Drukuj

Podatniczka zwraca się z pytaniem czy w 2005 r. podlega obowiązkowi podatkowemu w Polsce.


P O S T A N O W I E N I E


Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień umowy z dnia 10 listopada 1993 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Południowej Afryki w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz.U. z 1996 r. Nr 28, poz. 124),


Minister Finansów uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku w sprawie dotyczącej opodatkowania dochodów z tytułu nauczania w placówce oświatowej.


Uzasadnienie


Z treści złożonego wniosku wynika, że Podatniczka jest obywatelką RPA, ma miejsce zamieszkania w RPA i jest uznawana za rezydenta podatkowego w RPA. Od września 2004 r. Podatniczka przebywa na terytorium Polski. Jest nauczycielką języka angielskiego zatrudnioną na umowę o pracę przez amerykańską spółkę z siedzibą w USA i oddelegowaną do pracy w Polsce. Podatniczka wykonuje pracę lektora języka angielskiego w szkole języka angielskiego, która jest placówką oświatową.


Podatniczka zwraca się z pytaniem czy w 2005 r. podlega obowiązkowi podatkowemu w Polsce.


W ocenie Podatniczki w roku 2005 nie podlega ona obowiązkowi podatkowemu w Polsce, jest bowiem zwolniona z płacenia podatków w Polsce na podstawie art. 21 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską i RPA. Dopiero w 2006 r. mija 2-letni okres zwolnienia i od tego momentu Podatniczka zamierza rozpocząć płacenie podatku w Polsce.


Zgodnie z art. 21 ust. 1 umowy z dnia 10 listopada 1993 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Południowej Afryki w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz.U. z 1996 r. Nr 28, poz. 124) osoba, która przebywa w jednym Umawiającym się Państwie przez okres nie przekraczający dwóch lat w celu nauczania lub prowadzenia badań w uniwersytecie, szkole wyższej lub innej uznanej instytucji oświatowej w tym Umawiającym się Państwie lub miała bezpośrednio przed przybyciem do tego Państwa stałe miejsce zamieszkania w drugim Umawiającym się Państwie, podlega zwolnieniu od opodatkowania w pierwszym Umawiającym się Państwie z tytułu wynagrodzenia za nauczanie lub prace badawcze prowadzone w ciągu takiego okresu.


Zastosowanie zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 cytowanej umowy jest uzależnione od łącznego spełnienia określonych w tym przepisie warunków. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Podatniczka przebywa na terytorium Polski w celu nauczania w placówce oświatowej w okresie przekraczającym dwa lata.


W tej sytuacji państwo miejsca wykonywania tego rodzaju usług (Polska) w momencie przekroczenia ustalonego w umowie okresu dwóch lat ma prawo do opodatkowania dochodu uzyskanego w trakcie całego pobytu (a zatem od początku okresu przebywania na terytorium tego państwa).


Stanowisko Podatniczki, iż wynagrodzenie z tytułu pracy lektora języka angielskiego w polskiej placówce oświatowej zgodnie z art. 21 umowy podlega opodatkowaniu w Polsce od momentu przekroczeniu okresu dwóch lat uznać należy zatem za nieprawidłowe.


Reasumując, Minister Finansów postanowił jak w sentencji.


Minister Finansów informuje, że interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.


Odpowiedź nie jest wiążąca dla Strony, jest natomiast wiążąca dla właściwych organów podatkowych i organów kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.


Na niniejsze postanowienie, na podstawie art. 14e § 2, art. 14a § 4 oraz art. 236 § 1 i § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej, Stronie przysługuje zażalenie do Ministra Finansów w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Podobne interpretacje:

    Tematy poruszane w interpretacji:

    Ta interpretacja nie ma tematu. Możesz obejrzeć wierzchołek drzewa wszystkich tematów.