Drukuj

Czy przychodem w dacie zarejestrowania podwyższenia kapitału narodowego funduszu inwestycyjnego jest wartość nominalna akcji funduszu, wydanych w zamian za aport?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie, w związku z wnioskiem w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, informuje:

Z opisu stanu faktycznego wynika, że Spółka przewiduje objęcie nowych akcji w Narodowym Funduszu Inwestycyjnym. Podmiot ten podjął uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego z kwoty 1.516.305,10zł do kwoty 10.940.561,30zł poprzez emisję nowych 94.242.562 akcji serii B o wartości nominalnej 0,10zł. Cena emisyjna tych akcji wynosi 6,99zł. Spółka zamierza objąć 48 040 497 sztuk akcji w zamian za aport, którego wartość rynkowa została wyceniona na kwotę 335.803.074,03zł. Wartość nominalna objętych akcji stanowić będzie kwotę 4 804 049,70zł.

Przedstawiając własne stanowisko w sprawie, Spółka zwróciła się z zapytaniem, czy jej przychodem w dacie zarejestrowania podwyższenia kapitału NFJ jest wartość nominalna akcji Funduszu wydanych w zamian za aport.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz.U. Z 2000r. Nr 54 poz. 654 z późn. zm.) przychodem jest: nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce kapitałowej albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część: przepisy art. 14 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.
Przepisy art. 14 ust. 1-3 ustawy określają, iż przychodem odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli jednak cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw majątkowych, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej, po wcześniejszym wezwaniu stron do wskazania uzasadnienia przyczyny podania ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej. W sytuacji, gdy strony nie udzielą odpowiedzi, nie dokonają zmiany wartości lub nie wskażą przyczyn, które uzasadniają podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej, organ podatkowy określi wartość z uwzględnieniem opinii biegłego lub biegłych.

Zajęcie stanowiska w sprawie prawidłowości ustalenia wartości nominalnej akcji, jak też ich wartości rynkowej w trybie zapytania na podstawie art. 14a Ordynacji podatkowej nie jest możliwe. W treści wystąpienia Spółka informuje jednak, że objęcie akcji za aport o wartości rynkowej 335.803.074,03 było uzasadnione zamiarem uzyskania odpowiedniego parytetu akcji w Funduszu, oraz możliwością pokrywania strat bilansowych z kapitału zapasowego Funduszu. Wyjaśnienia te nie stanowią uzasadnionej przyczyny dla uwzględnienia w przychodach kwoty znacznie odbiegającej od wartości rynkowej akcji objętych za wniesiony aport.

Podobne interpretacje: