Drukuj

Czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością osiągająca przychody z działalności rolniczej oraz z tytułu odsetek uzyskanych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym podlega przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Odpowiadając na pismo z dnia 12.07.2004 r. (data wpływu: 16.07.2004 r.), uzupełnione pismem z dnia 28.07.2004 r. w sprawie stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, stosownie do postanowień art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. nr 137, poz. 926 z późn. zm.), uprzejmie wyjaśnia.

Z przedstawionego w piśmie Jednostki stanu faktycznego wynika, że w m-cu czerwcu br. została zawiązana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Jednostka informuje, że prowadzi tylko działalność rolniczą, o której mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. nr 94, poz. 431 z późn. zm.), tj. chów i hodowlę trzody chlewnej. Z treści pisma wynika również, że osiąga przychody z tytułu odsetek uzyskanych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Stosownie do regulacji art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.) przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że ustalenie przychodów jest wymagane dla celów określenia dochodów wolnych od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4e. Działalność rolnicza została zdefiniowana w art. 2 ust. 2 tej ustawy, w myśl którego jest to działalność polegająca m.in. na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nie przetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych ...

Z przytoczonego przepisu wynika, że do przychodów z działalności rolniczej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zalicza się tylko i wyłącznie przychody pochodzące z działalności rolniczej określone w art. 2 ust. 2 tej ustawy, a nie wszystkie przychody związane z tą działalnością.

W świetle powyższego przychodów z tytułu odsetek uzyskanych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, stanowiących przychody z kapitałów pieniężnych, nie zalicza się do przychodów z działalności rolniczej. Wobec tego do tych przychodów oraz wszystkich innych, uzyskiwanych w związku z prowadzoną działalnością rolniczą, a nie wymienionych w art. 2 ust. 2 - podatnik obowiązany jest stosować przepisy cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w tym także wynikający z przepisów art. 25 ust. 1 i 2 oraz art. 27 ust. 1 obowiązek składania deklaracji miesięcznych CIT-2 oraz zeznania rocznego CIT-8 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty).

Powołany przez pytającego przepis art. 25 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym stanowi, że podatnicy uzyskujący w roku podatkowym przychody z działalności rolniczej, określone w art. 2 ust. 2, oraz z innych źródeł, u których w roku poprzedzającym rok podatkowy udział przychodów z działalności rolniczej w ogólnej kwocie przychodów, ustalonej zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4e, wynosi co najmniej 50 %, mogą składać deklaracje i wpłacać zaliczki, o których mowa w ust. 1 i 2, począwszy od 20 października każdego roku.
Przepis wskazuje więc, że aby podatnik w danym roku podatkowym mógł skorzystać z przywileju polegającego na składaniu deklaracji CIT-2 dopiero od 20 października, musi w roku poprzedzającym spełnić w/w warunek. Wobec powyższego nie dotyczy to pierwszego roku podatkowego.
Po spełnieniu omawianego warunku Jednostka może skorzystać z uprawnienia wynikającego z postanowień art. 25 ust. 2a ustawy w kolejnych latach podatkowych.

W związku z wystąpieniem w Jednostce przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, tutejszy organ podatkowy zwraca uwagę na przepisy art. 15 ust. 1 i 2 ustawy, z których wynika że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1, a jeżeli podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu oraz koszty związane z przychodami z innych źródeł, a nie jest możliwe ustalenie kosztów uzyskania przypadających na poszczególne źródła, koszty te ustala się w takim stosunku, w jakim pozostają przychody z tych źródeł w ogólnej kwocie przychodów.
Zasadę, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy stosuje się również w przypadku, gdy podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których część dochodów nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo jest zwolniona z tego opodatkowania; w takim przypadku przepis art. 7 ust. 3 pkt 3 stosuje się odpowiednio.
W deklaracjach miesięcznych o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) CIT-2 oraz zeznaniach rocznych CIT-8 nie wykazuje się przychodów z działalności typowo rolniczej, ani też kosztów uzyskania przychodów dotyczących tej działalności.

Jednocześnie należy zauważyć, iż w myśl art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wolne od podatku są dochody podatników z działalności pozarolniczej, w tym z działów specjalnych produkcji rolnej - w części przeznaczonej na działalność rolniczą - o której mowa w art. 2 ust. 2, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy, a w razie rozpoczęcia działalności - w pierwszym podatkowym roku tej działalności, udział przychodów z działalności rolniczej, ustalonych zgodnie z art. 12-14, powiększonych o wartość zużytych do przetwórstwa rolnego i spożywczego surowców i materiałów pochodzących z własnej produkcji roślinnej i zwierzęcej, stanowi co najmniej 60% przychodów osiągniętych ze wszystkich rodzajów działalności.

Mylne jest stanowisko Spółki, iż przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych winna ona stosować w celu ustalenia prawidłowego wyniku finansowego.
Zasady rachunkowości oraz tryb badania sprawozdań finansowych reguluje ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.), którą - zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 - stosuje się do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, m.innymi spółek handlowych.
Podatników podatku dochodowego od osób prawnych do prowadzenia ewidencji rachunkowej zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości obligują przepisy art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Podobne interpretacje:

    Tematy poruszane w interpretacji: