Drukuj

Czy nabycie udziałów własnych w celu ich umorzenia bez wypłaty wynagrodzenia na rzecz X lub za wynagrodzeniem równym wartości księgowej udziałów, jak i samo umorzenie udziałów będzie neutralne dla Spółki na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w szczególności nie będzie ono skutkować uzyskaniem przez Spółkę przychodu w rozumieniu wskazanej ustawy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 04.09.2007r.(data wpływu 23.10.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie potwierdzenia, że w wyniku nabycia przez Spółkę własnych udziałów w celu ich umorzenia nieodpłatnie oraz za wynagrodzeniem, po stronie Spółki nie powstanie przychód podatkowy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23.10.2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie potwierdzenia stanowiska, iż po stronie Spółki nie powstanie obowiązek podatkowy z tytułu nabycia przez Spółkę własnych udziałów w celu ich umorzenia zarówno w przypadku nabycia ich nieodpłatnie, jak i za wynagrodzeniem.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Jednym z udziałowców Spółki jest X Y (Poland) Agencja Reklamowa Sp. z o.o. (dalej: „X”). Z uwagi na planowaną restrukturyzację mającą na celu uporządkowanie struktury udziałowej grupy kapitałowej, do której należy Spółka, rozważane jest dokonanie umorzenia udziałów posiadanych przez X w Spółce. Rozważane umorzenie będzie miało formę umorzenia dobrowolnego i może zostać przeprowadzone zgodnie z procedurą wskazaną w :

  • art. 199 § 3 ustawy kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm. - dalej: „ksh”), tj. poprzez nabycie przez spółkę własnych udziałów bez wypłaty wynagrodzenia na rzecz X, a następnie ich umorzenie, albo
  • art. 199 §2 ksh, tj. poprzez nabycie przez spółkę własnych udziałów za wynagrodzeniem wypłaconym na rzecz X w celu ich umorzenia, oraz umorzenie udziałów. W takim przypadku wynagrodzenie otrzymane przez X będzie równe wartości udział w spółce określonej w księgach rachunkowych X (tj. wartości księgowej udziałów).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy nabycie udziałów własnych w celu ich umorzenia bez wypłaty wynagrodzenia na rzecz X lub za wynagrodzeniem równym wartości księgowej udziałów, jak i samo umorzenie udziałów będzie neutralne dla Spółki na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w szczególności nie będzie ono skutkować uzyskaniem przez Spółkę przychodu w rozumieniu wskazanej ustawy.

Zdaniem Spółki określenie czy planowane nabycie udziałów powinno skutkować obowiązkiem rozpoznania przychodu przez Spółkę, powinno zostać oparte na analizie postanowień art. 12 ust. 1 ustawy pdop, wskazującego katalog przysporzeń stanowiących przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Spółka wskazuje, że katalog wartości stanowiących przychód podlegający opodatkowaniu zawarty w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz.654 ze zm) jest katalogiem otwartym. Spółka zwraca uwagę, że w praktyce uznaje się, że przychodem jest tylko ta wartość, która wchodząc do majątku podatnika może powiększyć jego aktywa. Ponadto, przychodami na gruncie w/w ustawy są jedynie takie wartości, które określają definitywny przyrost majątku podatnika. Powyższe stanowisko Spółka oparła na wyrokach NSA z dnia 27 listopada 2003r., sygn. III SA 3382/02 oraz z dnia 14 maja 1998r., sygn. SA/SZ 1305/97).

W konsekwencji, zdaniem Spółki w przypadku transakcji, która nie skutkuje definitywnym zwiększeniem majątku podatnika (lub zmniejszeniem istniejących zobowiązań) nie powstaje przychód w rozumieniu przepisów stawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W odniesieniu do umorzenia udziałów bez wynagrodzenia, Spółka wskazuje, iż procedura z nim związana została uregulowana w art. 199 § 3 ksh, zgodnie z którym w przypadku wyrażenia zgody przez wspólnika, którego udziały są umarzane, umorzenie to może nastąpić bez wypłaty wynagrodzenia. zgodnie z poglądem prezentowanym w doktrynie w rzeczywistości operacja dobrowolnego umorzenia udziałów składa się z następujących etapów:

  • podjęcia uchwały w przedmiocie umorzenia udziałów,
  • nabycia przez spółkę udziałów własnych w celu ich umorzenia, oraz
  • umorzenia udziałów.

W opinii Spółki, należy zaznaczyć, że w praktyce podkreśla się, że w takim przypadku wspólnik, którego udziały są umarzane, nie nabywa jakichkolwiek roszczeń w stosunku do spółki umarzającej udziały. Ponadto, nabycie udziałów własnych bez wynagrodzenia oraz ich umorzenie nie wiąże się z jakimkolwiek zwiększeniem aktywów (lub zmniejszeniem pasywów) spółki, w której udziały są umarzane.

Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem Spółki, w przypadku nabycia przez spółkę udziałów własnych bez wynagrodzenia w celu ich umorzenia jak i samego umorzenia spółka, w której udziały są umarzane nie uzyskuje żadnego przysporzenia stanowiącego przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Spółka wskazuje, iż powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie również w praktyce organów podatkowych, które wskazują, że niezależnie od faktu, że określony w art. 12 tej ustawy katalog przypadków powodujących powstanie przychodu nie jest enumeratywny, nabycie przez spółkę kapitałową własnych udziałów celem ich umorzenia — nawet bez wynagrodzenia - nie spowoduje powstania przychodu w tej spółce, transakcja taka jest dla spółki obojętna podatkowo.

Ponadto z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie wynika, aby po stronie spółki powstał dochód, a tym samym obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych.

Na poparcie powyższego Spółka powołała się na liczne w tym zakresie postanowienia organów podatkowych, tj. postanowienie Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu z dnia 2 czerwca 2006r., sygn. ZD/406-56/CIT/06, postanowienia Opolskiego Urzędu Skarbowego z dnia 2 marca 2006r., sygn. PD/423-90/MM/05/06/1 oraz z dnia 27grudnia 2006r., sygn. PD/423-40-1/MM/06, informacje o zakresie stosowania prawa podatkowego wydaną przez Urząd Skarbowy Kraków-Śródmieście z dnia 8 grudnia 2004r., sygn. PB1-423-14-2004-GB oraz postanowienie Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 13 kwietnia 2007r., sygn. 1472/ROP1/423-46/07/AK.

Odnosząc się z kolei do kwestii umorzenia udziałów w zamian za wynagrodzenie równe wartości księgowej udziałów, Spółka wskazuje, że również to zagadnienie powinno być rozpatrywane w oparciu o analizę postanowień art.12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Spółka zwraca uwagę, że podobnie jak w przypadku nieodpłatnego nabycia udziałów własnych w celu ich umorzenia, nabycie tych udziałów w zamian za wynagrodzenie w wysokości ich wartości księgowej nie skutkuje również powstaniem przychodu, albowiem Spółka nie uzyskuje żadnego przysporzenia majątkowego. W rezultacie, w opinii Spółki, przedstawione powyżej argumenty w odniesieniu do nieodpłatnego nabycia udziałów własnych w celu ich umorzenia są zasadne również w przypadku nabycia udziałów za wynagrodzeniem.

Reasumując, zdaniem Spółki, planowane nabycie udziałów własnych w celu ich umorzenia w przypadku ich nieodpłatnego nabycia oraz w przypadku nabycia ich za wynagrodzeniem równym ich wartości księgowej, będzie neutralne na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w szczególności nie będzie skutkować powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Podobne interpretacje: