Interpretacje w temacie: Podatek dochodowy od osób prawnych

Ścieżka aktualnego tematu
Podtematy

Czy otrzymane przez pracownika pieniądze z tytułu zwrotu kosztów używania pojazdu w podróżach służbowych nadal będą korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 updf j.w. w wysokości ograniczonej limitem kwoty ustalonej jako iloczyn przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu określonej w odrębnych przepisach.

W odpowiedzi na zapytanie z dn. 02.01.2004 r. Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie działając na podstawie art. 14a ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm. ) informuje, iż zgodnie z art. 775 § 1 oraz § 3 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 ze zm. ) :„ pracownikowi wykonującemu na poleceni ...

Czy Spółka może zaliczyć środek trwały jako fabrycznie nowy i zwiększyć k.u.p. o odpisy amortyzacyjne w wysokości 30% tzn. wyższej od odpisów wyliczonych przy użyciu metod degresywnej i liniowej zgodnie z ustawą o p.d.o.p. art. 16k ust.4,5 i 6 jeżeli zakupił go nasz lasingobiorcę, nie był używany, i został nam sprzedany a następnie wyleasingowany.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 27.10.2003 r. (wpływ do Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów 29.10.2003 r.) o wydanie informacji zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, działając w trybie art. 14a. § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Jak wynika z pisma spółki, zakupiła ona śro ...

Czy wydatki (przekazane dystrybutorom gratisy) za pomocą których przeprowadzają one sprzedaż promocyjną mogą być kwalifikowane do kosztów uzyskania przychodów w pełnej wysokości czy też są objęte limitem 0,25%? Czy podatek VAT naliczony od wartości przekazanych materiałów stanowi koszt uzyskania przychodów w pełnej wysokości?

W odpowiedzi na wniosek z dnia 05.12.2003 r. (wpływ 02.01.2004 r.) o wydanie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, uzupełniony w dniu 10.02.2004 r., Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, działając w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lut ...

Dotyczy opodatkowania otrzymanych dywidend z tytułu udziału w zyskach od Spółki krajowej.

Działając na podstawie art. 14a. § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.12.2003 r., uzupełnionego na wezwanie Urzędu w dn. 26.01.2004 r. o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach podatnika Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego informuje: Z przedstawionego stanu fakty ...

Czy istnieje możliwość odliczenia od dochodu, przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, darowizn na budowę pomnika pamięci górnictwa?

I. Zgodnie z zasadą zawartą w art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) podstawę obliczenia podatku stanowi dochód po odliczeniu między innymi kwot darowizn na cele naukowe, naukowo-techniczne, oświatowe, oświatowo-wychowawcze, kulturalne, kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia i pomo ...

Czy Spółka w roku obrotowym trwającym od października 2003 r. do września 2004 r. może w dalszym ciągu stosować tę samą stawkę amortyzacyjną na podstawie art. 16k ust. 4 ustawy dla nowo nabytych środków trwałych z grupy 3-6 klasyfikacji, czy też może ją stosować tylko do końca roku kalendarzowego?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego z dnia 16 grudnia 2003 r. Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego informuje: z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka w roku podatkowym trwającym od 01.10.2002 r. do 30.09.20 ...

Czy uiszczony w m-cu grudniu podatek od otrzymanych dywidend podatnik może odliczyć od kwoty podatku obliczonego za rok 2003?

Działając na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31 grudnia 2003 r. przesłanego do Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów, a otrzymanego przez tutejszy Urząd w dniu 11 lutego 2004 r., o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do treści art. 23 ust. 1 Ustawy z dnia 15 ...

Czy rezerwy tworzone przez Spółkę na zlecone a niezafakturowane usługi okresowych przeglądów oraz gotowości do napraw gwarancyjnych stanowią koszty uzyskania przychodów w roku w którym dokonano sprzedaży tych urządzeń czy też w innym okresie?

W odpowiedzi na zapytanie Spółki z dnia 08.01.2004 r. (wpłynęło do tutejszego Urzędu Skarbowego w dniu 14.01.2004 r.) złożone w trybie artykułu 14a § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm.), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego informuje, iż: Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, iż Spółka w roku podatkowym sprzedaje ...

Czy na podstawie statutu fundacji, której celem działalności jest: popieranie integracji Polski z Unią Europejską, pogłębianie wzajemnego zrozumienia społeczeństw, rozwijanie świadomości tożsamości europejskiej można sklasyfikować cele do jednej ze sfer działalności uprawniających do skorzystania ze zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt.4 ustawy o p.d.o.p.

W odpowiedzi na zapytanie Fundacji z dnia 06.10.2003 r. (wpłynęło do Urzędu Skarbowego Warszawa - Ursynów w dniu 04.11.2003 r., przekazane do Urzędu Skarbowego Warszawa - Mokotów w dniu 15.11.2003 r. a następnie wpłynęło do tutejszego Urzędu Skarbowego w dniu 30.01.2004 r.) złożone w trybie artykułu 14 a § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm), ...

Jaką datę należy uznać za datę powstania przychodu podatkowego z tytułu refundowanych i rozliczonych kosztów mediów? Który z ustalonych przez jednostkę wariantów obliczania wysokości odpisów amortyzacyjnych jest prawidłowy?

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowymo podatku dochodowym od osób prawnych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 54 ze zm.) nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia środków trwałych dokonywanych, według zasad określonych w art. 16a – 16m, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie t ...

Generowanie strony w 46 ms