Ostatnio dodane interpretacje

Odszkodowanie za szkodę poniesioną przez podatnika podatku VAT na skutek zniszczenia rzeczy, ustalone według ceny rzeczy, nie obejmuje podatku VAT mieszczącego się w tej cenie, w zakresie, w jakim poszkodowany może obniżyć należny od niego podatek o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu rzeczy.

Podczas przeglądu samochodu powoda, wykonanego przez stację diagnostyczną pozwanego, uległy zniszczeniu dwie opony. Pozwany uznał swoją odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę i zapłacił powodowi jako odszkodowanie cenę zakupu nowych opon, wynikającą z faktury przedstawionej przez powoda - 3.149,99 zł, pomniejszoną o uwzględniony w tej cenie podatek VAT w kwocie 568,03 zł. Powód wystąpił przeciwko p ...

Odszkodowanie za szkodę poniesioną przez podatnika podatku VAT, przysługujące mu z tytułu umowy ubezpieczenia auto-casco, nie obejmuje podatku VAT w zakresie, w jakim poszkodowany podatnik mógł obniżyć podatek należny o kwotę podatku VAT naliczonego przy nabyciu towarów i usług w celu naprawienia szkody.

Sąd Rejonowy w Kielcach wyrokiem z dnia 10 marca 1998 r., sygn. akt (...), oddalił powództwo Mariana G. przeciwko pozwanemu Towarzystwu Ubezpieczeniowemu "C." SA - Oddział w Kielcach o zapłatę kwoty 511 zł 72 gr., stanowiącej równowartość podatku VAT zapłaconego przez powoda przy naprawieniu szkody objętej odpowiedzialnością pozwanego z tytułu umowy dobrowolnego ubezpieczenia auto-casco. Sąd ten p ...

Dla oceny prawnej, czy podatnik nabył samochód osobowy czy też samochód ciężarowy, rozstrzygające znaczenie ma w danym wypadku treść świadectwa homologacyjnego tego pojazdu, a nie treść zaświadczenia o badaniu technicznym oraz nawiązująca do niej treść umowy kupna-sprzedaży tego pojazdu i towarzysząca tej umowie faktura zakupu dokonanego przez podatnika.

Urząd Skarbowy w S. decyzją z dnia 7 kwietnia 1999 r., wydaną na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 27 ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm., powoływanej dalej jako ustawa o podatku od towarów i usług), określił i ustalił Przedsiębiorstwu Handlowo-Usługowemu "M." s. c. - Zygmunt K. i S-ka w S. zobowiązanie w p ...

W świetle art. 68 ust. 9, art. 72 ust. 1 pkt 3 i art. 78 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 ze zm.) oraz § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 czerwca 1999 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 59, poz. 632 ze zm.) warunkiem dokonania zmiany w dowodzie rejestracyjnym rodzaju i przeznaczenia pojazdu, z samochodu osobowego na ciężarowy specjalizowany, jest dołączenie nowego świadectwa homologacji na dany typ pojazdu.

Pełny skład Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 12 października Decyzją Starosty (...) z dnia 27 lipca 1999 r. dokonano rejestracji samochodu osobowego marki "Nissan Almera 1,6" o numerze nadwozia (...) na nazwisko Artur W. i Robert C. pod numerem rejestracyjnym (...) i wydano dowód rejestracyjny. W dniu 27 lipca 1999 r. na wniosek strony dokonano ...

Zwolnienie prowadzącego zakład pracy chronionej z podatku od towarów i usług dotyczy wyłącznie zakresu działalności tego zakładu.

Zaskarżoną decyzją z dnia 9 października 1998 r. Izba Skarbowa w Toruniu utrzymała w mocy decyzję Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu z dnia 11 maja 1998 r. określającą dla spółki akcyjnej "E." w Toruniu nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym podlegającą zwrotowi za miesiąc listopad 1997 r. w kwocie 117.660 zł i ustalającą dodatkowe zobowiązanie w podatku od towarów i usług w wysokości 153.4 ...

Podmiotowość prawnopodatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej mają wyłącznie wspólnicy. Dochody ze sprzedaży środków trwałych spółki cywilnej po jej rozwiązaniu podlegają opodatkowaniu jako dochody z działalności gospodarczej.

W zaskarżonym przez Ministra Sprawiedliwości wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodka Zamiejscowego w Szczecinie z dnia 8 września 1999 r. uwzględnione zostały następujące ustalenia: Jolanta i Wiesław B. w 1995 r. (do dnia 16 marca) prowadzili działalność gospodarczą w ramach 4-osobowej spółki cywilnej "K.". O likwidacji tej działalności z dniem 16 marca 1995 r. podatnicy zawiadomili urząd ...


Nie podlega opłacie skarbowej w myśl art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 4, poz. 23 ze zm.) umowa sprzedaży towarów używanych, zwolnionej od podatku od towarów i usług na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), jeżeli jedną ze stron tej umowy jest podatnik podatku od towarów i usług.

Skład orzekający Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodka Zamiejscowego w Katowicach postanowieniem z dnia 14 lutego 2000 r. wystąpił na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368 ze zm.) do Prezesa Sądu o wyjaśnienie przez skład siedmiu sędziów wątpliwości prawnej przedstawionej na wstępie. Wątpliwość prawna powstała na tle ...

Przepisy art. 230 i art. 324 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) mają zastosowanie do decyzji inspektora kontroli skarbowej, wydanej na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 54, poz. 572).

Przekazane do wyjaśnienia wątpliwości prawne wyłoniły się na tle następującego stanu faktycznego: Od października 1990 r. Andrzej K. prowadzi w G. firmę transportową i w związku z tym jest podatnikiem podatku od towarów i usług. W grudniu 1997 r. i styczniu 1998 r. inspektor kontroli skarbowej z Urzędu Kontroli Skarbowej w Radomiu przeprowadził kontrolę, której przedmiotem było wywiązywanie się An ...

Znaleziono 203872 dokumenty w 0 ms