Drukuj

Czy wnioskodawca ma obowiązek rozliczyć się w Polsce z dochodów otrzymanych przed powrotem z emigracji?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana J.B. przedstawione we wniosku z dnia 09 maja 2008r. (data wpływu do tut. Biura 13 maja 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia obowiązku podatkowego z tytułu dochodów otrzymanych przed zmianą rezydencji podatkowej - jest prawidłowe

UZASADNIENIE

W dniu 13 maja 2008r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia obowiązku podatkowego z tytułu dochodów otrzymanych przed zmianą rezydencji podatkowej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W okresie od 22 lipca 1990r. do 18 lutego 2008r. wnioskodawca przebywał stale za granicą. Do czerwca 2003r. wnioskodawca przebywał nieprzerwanie w Republice Południowej Afryki (zwanej dalej „RPA"), dokąd wyemigrował z Polski wraz z rodziną w 1990r. Od 1995r. wnioskodawca posiada obywatelstwo RPA. Żona nigdy nie pracowała podczas emigracji. Od chwili wyjazdu z Polski w 1990r. wnioskodawca był nieprzerwanie zatrudniony przez tego samego pracodawcę - firmę posiadającą główną siedzibę w RPA. W latach 1990 - 2002 podlegał w RPA nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. W latach 2003 - 2008 podlegał w RPA ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, od dochodów tam uzyskanych. W latach 2003-2008 wnioskodawca był oddelegowany przez południowoafrykańskiego pracodawcę do międzynarodowych projektów, realizowanych poza granicami RPA: we Włoszech (31 maja 2003r. do 31 maja 2004r.), Katarze (01 czerwca 2004r. do 11 sierpnia 2006r.), Stanach Zjednoczonych (13 września 2006r. do 15 stycznia 2008r.). Uzyskane tam dochody zostały opodatkowane w kraju wykonywania pracy (z wyjątkiem Kataru, gdzie prawo nie przewiduje podatku dochodowego). W dniu 02 listopada 2007r. wnioskodawca złożył formalną rezygnację, natomiast stosunek pracy ustał dnia 31 stycznia 2008r. W styczniu 2008r. łączna kwota zebrana na rachunku w południowoafrykańskim funduszu emerytalnym (emerytura), została przelana na konto bankowe wnioskodawcy w RPA. Wypłacona jednorazowo emerytura została opodatkowana zgodnie z wewnętrznym prawem RPA w roku podatkowym 2007 (rok podatkowy w RPA nie jest równy rokowi kalendarzowemu i jest liczony od końca lutego do początku marca następnego roku). W dniu 6 lutego 2008r. po uzyskaniu stosownego zezwolenia Banku, zgromadzone przeze wnioskodawcę środki (emerytura i wcześniejsze oszczędności) zostały przelane na konto bankowe w Polsce. Ponadto, 12 lutego 2008r. wnioskodawca otrzymał pensję za ostatni miesiąc pracy w Stanach Zjednoczonych, od której została pobrana zaliczka na podatek dochodowy zgodnie z amerykańskim prawem. Dochód ten zostanie wykazany w rocznym rozliczeniu podatkowym składanym w USA za 2008r. W dniu 18 lutego 2008r. wnioskodawca wrócił wraz z małżonką do Polski z zamiarem pozostania tu na stałe. Z uwagi na fakt, iż z Polski wnioskodawca wyemigrował w okresie, kiedy nie obowiązywała jeszcze ustawa z dnia 13 października 1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, nie posiada on numeru identyfikacji podatkowej.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

Czy kwota emerytury wypłacona i opodatkowana w RPA podlega opodatkowaniu w Polsce...
Czy wynagrodzenie wypłacone w lutym 2008r. za pracę w Stanach Zjednoczonych podlega opodatkowaniu w Polsce...

Zdaniem wnioskodawcy wypłata emerytury w RPA dokonana w styczniu 2008r. oraz wypłata wynagrodzenia za pracę w USA dokonana w 12 lutego 2008r. nie podlega w Polsce opodatkowaniu.Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Zgodnie zaś z art. 3 ust. 1a Ustawy PIT, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

  1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

W myśl natomiast art. 3 ust. 2a Ustawy PIT, osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy). Mając powyższe na uwadze, wnioskodawca uważa, że z chwilą wyjazdu z Polski w lipcu 1990r. aż do powrotu do kraju tj. do dnia 18 lutego 2008r. nie posiadał miejsca zamieszkania dla celów podatkowych na terytorium Polski. Oznacza to, że w tym okresie wnioskodawca podlegał w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu i w Polsce opodatkowaniu podlegały jedynie jego dochody uzyskane na terytorium Polski. W okresie pobytu za granicą wnioskodawca takich dochodów nie osiągał.Z uwagi na fakt, iż wypłata emerytury oraz wynagrodzenia za pracę miała miejsce w okresie, kiedy wnioskodawca nie był polskim rezydentem podatkowym i dochody te nie stanowią dochodów uzyskanych na terytorium Polski, nie podlegają opodatkowaniu w Polsce. Na poparcie słuszności swojego stanowiska wnioskodawca wskazał, że podobne stanowisko zajął Minister Finansów w piśmie z dnia 24 października 2007r. sygn. DD4-0330623/ZKK/07/MB7-6635.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Natomiast zgodnie z art. 3 ust. 2a ww. ustawy osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Przepis art. 3 ust. 1a ww. ustawy stanowi, iż za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

  1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Jak z powyższego przepisu wynika, aby można było mówić o podleganiu nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (polskiej rezydencji podatkowej) przez konkretnego podatnika, musi on posiadać na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych lub też czas pobytu danej osoby na terytorium polski powinien przekroczyć 183 dni w ciągu roku podatkowego. Spełnienie którejkolwiek z tych przesłanek skutkuje uznaniem osoby fizycznej za osobę mającą miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 3 ust. 1a ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.W przypadku wnioskodawcy żaden z wymienionych warunków nie jest spełniony, gdyż do dnia 18 lutego 2008r. wnioskodawca mieszkał z rodziną poza Polską i dopiero w tej dacie powrócił do kraju z zamiarem pozostania na stałe. Zatem wnioskodawca do dnia 18 lutego 2008r. podlegałby w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, gdyby uzyskał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochody – co jak wynika z wniosku nie miało miejsca. Podsumowując należy stwierdzić, że zarówno otrzymana od południowoafrykańskiego funduszu emerytalnego emerytura jak i wynagrodzenie za pracę ze Stanów Zjednoczonych nie podlegają w Polsce opodatkowaniu. Oba te świadczenia zostały bowiem otrzymane w czasie, kiedy wnioskodawca nie był rezydentem polskim i nie zostały osiągnięte na terytorium Polski.

W świetle powyższego stanowisko wnioskodawcy w tej sprawie jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Podobne interpretacje: