Drukuj

Czy otrzymane darowizny stanowią przychód do opodatkowania a ich przeznaczenie jest kosztem uzyskania przychodu?

Wnioskodawca działa na podstawie ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. Nr 32, poz. 217 ze zm.) i ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach (Dz. U. Nr 88, poz. 983 ze zm.), określającej zasady organizowania się producentów rolnych w grupy producentów i ich związki oraz zasady i warunki udzielania ze środków pomocy finansowej związanej z ich organizowaniem i funkcjonowaniem.

Przedmiotem działalności zrzeszenia jest między innymi:skup trzody chlewnej od rolników - członków zrzeszenia, skup trzody chlewnej od innych producentów,odsprzedaż skupionego żywca wyspecjalizowanym zakładom przetwórstwa mięsnego,zaopatrzenie członków zrzeszenia w pasze, koncentraty i inne środki do produkcji rolnej,organizacja szkoleń, spotkań w sprawach organizacyjnych związanych z działalnością, spotkań integracyjnych członków.

Swoją działalność Podatnik realizuje ze środków własnych wypracowanych podczas prowadzenia ww. działań oraz ze środków uzyskanych w ramach dotacji.

Podmiot otrzymuje na mocy decyzji Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu środki finansowe na wspieranie grup producentów rolnych, które są zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 36 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wobec przedstawionego stanu faktycznego Zrzeszenie wniosło zapytanie, czy otrzymane darowizny stanowią przychód do opodatkowania a ich przeznaczenie jest kosztem uzyskania przychodu?

Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymane darowizny stanowią przychód do opodatkowania, a ich przeznaczenie dla członków nie jest kosztem uzyskania przychodu.

Po rozpatrzeniu powyższego stanu faktycznego tutejszy organ podatkowy stwierdza co następuje:

Zrzeszenie, jako osoba prawna, w zakresie podatku dochodowego podlega unormowaniom ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.).

Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych jest, na podstawie art. 7 ust. 1 ww. ustawy, dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich ten został osiągnięty.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 2 ustawy podatkowej, z zastrzeżeniem art. 10 i 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochodem jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym.

Przychodami, jak wynika z treści przepisu art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz 13 i 14, są między innymi otrzymane pieniądze oraz wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych, spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie.

Z cytowanego wyżej przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika zatem, że otrzymanie darowizny będzie stanowiło przychód podatkowy.

Ustosunkowując się do drugiej części pytania Wnioskodawcy, odnoszącej się do możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów Zrzeszenia przekazanej na rzecz jego członków otrzymanej uprzednio darowizny, stwierdzić należy, że nie ma podstaw do zwiększenia kosztów uzyskania przychodów.

Przeznaczenie otrzymanych środków dla członków zrzeszenia należy traktować jako darowiznę. Zgodnie z art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego, przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Przekazując darowiznę nie oczekujemy niczego w zamian. Świadczenie jest bezpłatne tylko wtedy, gdy druga strona umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w zamian za uczynioną darowiznę. Nieodpłatność ta oznacza, że darczyńca nie może uzyskać jakiegokolwiek ekwiwalentu ani w chwili darowizny ani też w przyszłości.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodu są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, oznacza to, że podatnik podatku dochodowego od osób prawnych może zaliczyć w ciężar kosztów wszelkie faktycznie poniesione wydatki, które mają lub mogą mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu, z wyłączeniem wydatków enumeratywnie wymienionych w art. 16 ust. 1 ww. ustawy. Właśnie w art. 16 ust. 1 pkt 14 ustawodawca wyraźnie wskazał, iż darowizny nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Wobec powyższego tutejszy organ podatkowy postanowił uznać stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe.

Przedmiotowa interpretacja co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Podobne interpretacje: