Drukuj

Czy w momencie przejścia na MSR kwoty rozwiązanych lub zmniejszonych rezerw w bilansie, uznanych uprzednio jako koszty uzyskania przychodów, dokonane wyłącznie ze względu na zmianę metody kalkulacji ich poziomu (przejście na zasady wynikające z MSR), Bank powinien zaliczyć przychody podatkowe, w myśl art. 12 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Banku, z dnia 04.04.2006r. (wpływ do tut. Urzędu 06.04.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. 1)czy w momencie przejścia na MSR kwoty rozwiązanych lub zmniejszonych rezerw w bilansie, uznanych uprzednio jako koszty uzyskania przychodów, dokonane wyłącznie ze względu na zmianę metody kalkulacji ich poziomu (przejście na zasady wynikające z MSR), Bank powinien zaliczyć przychody podatkowe, w myśl art. 12 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny

p o s t a n a w i a

uznać stanowisko Strony za prawidłowe.

U z a s a d n i e n i e

Z przedstawionego przez Stronę we wniosku stanu faktycznego wynika, że Zarząd Banku podjął decyzję o przejściu z Polskich Standardów Rachunkowości (PSR) na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSR) jako zasad, na podstawie których będą prowadzone księgi rachunkowe i przygotowywane jednostkowe sprawozdania Banku. W związku z powyższym Strona prowadzi przygotowania do wdrożenia MSR, obejmujące m. in. opracowanie schematów księgowych, ustalenie zakresu i trybu zmian parametryzacji systemu informatycznego oraz zmian ewidencji w księdze głównej Banku, jak również prace nad dostosowaniem struktury danych dla potrzeb sprawozdawczości zewnętrznej i rozliczeń podatkowych. Przejście z PSR na MSR oznaczać będzie w szczególności likwidację w księdze głównej kategorii rezerw celowych na ekspozycje kredytowe i zastąpienie jej kategorią odpisów z tytułu utraty wartości. Równocześnie, poza księgą główną na wydzielonych kontach technicznych prowadzona będzie wyłącznie dla celów podatkowych ewidencja rezerw celowych na ekspozycje kredytowe, które po spełnieniu przesłanek wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowić mogą koszt uzyskania przychodu. Innymi słowy, wyłącznie dla celów podatkowych, prowadzona będzie ewidencja rezerw celowych według dotychczasowych zasad, tj. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2003r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków. W momencie przejścia na MSR możliwe jest, że kwoty niektórych rezerw zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów zostaną zmniejszone ze względu na zmianę metody kalkulacji ich poziomu.Bank stoi na stanowisku, że w tym przypadku nie nastąpi sytuacja wskazana w art. 12 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zmiana metody kalkulacji nie powinna bowiem, w ocenie Strony, wywoływać żadnych skutków podatkowych. Zdaniem Banku, przez ustanie oraz zmianę okoliczności uzasadniających utrzymywanie rezerw, przywołanych w treści tego przepisu, rozumieć należy tylko te przesłanki, które zostały wymienione we wspomnianym rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków. Jeżeli żadna z przesłanek wymienionych w powołanym rozporządzeniu nie wystąpi, wtedy nie powstanie okoliczność uzasadniająca zmianę lub rozwiązanie rezerwy uznanej uprzednio za koszt podatkowy. W konsekwencji Bank rozpozna przychód podatkowy z tytułu rozwiązania bądź zmniejszenia rezerw (uznanych uprzednio za koszt podatkowy) dopiero w momencie, kiedy ustaną przesłanki dla utrzymywania takich rezerw, wymienione we wspomnianym rozporządzeniu, niezależnie od wartości odpisu aktualizującego utratę wartości istniejącego wg MSR na ten dzień.Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stanowisko Strony, Naczelnik tutejszego Urzędu stwierdza, co następuje:Stosownie do art. 38b ust. 1 ustawy z dnia 15lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) Banki, które na podstawie art. 45 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) sporządzają sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, o których mowa w art. 2 ust. 3 tej ustawy, mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości kredytów (pożyczek) oraz gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów i pożyczek, odpowiadające równowartości rezerw na ryzyko związane z działalnością banków, w wysokości i na zasadach określonych w art. 16 ust. 1 pkt 26, ust. 2a pkt 2, ust. 2b-2d, ust. 3, 3c, 3e i 3f. Jednocześnie w świetle art. 38b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do odpisów aktualizujących, o których mowa w ust. 1, przepisy art. 12 ust. 1 pkt 4 , 6 lit. b, ust. 1a, ust. 4 pkt 15 lit. a)-c), art. 15 ust. 1h pkt 2 art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. b) i c), ust. 2 oraz art. 38a ust. 2 stosuje się odpowiednio. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 6 przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 13 i 14, są w szczególności ,w bankach - kwota stanowiąca równowartość: rezerwy na ryzyko ogólne, utworzonej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208 i Nr 153, poz. 1271), rozwiązanej lub wykorzystanej w inny sposób; rozwiązanych lub zmniejszonych rezerw, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 26, zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 15 lit. b). Ponieważ przepis ten dotyczy rezerw tworzonych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2003 roku w sprawie tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków (Dz. U. z 2003r. Nr 218, poz. 2147) pojęcie rozwiązania rezerw oraz zmniejszenia rezerw powinny być rozpatrywane przez pryzmat tego rozporządzenia. Zgodnie z § 9 ust. 1 wspomnianego rozporządzenia rezerwy celowe rozwiązuje się po wygaśnięciu przyczyn ich utworzenia, z kolei § 9 ust. 2 stanowi, iż rezerwę celową zmniejsza się odpowiednio do: zmniejszenia się kwoty ekspozycji kredytowej, zmiany kategorii ekspozycji kredytowej na kategorię o niższym stopniu ryzyka w wyniku dokonanej klasyfikacji, wzrostu wartości zabezpieczenia pomniejszającego podstawę tworzenia rezerw celowych, wzrostu wartości rezerwy na ryzyko ogólne. W przypadku § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów mamy do czynienia z katalogiem zamkniętym przyczyn uzasadniających zmniejszenie rezerwy. W przedmiotowej sprawie nie zaistniała żadna z przesłanek wymienionych w § 9 ust. 1 i 2 rzeczonego rozporządzenia. Dlatego też w przedstawionej sytuacji przepis art. 12 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie znajduje zastosowania. W związku z powyższym, w ocenie Naczelnika tutejszego Urzędu przedstawione we wniosku stanowisko Strony jest prawidłowe.

Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz obowiązującego w tym stanie faktycznym stanu prawnego.

Mając powyższe na uwadze, postanowiono jak we wstępie.

Podobne interpretacje: