Drukuj

Podatek dochodowy od osób prawnych

Zgodnie z przedstawionym w piśmie Spółki stanem faktycznym w trakcie roku podatkowego nastąpiła zmiana udziałowca i udziały, których do dnia 30.04.2004 r. właścicielem było stowarzyszenie, stały się własnością nowopowstałej fundacji.

W deklaracjach CIT – 2 o wysokości dochodu (straty) osiągniętego od początku roku przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za okresy 1.01-29.02.2004 r. oraz 1.01-30.04.2004 r. Spółka deklarowała dochód określając go jednocześnie jako dochód zwolniony od podatku na mocy art. 17 ust. 1 pkt 5 (w pozostałych miesiącach roku podatkowego 1.01 – 18.05.2004 r. wykazywana była strata podatkowa, roczne zeznanie CIT – 8 o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym za w/w okres nie zostało jeszcze złożone). Na mocy art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15.02.21992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity – Dz. U. Nr 54, poz. 654 ze zm.) (Spółka podała mylnie art. 17 ust. 5) wolne od podatku są dochody spółek, których udziałowcami (akcjonariuszami) są wyłącznie organizacje działające na podstawie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, a których celem statutowym jest działalność wymieniona w pkt 4 – w części przeznaczonej na te cele oraz przekazanej na rzecz tych organizacji.

Sposób rozliczania się z udziałowcem oraz termin przekazywania mu dochodów, który przedstawiono w piśmie oraz dokumenty jakie składane były do tutejszego organu w związku z wypłatą środków na rzecz udziałowca – deklaracje CIT – 6 o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wskazuje iż jest on tożsamy ze sposobem rozliczania dywidendy a więc uregulowany przepisami art. 191 – 195 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94 poz. 1037 ze zm.). Art. 193 KSH przewiduje, iż uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są wspólnicy, którym udziały przysługiwały w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku.

Pomijając fakt, iż Spółka przewiduje zamknąć rok obrotowy 1.01 – 18.05.2004 r. stratą a więc nie jest możliwe podjęcie uchwały o podziale zysku w przypadku jego braku, to na dzień podjęcia uchwał dotyczących zatwierdzenia sprawozdań finansowych i wyniku finansowego udziałowcem jest już Fundacja i ona decyduje o ewentualnym podziale zysku. Z dniem przekazania udziałów spółki Sp. z o. o. przez Stowarzyszenie na rzecz Fundacji traci ono wszelkie prawa do dywidendy. W świetle obowiązujących przepisów przekazanie środków pieniężnych przez Fundację po zatwierdzeniu wyniku finansowego i powzięciu uchwały o jego podziale na rzecz Stowarzyszenia stanowiłoby darowiznę.

Reasumując powyższe przyjęte przez Spółkę stanowisko co do wypłaty dochodu na rzecz udziałowca jest nieprawidłowe i sprzeczne z przepisami ustawy Kodeks spółek handlowych.

Podobne interpretacje:

    Tematy poruszane w interpretacji: