Drukuj

w jakiej wysokości odsetki otrzymane od udzielonej spółce komandytowej przez komplementariusza pożyczki stanowić będą po stronie Spółki przychód podatkowy ?

Z treści wniosku wynika, że Spółka jest komplementariuszem w spółce komandytowej. Komandytariuszem jest inna spółka z grupy kapitałowej związanej z podatnikiem. Komplementariusz, czyli Spółka wnioskująca udzieliła spółce komandytowej pożyczki oprocentowanej. Pytająca Spółka uczestniczy w zyskach Spółki Komandytowej w 1%, natomiast inna spółka z grupy kapitałowej w 99%.

Zdaniem podatnika, otrzymane odsetki nie będą stanowić dla niej przychodu podatkowego, skoro nie stanowią kosztu uzyskania przychodu. Natomiast u komandytariusza stanowić będą przychód podatkowy w takiej samej wysokości (proporcji) w jakiej stanowią u niego koszt uzyskania przychodu. Spółka stoi na stanowisku, że skoro, zgodnie z otrzymaną przez nią z tut. Urzędu interpretacją prawa podatkowego z dnia 20 grudnia 2005 r. (znak: OG-0005/163/PDI-423/19/2005) odsetki takie nie stanowią u Spółki kosztu uzyskania przychodu, to nie będą one stanowić również dla Spółki przychodu podlegającego opodatkowaniu. Powyższe stanowisko Spółka opiera na obowiązującej w polskim prawie podatkowym zasadzie adekwatności kosztu do przychodu.

Rozpatrując wniosek podatnika Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach stwierdza, co następuje.

Zgodnie z art. 729 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na biorącego pożyczkę, określoną ilość pieniędzy albo rzeczy a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy lub rzeczy. Pożyczka może być odpłatna jak i nieodpłatna, zależnie od woli stron. W sytuacji, gdy zawarły one umowę pożyczki z zastrzeżeniem odpowiedniego wynagrodzenia na rzecz pożyczkodawcy, po stronie biorącego pożyczkę pojawia się obowiązek zapłaty odsetek. Odsetki stanowią typowe, należne dającemu pożyczkę, wynagrodzenie.

Stosownie do przepisu art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) przychodami są m.in. otrzymane pieniądze i wartości pieniężne. W tej kategorii przychodów znajdą się również dochody z odsetek uzyskiwanych przez Spółkę. Odsetki stają się przychodem podatnika wówczas, jeśli zostaną przez niego faktycznie otrzymane, co stwierdza zapis art. 12 ust. 4 pkt 2 updop, zgodnie z którym nie zalicza się do przychodów kwot naliczonych, lecz nie otrzymanych odsetek od należności, w tym również od udzielonych pożyczek.

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mogą uzyskiwać przychody z różnych źródeł. Oprócz przychodów z samodzielnie prowadzonej działalności, mogą uzyskiwać przychody z działalności wykonywanej wspólnie z innymi podmiotami w formie np. spółki osobowej prawa handlowego.

Przychód wynikający z odsetek od pożyczki udzielonej spółce komandytowej, przez jej wspólnika, nie jest przychodem osiągniętym z działalności wykonywanej wspólnie z innym podmiotem, lecz wynika z samodzielnie prowadzonej działalności. Odsetki od przedmiotowej pożyczki będą przychodem Spółki jej udzielającej - komplementariusza, nie będą natomiast przychodem spółki - komandytariusza.

W przypadku powołanej przez Spółkę interpretacji z dnia 20 grudnia 2005 r. (znak: OG-0005/163/PDI-423/19/2005), zapytanie dotyczyło kosztu uzyskania przychodów w postaci odsetek od przedmiotowej pożyczki. Koszt ten był ponoszony przez spółkę komandytową. Zasady opodatkowania spółki komandytowej, w której wspólnikami są osoby prawne zawarte są w art. 5 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym przychody z udziału w spółce nie będącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy i praw majątkowych łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego udziału. Zgodnie z ust. 2 tego artykułu zasady te stosuje się odpowiednio do rozliczania m.in. kosztów uzyskania przychodów. W uzasadnieniu postanowienia tut. organu podatkowego z dnia 20 grudnia 2005 r. czytamy, że zawarcie umowy pożyczki pomiędzy wspólnikiem spółki a samą spółką skutkuje tym, że wspólnik pożycza sam sobie w części, w jakiej ma udział w majątku wspólnym i odsetki od takiej pożyczki, stanowiącej własny kapitał włożony przez podatnika w źródło przychodu, nie uważa się za koszt uzyskania przychodu. W konsekwencji, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach stwierdził, że odsetki od pożyczki udzielonej przez wspólnika nie stanowią kosztu uzyskania przychodu u tego wspólnika. Odsetki te stanowią jednak koszt uzyskania przychodów u pozostałych wspólników, nie jest to bowiem w ich przypadku kapitał własny włożony w źródło przychodów. Wydatek poniesiony w przedmiotowej sprawie, w postaci odsetek od udzielonej pożyczki spółce komandytowej, wynikał z działalności wykonywanej z innymi podmiotami w spółce komandytowej, nie z samodzielnej działalności Wnioskującej Spółki. Nie jest to więc analogiczna sytuacja do powstania przychodu w postaci odsetek od pożyczki udzielonej spółce komandytowej.

Zasada adekwatności przychodów i kosztów w rozumieniu przedstawionym przez Spółkę nie będzie miała zastosowania w przedmiotowej sprawie. Spółka udzielająca pożyczkę otrzyma z tego tytułu dochód w postaci odsetek, nie ponosi kosztów, chyba że są to koszty związane z samym zdarzeniem udzielenia pożyczki. Spółka komandytowa otrzymująca pożyczkę nie będzie miała z tego tytuł bezpośrednio przychodów (otrzymana pożyczka nie jest przychodem), jednak zapłacone odsetki od tej pożyczki, jeśli posłużyła ona do celów działalności gospodarczej będą kosztem w księgach Spółki komandytowej. Tak więc część odsetek jakie w myśl zasady określono w cytowanym wyżej art. 5 ustawy przypadająca na pytającą Spółkę - wspólnika nie będzie dla niej kosztem natomiast otrzymane przez nią od spółki komandytowej odsetki będą przychodem dla celów podatkowych.

W świetle przedstawionego stanu faktycznego i prawnego Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach uznaje stanowisko podatnika za nieprawidłowe.

Podobne interpretacje: