Drukuj

Czy poniesiony wydatek w imieniu klienta stanowi koszt uzyskania przychodu Spółki, a zwrócona kwota stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 24.11.2006r. (data wpływu do US Warszawa Mokotów 28.11.2006r.), przekazanego do tut. Urzędu pismem z dnia 22.02.2007r. Nr 1449/BP/422/331/07/IB przez Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy poniesiony wydatek w imieniu klienta stanowi koszt uzyskania przychodu Spółki, a zwrócona kwota stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny

postanawia:

uznać stanowisko Strony za prawidłowe.

UZASADNIENIE

Z przedstawionego przez Stronę stanu faktycznego wynika, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka załatwia dla swoich klientów m.in. sprawy urzędowe. Dokonując wydatku w kwocie 1.500,00zł w związku z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego, Spółka otrzymuje pokwitowanie wpłaconej kwoty wystawione na klienta, a nie na Spółkę. W związku z tym, że ww. wydatek nie jest prawidłowo udokumentowany, nie może być zdaniem Spółki zaliczony przez nią do kosztów uzyskania przychodów. Jednocześnie Spółka, w tym samym miesiącu wystawia notę obciążeniową i obciąża klienta wydatkowaną kwotą. Ponieważ do przychodów nie należą zwrócone wydatki niezaliczone uprzednio do kosztów podatkowych, w ocenie Spółki, kwoty otrzymane od klienta tytułem zwrotu kosztów wpisu do KRS nie będą przychodem Spółki podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Naczelnik tut. Urzędu Skarbowego po przeanalizowaniu przedstawionej przez Stronę argumentacji, stwierdza co następuje.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do końca 2006r., przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 13 i 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe, a także wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń(...). Przychodem jest taka wartość, która wchodząc do majątku podatnika, powiększa jego aktywa. Natomiast zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2006r., kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy. Zgodnie z powyższymi uregulowaniami podatnik ma możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich wydatków, pod warunkiem, że wykaże ich bezpośredni związek z prowadzoną działalnością gospodarczą lub inną działalnością zarobkową, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. Aby więc dany wydatek mógł być zakwalifikowany do kosztów uzyskania przychodów, muszą być spełnione łącznie dwa warunki, a mianowicie:wydatek musi być poniesiony w celu uzyskania przychodu,wydatek nie może znajdować się w grupie wydatków określonych w art. 16 ust. 1 w/w ustawy.Bez wpływu na powyższe zależności pozostaje fakt zmiany z dniem 1 stycznia 2007r. w/w art. 15 ust. 1 ustawy o pdop, wprowadzonej ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. nr 217, poz. 1589), który stanowi, iż kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 w/w ustawy.Zatem zasadniczo, każdy wydatek celowo poniesiony z zamiarem uzyskania przychodu, poza wyraźnie wskazanymi w art. 16 ust. 1 ustawy o pdop, powinien być uznany za koszt uzyskania przychodów. Biorąc pod uwagę powyższe, w przedmiotowej sprawie, wydatkowana przez Spółkę kwota w imieniu klienta stanowiąca opłatę za wpis do KRS, w związku z tym, iż nie spełnia wyżej wskazanych warunków, nie będzie stanowić kosztu uzyskania przychodów Spółki. Jednocześnie zwrócone Spółce przez klienta wydatki nie będą stanowić przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Stosownie bowiem do art. 12 ust. 4 pkt 6a cyt. ustawy do przychodów nie zalicza się zwróconych innych wydatków nie zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.Mając powyższe na uwadze, postanowiono jak na wstępie.Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz obowiązującego w tym stanie faktycznym stanu prawnego.

P o u c z e n i e

Niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla Strony i jest wiążąca dla organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej właściwych dla Strony #8722; do czasu jej zmiany lub uchylenia (art. 14b § 1 i 2 ustawy-Ordynacja podatkowa). Na niniejsze postanowienie służy Stronie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, za pośrednictwem Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego w terminie 7 dni od daty jego doręczenia (art. 14a § 4 ustawy-Ordynacja podatkowa).

Podobne interpretacje: