Drukuj

Czy podatnik wykonujący usługi przewozu ładunków taksówkami bagażowymi, obowiązany do ewidencjonowania kwot obrotu i podatku należnego za pomocą kasy rejestrującej, stosując ceny umowne, musi na paragonie umieszczać dane nabywcy - osoby fizycznej?

Na podstawie przepisu § 5 ust. 2 pkt 1 lit. b) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. Nr 108, poz. 948 ze zm.) podatnicy w zakresie świadczonych przez nich usług przewozu osób i ładunków taksówkami są obowiązani, jeżeli wykonują te usługi również w zakresie, w jakim odrębne przepisy nie określają obowiązku rozliczania się według wskazań taksometru - do stosowania kasy wyposażonej również w funkcję, związaną ze stosowaniem cen umownych indywidualnie negocjowanych i do wydawania paragonu, który oprócz danych wymienionych w § 4 ust. 5, związanych z wyceną kursu według wskazań taksometru, powinien zawierać także imię i nazwisko lub nazwę bądź nazwę skróconą nabywcy usługi oraz jego adres.

Przepisy prawa podatkowego nie przewidują możliwości odstąpienia od wyżej opisanego obowiązku podawania na paragonie danych dotyczących imienia i nazwiska bądź nazwy oraz adresu nabywcy w określonej tam sytuacji. W interesie podatnika leży zatem poinformowanie klienta o warunkach wykonania usługi, dla której strony indywidualnie negocjują cenę.

Podobne interpretacje:

    Tematy poruszane w interpretacji:

    Ta interpretacja nie ma tematu. Możesz obejrzeć wierzchołek drzewa wszystkich tematów.