządowe; w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc.

Natomiast dotacja, którą Spółka otrzymała od Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie, jest zwolniona z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 21 ww. ustawy, zgodnie z którym dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia, z za strzeżeniem pkt. 14 i 14a, otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a-16m, są wolne od podatku.

Jednocześnie, jak stanowi art. 16 ust. 1 pkt. 48 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wydatki sfinansowane z powyższych dotacji nie stanowią kosztów uzyskania przychodu.

Mając na uwadze wskazane wyższej przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz przedstawiony stan faktyczny, otrzymana dotacja jest przychodem zwolnionym z opodatkowania.

Tutejszy organ zauważa ponadto, że informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczące sposobu zwolnienia z opodatkowania dotacji otrzymanej z budżetu, została opublikowana w serwisie internetowym Systemu Informacji Podatkowej Ministerstwa Finansów: informacja z dnia 31.10.2005r., sygnatura US.IA/3/415/7-PI/05.

Podobne interpretacje: