Drukuj

Czy fakt przekształcenia spółki jawnej w spółkę akcyjną, nie spowoduje po stronie spółki akcyjnej powstania przychodu podatkowego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 17 grudnia 2007 r. (data wpływu do tut. Biura 20 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie wystąpienia przychodu w spółce akcyjnej powstałej w wyniku przekształcenia spółki jawnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 grudnia 2007 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie wystąpienia przychodu w spółce akcyjnej powstałej w wyniku przekształcenia spółki jawnej.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca, który posiada udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością planuje utworzenie w Polsce spółki jawnej i wniesienie do niej aportem wszystkich swoich udziałów. Udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zostaną wycenione w wartości rynkowej z dnia aportu. W zamian za aport, wnioskodawca otrzyma udział kapitałowy w spółce jawnej o wartości równej wartości rynkowej wniesionych do spółki jawnej udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.Ponadto, planowane jest, że pozostali udziałowcy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w której wnioskodawca posiada udziały także wniosą wszystkie posiadane przez siebie udziały do spółki jawnej. Jeden z udziałowców spółki z ograniczoną odpowiedzialnością posiada także udziały w słowackiej spółce kapitałowej, które także zostaną przez niego wniesione do spółki jawnej.

W wyniku powyższych transakcji, właścicielem 100% udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w której udziały posiada wnioskodawca, oraz słowackiej spółki kapitałowej będzie spółka jawna. Udziałowcami spółki jawnej będą wnioskodawca oraz dotychczasowi, pozostali udziałowcy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.Następnie planowane jest przekształcenie spółki jawnej w polską spółkę akcyjną.Przekształcenie spółki jawnej w spółkę akcyjną podyktowane jest planami ewentualnego wprowadzenia tej spółki na Giełdę Papierów Wartościowych. W wyniku wprowadzenia spółki akcyjnej na Giełdę Papierów Wartościowych nastąpi nowa emisja akcji spółki akcyjnej. W przyszłości brana jest również pod uwagę ewentualna sprzedaż przez wnioskodawcę akcji w spółce akcyjnej.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie.

Czy fakt przekształcenia spółki jawnej w spółkę akcyjną, nie spowoduje po stronie spółki akcyjnej powstania przychodu podatkowego.

Zdaniem wnioskodawcy przekształcenie spółki jawnej w spółkę akcyjną należy traktować jako wniesienie do spółki akcyjnej przedsiębiorstwa spółki jawnej. W sprawie zastosowanie znajdzie art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym nie stanowią przychodu podatkowego przychody otrzymane na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego. W konsekwencji przekształcenie spółki jawnej w spółkę akcyjną nie spowoduje powstania przychodu podatkowego po stronie spółki akcyjnej.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam, co następuje:

Regulacje dotyczące przekształcenia spółki jawnej w spółkę akcyjną zawiera ustawa z dn. 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94 poz. 1037 ze zm. określana w dalszej części niniejszej interpretacji skrótem: k.s.h.). Na podstawie art. 551 k.s.h spółka handlowa (spółka przekształcana), w tym spółka jawna, może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą). Zgodnie z art. 552 k.s.h. spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną. Przekształcenie spółki jawnej w spółkę akcyjną wywiera m.in. ten skutek, że kapitał spółki przekształcanej przechodzi na kapitał spółki przekształconej. Kapitał ten może przejść w całości na kapitał zakładowy lub zakładowy i zapasowy z zastrzeżeniem art. 308 § 1 k.s.h.

Zgodnie z art. 309 § 1 k.sh., akcje nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej. Jeżeli akcje obejmowane są po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżkę przelewa się na kapitał zapasowy. W przedstawionym przez wnioskodawcę stanie faktycznym znajdą zastosowanie przepisy art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.). Przepisy te wyliczają enumeratywnie te rodzaje przychodów uzyskiwanych przez podatnika, które nie stanowią podstawy ustalenia dochodu podlegającego opodatkowaniu. Podstawę prawną rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie stanowi art. 12 ust. 4 pkt 4 i pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 4 ww. ustawy, do przychodów nie zalicza się przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego, funduszu udziałowego albo funduszu założycielskiego, albo funduszu statutowego w banku państwowym, albo funduszu organizacyjnego ubezpieczyciela. Oznacza to, że zarówno wkłady pieniężne, jak i niepieniężne, wnoszone na utworzenie kapitału zakładowego w spółce akcyjnej nie są zaliczane do przychodów podatkowych. Natomiast art. 12 ust. 4 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi, iż do przychodów nie zalicza się m.in. kwot i wartości stanowiących nadwyżkę ponad wartość nominalną udziałów (akcji), otrzymanych przy ich wydaniu i przekazanych na kapitał zapasowy.

W takim stanie prawnym należy uznać stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Podobne interpretacje: